Företagsfysioterapeuterna är i fortsättningen yrkesutbildade personer inom företagshälsovården

Företagsfysioterapeuternas status ändras från sakkunniga till yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Företagsfysioterapeuterna har i framtiden allt bättre möjligheter att delta i till exempel rehabiliteringssamarbete och grundläggande arbetsplatsutredningar. Företagshälsovårdens klienter kan i fortsättningen boka tid direkt till företagsfysioterapeutens mottagning, när det är fråga om förebyggande företagshälsovård. Ändringen i lagen om företagshälsovård trädde i kraft 1.1.2022.
Mika Nyberg
Mika Nyberg
Henkilökuva Satu Soini
Satu Soini

Källa: Lagen om företagshälsovård

 • Lagen om företagshälsovård (1383/2001; 5 §) förutsätter att arbetsgivaren skall i tillräcklig utsträckning anlita yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och sådana sakkunniga som dessa anser nödvändiga i frågor som gäller planering, genomförande samt utvecklande och uppföljning av företagshälsovården enligt vad som behövs för att företagshälsovården skall kunna genomföras i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.
 • Användningen av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården grundar sig på arbetsplatsens behov, och kan inte begränsas inom förebyggande företagshälsovård.
 • Användningen av sakkunniga ska grunda sig på arbets- och arbetsplatsspecifik behovsbedömning som utförs av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Omfattningen av sakkunnigas arbete och verksamhetens innehåll ska framkomma i företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Vad ändras 1.1.2022?

 • Ändringen i lagen om företagshälsovård (1383/2001), enligt vilken företagsfysioterapeuterna i fortsättningen är yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, trädde i kraft från och med 1.1.2022.
 • Denna förändring skapar förutsättningar för utveckling av företagshälsovårdens interna multiprofessionella samarbete samt företagshälsovårdens arbetsplats- och rehabiliteringssamarbete, speciellt vad gäller åtgärderna för att stödja arbetsförmågan hos personer med problem i stöd- och rörelseorganen både på individuell och arbetsgemenskapsnivå.
 • Förändringen gör det möjligt för företagsfysioterapeuter att delta i identifieringen och bedömningen av arbetsplatsens behov på ett smidigare sätt än tidigare. På så sätt kan deras arbetsinsats användas i rätt tid och mer heltäckande inom den förebyggande företagshälsovården.
 • Ändringen från sakkunniga till yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ger företagsfysioterapeuterna möjligheter att agera och fatta beslut både självständigt och som en del av ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam i bedömningen, planeringen, förverkligandet och uppföljningen av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet samt i verksamhet på arbetsplatsnivå.
 • Förändringen möjliggör också att verksamhet i frågor som gäller stöd för arbetsförmåga kan ske både tidigare och tidsmässigt i rätt skede. Detta kan påverka individens arbetsförmåga, hälsa och arbetsförmåga, samt på längre sikt även arbetsproduktiviteten och arbetskarriärernas längd. Samtidigt förpliktar förändringen företagsfysioterapeuten att ta ansvar för förverkligandet av multiprofessionellt samarbete.

I samband med lagändringen måste det beaktas att omläggningen av företagshälsovårdens verksamhet endast kan genomföras för de uppgifter som överenskommits gemensamt och på förhand inom företagshälsovården och tillsammans med kundföretagen. Ändringarna ska uppdateras i företagshälsovårdens avtal och verksamhetsplaner och de ska förberedas och gås igenom tillsammans med personalrepresentanterna. 

Företagshälsovårdens multiprofessionella samarbete styrs av God företagshälsovårdspraxis (708/2013)

 • När verksamheten planeras om ska varje företagshälsovårdsorganisation tillsammans och per yrkesgrupp beakta SRF-principerna, som stödjer god företagshälsovårdspraxis:
  • Företagshälsovården ska arbeta kundorienterat, oavhängigt, etiskt, konfidentiellt, tvärvetenskapligt och multidisciplinärt.
  • I företagshälsovårdsverksamheten ska inom ramen för företagshälsovårdssamarbetet innefattas bedömning av arbetsplatsens behov, planering av verksamheten, uppföljning och utvärdering av effektiviteten samt förbättring av kvaliteten.

Arbetsplatsverksamhet

 • Arbetsplatsutredningen och arbetsplatsens verksamhetsplan för företagshälsovården är grunden för företagshälsovårdssamarbetet.
 • Vid planeringen av en arbetsplatsutredning är det viktigt att beakta arbetsplatsens egen riskbedömning samt företagshälsovårdens förutredningsuppgifter med branschspecifik information.
 • Multiprofessionellt bedömer man vem som deltar i planeringen, förverkligandet och rapporteringen av arbetsplatsutredningen. Observation av fysiska belastningsfaktorer och bedömning av deras hälsomässiga betydelse hör till företagsfysioterapeuternas specialkompetens.
 • I takt med ändringen till yrkespersoner kan företagsfysioterapeuterna i fortsättningen bättre delta och deras expertis kan nyttiggöras på ett smidigare sätt förutom för riktade utredningar även för grundläggande arbetsplatsutredningar och gruppverksamhet.

Närmare information i läromedlet:

Mottagningsverksamhet

 • Företagshälsovårdens klienter kan i fortsättningen boka tid direkt till företagsfysioterapeutens mottagning, när det är fråga om förebyggande företagshälsovård (verksamhet i enlighet med Lagen om företagshälsovård 12 §).
 • Det är fortfarande möjligt att söka sig till företagsfysioterapeutens mottagning även med hänvisning av en företagsläkare och företagshälsovårdare.
 • Lagändringen har ingen inverkan på verksamhet (sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster) i enlighet med 14 § i lagen och företagshälsovård (1383/2001).
 • Även vad gäller individuell mottagningsverksamhet ska praxis antecknas i kundföretagens verksamhetsplan för företagshälsovården.

Närmare information om hälsoundersökningar som utförs av en företagsfysioterapeut finns i läromedlet God praxis inom företagsfysioterapi och företagspsykologi: Hälsoundersökningar - Läromedel - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Förutsättningarna för företagsfysioterapeutens direktmottagningsverksamhet förblir oförändrade i enlighet med anvisningen som godkänts av Delegationen för företagshälsovård: Anvisning för direktmottagning hos företagsfysioterapeut.pdf (julkari.fi) Direktmottagning kan förverkligas av en företagsfysioterapeut som fått fysioterapeutens direktmottagningsutbildning och som arbetar som en del av företagshälsovårdens multiprofessionella team.

Rehabiliteringsverksamhet

 • Enligt Statsrådets förordning (708/2013) är företagshälsovården skyldig att samordna åtgärder kring arbetsförmåga och fortsatt arbete både på arbetsplatsen och i olika rehabiliteringsåtgärder.
 • Som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården har företagsfysioterapeuterna i framtiden allt bättre möjligheter att delta i rehabiliteringssamarbete.
 • Förändringen stärker företagsfysioterapeuternas roll och möjliggör att företagsfysioterapeuten i rehabiliteringsprocessens olika faser kan agera självständigt i bedömningen av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet samt uppföljningen och bedömningen av behandlingen och rehabiliteringen.

Aktuella uppgifter om ersättningar finns på FPA:s webbplats och de uppdateras vid behov. 

Artikeln baserar sig på en text som utarbetats i samarbete med Arbetshälsoinstitutets och social- och hälsovårdsministeriets Delegationen för företagshälsovård; Sektionen för samordning.

Ytterligare information

 • överläkare Satu Soini, satu.soini(a)ttl.fi, 046 851 5858
 • produktchef Mika Nyberg, mika.nyberg(a)ttl.fi, 040 557 5640 

Dela innehåll på sociala medier!