Arbetsplatsutredningar

Arbetsplatsutredningen är en verksamhet som hör till arbetsgivarens ansvarsområde och utförs av yrkesutbildade och sakkunniga inom företagshälsovården. Den görs alltid i samarbete. I arbetsplatsundersökningen kartlägger man tillsammans arbetsplatsens behov i frågor som gäller arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet.

Arbetsplatsutredningen är en verksamhet som hör till arbetsgivarens ansvarsområde och utförs av yrkesutbildade och sakkunniga inom företagshälsovården. Den görs alltid i samarbete. I arbetsplatsundersökningen kartlägger man tillsammans arbetsplatsens behov i frågor som gäller arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet. 

Företagshälsovårdens verksamhet och planeringen av verksamheten baseras på arbetsplatsens behov. Den information som erhålls i arbetsplatsutredningen och de slutsatser och förslag till åtgärder som dras därav har stor betydelse för behovsbedömningen. Företagshälsovårdsteamet består av experter från olika områden. Deras verksamhet bygger på kunskap om det arbete som utförs på kundens arbetsplatser och de nyckelfaktorer som påverkar hälsa och arbetsförmåga.  

En arbetsplatsutredning görs alltid  

  • när verksamheten inleds  

  • när arbetet eller arbetsförhållandena förändras väsentligt  

  • utgående från uppgifter som samlats in inom företagshälsovården  

  • med regelbundna intervaller enligt verksamhetsplanen. 

Rapporten ska vara tillgänglig för de anställda 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsutredningen genomförs och hålls uppdaterad. Arbetsplatsutredningen är ett samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. Rapporten ska hållas tillgänglig för alla anställda. Det rekommenderas att rapporten från arbetsplatsutredningen diskuteras på arbetsplatsen tillsammans med arbetsplatsens representanter, till exempel vid arbetarskyddskommitténs möte eller vid ett gemensamt responsmöte om arbetsplatsutredningen. 

Riktad utredning 

Vid behov kan arbetsplatsutredningen kompletteras med en riktad arbetsplatsutredning. En riktad arbetsplatsutredning ger möjlighet att närmare sätta sig in i riskerna på arbetsplatsen, till exempel kemiska agenser, eller vissa aspekter på arbetsplatsen, till exempel arbetsflödet. 

Identifiering av resursfaktorer 

I arbetsplatsutredningen bedöms inte bara olika faktorers betydelse för hälsan, utan även deras betydelse för arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningen ska också ta hänsyn till arbets- och personalförändringssituationer på arbetsplatsen, särskilt när det gäller arbetsflödet och personalens välbefinnande. I utredningen är det viktigt att betona de identifierade resursfaktorernas betydelse vid sidan av risker och belastningsfaktorer.   

Arbetsplatsutredningen gör en bedömning av arbetets, arbetsmiljöns och arbetsgemenskapens  

  • hälsorisker och hälsoeffekter  

  • belastningsfaktorer  

  • resurser.  

Utgående från bedömningen dras slutsatser om de viktigaste faktorerna som påverkar sundheten i arbetsförhållandena och arbetsförmågan. Tillsammans med arbetsplatsen avtalar man om vilka åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen, ser över verksamhetsplanen och gör nödvändiga ändringar i den. Dessutom följer man upp genomförandet och effekterna av överenskomna åtgärder. 

Utredningen utgör grunden för verksamhetsplanen 

För arbetsplatsen är arbetsplatsutredningens viktigaste del bedömningen av den hälsomässiga betydelsen och te tillhörande åtgärdsförslagen, som fokuserar på arbete, belastningar och arbetsmiljö, samt genomförandet av åtgärdsförslagen. Det är därför viktigt att komma överens om åtgärderna i samarbete med arbetsplatsen. Företagshälsovården ger arbetsplatsen feedback på slutsatserna och de överenskomna åtgärderna, både skriftligt och muntligt (per telefon eller ansikte mot ansikte), samt vid behov handledning och rådgivning till olika nivåer inom organisationen i frågor som rör de anställdas och arbetsgemenskapens hälsa och arbetsförmåga.  

Arbetsplatsutredningen är en fortlöpande verksamhet 

Arbetsplatsutredningen är en återkommenade och processinriktad verksamhet som genomförs tillsammans med arbetsplatsen. Processen inleds med en behovsbedömning och planering av utredningen. Planeringen omfattar bland annat kartläggning av allmänna uppgifter om branschen. Efter planeringen genomförs en förstudie på arbetsplatsen. Förstudien följs av en identifiering av vilka faktorer som har en stödjande inverkan på hälsan och arbetsförmågan på arbetsplatsen och vilka som har en skadlig inverkan. Utgående från förhandsuppgifter och observationer drar man slutsatser om vilka faktorer som påverkar sundheten i arbetsförhållandena och arbetsförmågan (bedömning av den hälsomässiga betydelsen). Företagshälsovården presenterar åtgärdsförslag, som diskuteras tillsammans med arbetsplatsen. Utgående från arbetsplatsutredningen kompletteras och specificeras företagshälsovårdens verksamhetsplan och de åtgärder som vidtas inom företagshälsovården. Efter kommunikation och responsmöten följer deltagande i arbetsplatsens utvecklingsåtgärder samt uppföljning av genomförandet av de avtalade åtgärderna och utvärdering av deras effekt.  

Första hjälpen-beredskap 

Första hjälpen-beredskap är en del av säkerheten på arbetsplatsen och förebyggande av olyckor. Första hjälpen-beredskap innebär att arbetsplatsen har tillräckligt med kvalificerad första hjälpen-personal i förhållande till förhållandena och verksamheten, lämplig första hjälpen-utrustning samt anvisningar för åtgärder vid olycksfall. Arbetsplatsen ska ha instruktioner för att hantera psykiska reaktioner som orsakas av arbetet i branscher där det finns risk för hot eller våldsamma situationer i arbetet.  

En identifiering och bedömning av riskfaktorer på arbetsplatsen ligger till grund för planeringen av första hjälpen-beredskapen. Arbetsgivaren tar hand om upprätthållandet av första hjälpen-beredskapen och företagshälsovården fastställer dess innehåll och ordnar psykisk eftervård i händelse av olycksfall.   

FPA ersätter arbetsgivaren för de nödvändiga och skäliga kostnaderna för att upprätthålla första hjälpen-beredskapen.  

Förutsättningen för ersättning är att  

  • företagsläkaren eller företagshälsovårdaren på arbetsplatsens företagshälsovård har bedömt att utbildnings- och utrustningsanskaffningarna är nödvändiga för upprätthållandet av första hjälpen-beredskapen utgående från arbetsplatsutredningen  

  • de identifierade behoven har registrerats i företagshälsovårdens verksamhetsplan  

  • utbildaren är en yrkesperson inom hälso- och sjukvård som har genomgått utbildning för utbildare i första hjälpen och hälsokunskap.