Stöd- och rörelseorganens hälsa och arbetsförmåga

Friska och fungerande stöd- och rörelseorgan utgör grunden för en god arbetsförmåga. Det gäller alltså att ta hand om dem både på jobbet och på fritiden. För att våra hundratals muskler och leder ska må bra krävs lämpliga rörelser och lämplig belastning. Ett välorganiserat arbete, en hälsosam livsstil, tillräcklig sömn och psykiskt välbefinnande stödjer smärtfrihet och funktionsförmågan.
-

Sjukdomar och symtom i stöd- och rörelseorganen hör till de vanligaste arbetshälsoproblemen både i Finland och i andra länder. En av fyra arbetstagare i Europa uppskattas ha ett av dessa symtom eller en av dessa sjukdomar. De försämrar ofta livskvaliteten och arbetsförmågan och är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och långvarig arbetsoförmåga, särskilt i samband med att man blir äldre. Enbart ryggsjukdomar står för cirka 10 procent av den sjukfrånvaro som ersätts av FPA, dvs. sjukfrånvaroperioder om minst 10 arbetsdagar. 

En stor del av sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen är långvariga tillstånd där smärta är ett centralt symtom. Ofta består sjukdomsförloppet av både faser med svårare symtom och symtomfria faser.

I takt med att den yrkesverksamma befolkningen åldras och den genomsnittliga pensionsåldern stiger, är det troligt att besvären i stöd- och rörelseorganen ökar. Det lönar sig att satsa på förebyggande, behandling och rehabilitering av dessa samt på stöd för återgång till arbetet efter en period av arbetsoförmåga.  

Arbetsarrangemang, förbättrad ergonomi och förebyggande av olyckor samt omsorg om den psykiska arbetshälsan spelar en viktig roll när det gäller att förebygga eller rehabilitera besvär i stöd- och rörelseorganen på arbetsplatsen. Inom smärtbehandlingen stödjer ergonomiska arbetsmetoder och en god psykosocial arbetsmiljö arbetsförmågan och gör det möjligt att fortsätta med arbetet.

De vanligaste fysiska belastningsfaktorerna i arbetet

 • lyfta, bära eller flytta på tunga lass 
 • plötsliga belastningstoppar 
 • arbeta på knä eller på huk 
 • arbeta med händerna över axelhöjd 
 • långvarigt sittande eller stående 
 • upprepande arbete  
 • vibrationer 
 • brådska 
 • otillräckliga pauser

Med hjälp av ergonomi kan arbetsuppgifter, verktyg och arbetsmiljö planeras och organiseras så att de passar människans fysiska och psykiska egenskaper, behov och möjligheter. Det är bra att låta arbetstagarna vara med och utveckla ergonomin, identifiera problemområden i arbetsprocesserna på arbetsplatsen, utveckla lösningar på problemen och säkerställa att förändringarna genomförs på arbetsplatsen. Äldre arbetstagares individuella behov måste beaktas när arbetet organiseras.

Faktorer som orsakar psykisk belastning

 • arbetsrelaterad stress och utbrändhet  
 • osakligt bemötande och trakasserier  
 • hot om våld i arbetet 
 • problem med att kombinera arbete och privatliv

Faktorer som orsakar psykisk belastning kan försämra hälsan i stöd- och rörelseorganen, till exempel genom att intensifiera upplevelsen av smärta och hämma återhämtningen från arbetsbelastningen.

Infograp: Faktorer som anknyter till muskuloskeletala besvär är olika fysiska faktorer (liksom statiskt arbete, att lyfta och flytta osv), individuella fakroter (till exempel älder, kön, tabaksrökning osv), psykosociala faktorer (till exempel för stor arbetsbörda, litet stöd, för stora krav osv) och ochså andra faktorer liksom otydlig målsättning, brister i samarbete osv.

Smärtfriheten och funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen främjas av

 • gott interaktivt ledarskap och ledarskapsarbete  
 • positivt och uppmuntrande arbetsklimat  
 • deltagandebaserad utveckling av arbetsergonomin 
 • möjlighet för arbetstagaren att påverka hur arbetet utförs och pauserna hålls 
 • möjlighet för arbetstagaren att påverka sina arbetstider 
 • tillämpning av hälsofrämjande perspektiv i verksamheten på arbetsplatsen 

Var och en kan själv se till att stöd- och rörelseorganen mår bra genom att 

 • motionera på valfritt sätt  
 • undvika övervikt 
 • inte röka 
 • sova tillräckligt. 

Ett gott ledarskap och en positiv arbetsmiljö i kombination med en lagom stor arbetsbelastning och en hälsosam livsstil främjar hälsa, smärtfrihet och funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen.