Företagshälsovård för lantbruksbranschen

Företagshälsovården hjälper jordbrukaren att utveckla välbefinnandet i arbetet och förebygga arbetsrelaterade risker. För en företagare är det frivilligt att köpa företagshälsovård, men det rekommenderas. En företagare som är arbetsgivare är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för sina anställda.
Neljä henkilöä keskustelevat navetassa.

Företagshälsovården är i första hand förebyggande verksamhet. Syftet är att i tid ingripa i eventuella faktorer som hotar arbetsförmågan i arbetet och arbetsmiljön. Företagshälsovården stödjer också företagaren i upprätthållandet och utvecklandet av arbetsförmågan.

Coronaanvisningar för lantbruk

Experter från Arbetshälsoinstitutet har sammanställt anvisningar för jordbrukare och deras anställda för att underlätta planering av arbetsmetoder och säkert utförande av arbetet under COVID-19-epidemin. Anvisningarna har översatts till engelska, svenska och ryska.

Till den förebyggande företagshälsovården hör

 • bedömning av den hälsomässiga betydelsen av arbetets och arbetsmiljöns risker och belastningsfaktorer
 • främjande av arbetshälsan och arbetsförmågan
 • bedömning av och stöd för arbets- och funktionsförmågan
 • förebyggande, diagnostisering och uppföljning av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar
 • förebyggande av olycksfall i arbetet
 • stöd för återgång till arbetet
 • vägledning och rådgivning
 • hänvisning till rehabilitering.

Företagshälsovården kan dessutom omfatta sjukvårdstjänster som man avtalat om separat (inte obligatoriska) och vars omfattning fastställs i ett avtal.

Köp av företagshälsovårdstjänster

En person i åldern 18–67 år som är försäkrad i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) kan köpa företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare.

Tjänster kan köpas från antingen offentlig eller privat företagshälsovård. Företagshälsovården gör tillsammans med företagaren upp ett skriftligt avtal om tjänsterna samt en verksamhetsplan, som ses över årligen.

En lantbruksföretagare kan kontakta social- och hälsovårdstjänsterna eller näringstjänsterna i sin hemkommun för att kontrollera hur kommunen har ordnat företagshälsovård för företag och företagare i sitt område. Vissa MTK-förbund har färdiga konkurrensutsatta tjänstepaket för företagshälsovård.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper dig att upprätthålla och förbättra din arbetsförmåga, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och hänvisar dig vid behov till rehabilitering. Att främja ditt välbefinnande och din hälsa är det multiprofessionella företagshälsovårdssamarbetets centrala uppgift. Om lantbruksföretagandet är din bisyssla är det också bra att köpa företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare, eftersom den företagshälsovård som ordnas av din arbetsgivare inte beaktar de hälsorisker som arbetet på lantbruket medför.

Lantbruksföretagaren som arbetsgivare – ordnande av företagshälsovård för de anställda

En lantbruksföretagare som fungerar som arbetsgivare måste ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för sina anställda i enlighet med lagen om företagshälsovård. Företagaren har också möjlighet att köpa sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster för de anställda.

Företagshälsovårdens innehåll avgörs av exponeringarna och riskerna i arbetet. I vissa fall behövs inga grundliga hälsokontroller, utan det kan ibland räcka med rådgivning och handledning om hur arbetet utförs på ett hälsosamt och säkert sätt.

Det lönar sig att köpa företagshälsovårdstjänsterna för anställda hos den tjänsteproducent där även företagarens egen företagshälsovård ordnas. Man tecknar ett avtal med företagshälsovården om de företagshälsovårdstjänster som lantbruksföretagaren köper för sina anställda.

Mer information om ordnandet av företagshälsovård fås på hemkommunens hälsovårdscentral eller hos privata aktörer som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster.

Kostnader och ersättningar för företagshälsovård

Lantbruksföretagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) har rätt till ersättning för företagshälsovård som de ordnar för sig själva samt för tillhörande sjukvård på allmänläkarnivå.

Ersättning för kostnaderna för företagshälsovården söks hos Folkpensionsanstalten (FPA). Grunderna för ersättningen är de företagarspecifika årliga kalkylerade maximibeloppen som fastställts av Folkpensionsanstalten (FPA) för förebyggande företagshälsovård (bl.a. besök på gården, hälsoundersökning, rådgivning och handledning) och för sjukvård.

FPA-ersättningen från början av 2021 är

 • 60 procent av kostnaderna för godkänd förebyggande företagshälsovård och
 • 50 procent av kostnaderna för arbetshälsoinriktad sjukvård på allmänläkarnivå.

Kostnaderna för besök på gården ersätts i regel till 100 procent upp till ett företagarspecifikt maximibelopp som årligen fastställs av FPA. FPA ersätter dock inte mervärdesskatt på jordbruksexpertens kostnader för gårdsbesök, så mervärdesskattens betalas av lantbruksföretagaren själv.

Den kommunala serviceproducenten fakturerar endast självriskandelen av företagshälsovårdsavgifterna. En privat serviceproducent har möjlighet att ingå ett liknande avtal med sin kund. Denna praxis förutsätter att den privata serviceproducenten av företagshälsovård ingår ett avtal om betalning med FPA. Det är dock inte alla privata serviceproducenter som har tagit denna tjänst i bruk.

Den självriskandel av företagshälsovårdskostnaderna som den LFöPL-försäkrade ska betala själv är avdragsgill i beskattningen enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Rätten till avdrag gäller inte skogsbruksföretagare och inte LFöPL-försäkrade som endast idkar renskötsel.

Lantbruksföretagaren som arbetsgivare

FPA ersätter en del av kostnaderna för den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för sina anställda. Den ersättning som betalas ut till arbetsgivaren fastställs enligt ett kalkylerat maximibelopp per anställd.

Lantbruksföretagaren kan välja genom vilket ansökningsförfarande hen ansöker om ersättning från FPA.
Lantbruksföretagaren kan ansöka om ersättning för kostnaderna för den företagshälsovård och sjukvård som hen ordnar för sig själv

 • genom ansökningsförfarandet för företagshälsovård för företagare inom sex månader eller
 • genom ansökningsförfarandet för arbetsgivare med ansökningar som görs per räkenskapsperiod.

Endast i ansökningsförfarandet för företagare ingår det att lantbruksföretagaren av staten ersätts för utredningar av arbetsförhållandena (besök på gården och intervjuer) samt uppgörandet och granskningen av verksamhetsplanen upp till det maximibelopp som fastställts av FPA. En lantbruksföretagare som använder ansökningsförfarandet för arbetsgivare har inte rätt till de ersättningar som betalas ur statens medel. När man har valt ett ansökningsförfarande kan det inte bytas mitt i ett år eller en räkenskapsperiod, och det valda förfarandet antecknas i avtalet om företagshälsovård.

Våra experter

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

E-post
jukka.maittala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7188
Birgitta Kinnunen

Birgitta Kinnunen

E-post
birgitta.kinnunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7013
Eljas Kotilainen

Eljas Kotilainen

E-post
eljas.kotilainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7207

Nyckelord