Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja työkyky

Terve ja toimintakykyinen tuki- ja liikuntaelimistö on hyvän työkyvyn peruspilareita. Sen kunnosta kannattaa huolehtia niin työssä kuin vapaa-ajalla. Satojen lihastemme ja niveltemme hyvinvointi edellyttää sopivaa liikettä ja kuormitusta. Hyvin järjestetty työ, terveelliset elintavat, riittävä uni ja psyykkinen hyvinvointi tukevat kivuttomuutta ja toimintakykyä.
-

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja oireet ovat yleisimpiä työterveysongelmia niin Suomessa kuin muissakin maissa. Joka neljännellä työntekijällä Euroopassa arvioidaan olevan jokin tällainen oireisto tai sairaus. Ne heikentävät usein elämänlaatua ja työkykyä ja ovat myös yleisimpiä sairauspoissaolojen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden syitä etenkin ikääntyessä. Selkäsairaudet yksin aiheuttavat noin 10 prosenttia Kelan korvaamista eli vähintään 10 arkipäivää kestäneistä sairauspoissaolokausista. 

Suuri osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista on pitkäaikaisia tiloja, joissa kipu on keskeinen oire. Usein sairauden kulku on vaihteleva niin, että hankalammat ja oireettomammat vaiheet vuorottelevat.

Kun työväestö ikääntyy ja keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousee, myös työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinongelmat todennäköisesti yleistyvät. Niiden ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen sekä työhön paluun tukeen työkyvyttömyysjakson jälkeen kannattaa panostaa.  

Työjärjestelyt, ergonomian parantaminen ja tapaturmien torjunta sekä psyykkisestä työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat avainasemassa, kun työpaikoilla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai kuntoudutaan niistä. Kivun hallinnassa ergonomiset työskentelytavat ja hyvä psykososiaalinen työympäristö tukevat työkykyä ja mahdollistavat työssä jatkamisen.

Tavallisimpia työn fyysisiä kuormitustekijöitä

 • raskaiden taakkojen nostaminen, kantaminen tai työntäminen 
 • äkilliset kuormitushuiput 
 • polvillaan tai kyykyssä työskentely 
 • työskentely kädet olkapäätason yläpuolella 
 • pitkäkestoinen istuminen tai seisominen 
 • toistotyö  
 • tärinä 
 • kiire 
 • riittämätön tauotus

Fyysisen työkuormituksen hallinta on olennainen osa työkykyjohtamista. Ergonomian avulla työtehtävät, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan ja järjestetään vastaamaan ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Työntekijöiden osallistuminen ergonomian kehittämiseen auttaa löytämään kunkin työpaikan työprosessien ongelmakohdat, kehittämään niihin ratkaisuja ja varmistamaan muutosten toteutumista työpaikalla. Ikääntyvien työntekijöiden yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon työtä järjestettäessä.

Myös psyykkistä kuormittuneisuutta aiheuttavat tekijät voivat heikentää tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia esimerkiksi voimistamalla kivun kokemusta ja haittaamalla työkuormituksesta palautumista.

Psyykkistä kuormittuneisuutta aiheuttavia tekijöitä työssä

 • Liian suuret työn vaatimukset
 • Vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
 • Heikko esimiehen tai työtovereiden antama tuki
 • Epäasiallinen kohtelu
 • Väkivallan uhka työssä
 • Ongelmat työn ja muun elämän yhteensovittamisessa
-

Tuki- ja liikuntaelimistön kivuttomuutta ja toimintakykyä edistävät tekijät

 • hyvä vuorovaikutteinen johtaminen ja esimiestyöskentely  
 • positiivinen, kannustava työilmapiiri  
 • työergonomian osallistava kehittäminen 
 • työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen tapaan ja tauotukseen 
 • työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin 
 • terveyden edistämisen näkökulman hyödyntäminen työpaikan toiminnoissa. 

Jokainen voi itse pitää huolta tuki- ja liikuntaelimistönsä hyvinvoinnista 

 • harrastamalla mieleistään liikuntaa  
 • välttämällä ylipainoa 
 • olemalla tupakoimatta 
 • nukkumalla riittävästi. 

Hyvä johtaminen ja positiivinen työilmapiiri yhdessä sopivan työkuormituksen ja terveiden elintapojen kanssa edistävät tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä, kivuttomuutta ja toimintakykyä.  

Muuta aiheeseen liittyvää

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ajankohtainen kampanja nostaa esiin tuki- ja liikuntaelinterveyttä turvaavia hyviä käytäntöjä.

Tutustu kampanjaan

Kanadan Ontarion tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuskeskuksen verkkosivuilla on tietoa näiden sairauksien ehkäisystä ja hallinnasta työelämässä.

Lue lisää tutkimuskeskuksen verkkosivuilta