Pandemier och epidemier

En pandemi är en epidemi som har spridit sig över hela världen. En epidemi är en situation där en exceptionellt stor del av befolkningen i en viss region drabbas av en infektionssjukdom. Arbetshälsoinstitutet stöder arbetsplatser, företagshälsovårdsenheter och myndigheter i hanteringen av pandemi- och epidemisituationer.
-

Arbetshälsoinstitutet är expert på riskbedömning och förebyggande av arbetsrelaterade smittor. I samarbete med regionalförvaltningsverkets arbetarskyddsansvarsområde och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har vi tagit fram riktlinjer för att förebygga smitta på arbetsplatser. Instruktionerna anger vilka åtgärder som måste vidtas på arbetsplatsen för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och för att garantera personalens säkerhet. Sådana åtgärder är främst administrativ organisering av arbetet och minskning av exponering. Om dessa inte är tillräckliga kan personlig skyddsutrustning användas.

Uppdatera riskbedömningen på arbetsplatserna

Samhället måste också fungera under epidemier och pandemier. Arbetsplatserna kan förbereda sig för pandemier och epidemier genom att hålla riskbedömningen på arbetsplatsen uppdaterad. När förhållandena på arbetsplatsen eller de faktorer som påverkar dem förändras ska arbetsgivaren uppdatera den riskbedömning som hen har utfört och bedöma förändringarnas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Vid riskbedömningen måste hänsyn tas till sjukdomens allvarliga hälsoeffekter och sannolikheten för smitta, med beaktande av exempelvis överföringsmetod, den regionala smittsituationen och de smittrisker som uppstår vid resor. På grundval av riskbedömningen kompletterar man arbetsplatsens riktlinjer och rutiner samt beslutar om åtgärder för att bekämpa epidemin och pandemin. 

Arbetarskyddets och företagshälsovårdens experter kan konsulteras för att stödja riskbedömningen. Företagshälsovården bedömer exponeringssituationernas betydelse för hälsan och kan föreslå åtgärder för att minska exponeringsrisken och säkerställa ett tryggt arbete.

Om chefernas och arbetssäkerhetsexperternas kunnande om epidemier bibehålls även mellan epidemierna kan de nödvändiga förebyggande åtgärderna snabbt vidtas i händelse av en ny epidemi och de avbrott som orsakas av epidemin på arbetsplatsen kan minimeras. På så sätt kommer arbetsplatserna att kunna skydda inte bara sin egen verksamhet utan också samhällets förutsättningar av fungera under epidemier. 

Nationell beredskapsplan för pandemier

Syftet med pandemiberedskapsplanen är att styra förberedelserna inför en pandemi på alla nivåer inom social- och hälsovårdsförvaltningen samt att stödja förberedelserna inom andra förvaltningssektorer. Den plan som upprätthålls av social- och hälsovårdsministeriet håller på att förnyas. Reformen skall bland annat ta hänsyn till följande: 

  • erfarenheterna av Covid-19-pandemin. 
  • ändrade nationella och internationella rättsliga grunder 
  • uppdaterade internationella riktlinjer och rekommendationer om pandemiplanering.

Skyddsanvisningar gällande zoonoser vid arbete med djur

Smittsamma sjukdomar, vilkas alstrare kan överföras från djur till människor och tvärtom, kallas zoonoser. Exempel på zoonoser är fågelinfluensa, covid-19 orsakad av coronavirus, sorkfeber, salmonella, borrelia, fästingburen encefalit, kryptosporidios, MRSA och ebola.

I Finland håller man på att inrätta en expertgrupp för att samordna arbetet med att förebygga zoonoser på arbetsplatser och i arbetslivet.  

Här har vi samlat skyddsanvisningar gällande zoonoser vid arbete med djur.

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233
Kristiina Kulha

Kristiina Kulha

E-post
kristiina.kulha [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2551

Nyckelord