Tietosuojainformaatio: Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa* tehtävä kysely ja keskustelumahdollisuus sisäilmaohjeista ja sisäilmaprosesseista

Verkkokyselyllä kartoitetaan kokemuksia Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden käytöstä ja käyttäjien tarpeista työpaikkojen sisäilmatilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.
Kyselyn toteutus 1.1.2024–31.12.2024

* Kansallista sisäilma ja terveys – ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

1. Kuvaus kyselystä ja keskustelumahdollisuudesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman ”Kansallinen sisäilma ja terveys” ohjelman (2018-2028) Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 - THL pitkän aikavälin tavoite on vähentää sisäympäristöön liitettyjä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Osana ohjelman toimenpiteitä kerätään tietoa käytöstä ja käyttöönottokokemuksista avoimen, anonyymin verkkokyselyn avulla Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetuista ohjeista: Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi: Ohje työpaikkojen sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja tekeville. Isokääntä, Rautiala ym. 2022. ja Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa. Reijula ym 2022.

Lisäksi työpaikan sisäilma-asioita hoitavat (esim. sisäilmaryhmien jäsenet) voivat varata ajan keskusteluun Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Keskustelussa on mahdollisuus kysyä ja saada tukea sisäilmatilanteisiin ja Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden soveltamiseen yleisellä tasolla. Keskustelut toteutetaan verkkovälitteisesti. Tuloksista tehdään yleisluontoinen (ilman työpaikka- ja henkilötietoja) yhteenveto, jota hyödynnetään sisäilma-asioiden kehittämisessä, ohjeiden käyttöönottotuen tarpeiden tunnistamisessa, sisäilmaan liittyvässä viestinnässä ja koulutuksissa.

Kyselyn ja keskustelut toteuttavat Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

2. Yhteyshenkilöt

Vanhempi asiantuntija Päivi Isokääntä 
Työterveyslaitos
70032 Työterveyslaitos
(käyntiosoite: Tutkimuskeskus Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio) 
puh. 0407201913 
paivi.isokaanta [at] ttl.fi (paivi[dot]isokaanta[at]ttl[dot]fi)

Johtaja Sanna Lappalainen
Työterveyslaitos
PL 18 (käyntiosoite: Arinatie 3, Helsinki)
00032 Työterveyslaitos
puh. 040 7152204
sanna.lappalainen [at] ttl.fi (sanna[dot]lappalainen[at]ttl[dot]fi) 

3. Kyselyn ja keskustelujen sisältö sekä tulosten hyödyntäminen 

Avoimessa verkkokyselyssä ja keskusteluissa ei kerätä henkilötietoja (ei mitään henkilöön kohdistuvia tunnistetietoja). Verkkokyselyssä kysytään taustatietona vain vastaajan rooli (esim. työsuojelu). Kysely sisältää kysymyksiä sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin sisällöistä, hyödyistä, käyttöönotosta ja käyttötavoista sekä yleisesti arvioita/kokemuksista sisäilmatilanteisiin ja -ohjeisiin liittyen. Kyselyssä kysytään myös terveydellisen merkityksen arviointiohjeen käytettävyydestä, käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä ja arviointitulosten hyödynnettävyydestä; ohjeesta on myös mahdollista antaa avointa palautetta. Kyselystä tehdään yhteenveto, jonka avulla voidaan arvioida ohjeiden käyttöä ja hyödyllisyyttä sekä mahdollisia kehittämis- ja tukitarpeita.

Työpaikkojen sisäilma-asioista vastaavat (esim. sisäilmaryhmien edustajat) voivat halutessaan varata keskusteluaikoja sähköpostitse tai puhelimitse ja Työterveyslaitos tekee kalenterivarauksen yhteydenottajille. Taustatietona kirjataan, onko kyseessä julkinen vai yksityinen työpaikka (organisaatiotietoa ei kerätä) ja keskustelijoiden rooli sisäilma asioissa (esim. työsuojelu, kiinteistöhallinta, työterveyshuolto, johto). Keskusteluja ei tallenneta ja kalenterivaraukset poistetaan neuvottelujen jälkeen viikon sisällä. Keskusteluista esitetään yleisluontoinen yhteenveto, jossa on teemoina ja asiasanoina kirjattu mm. sisäilmatilanteisiin liittyvä mahdollinen lisäohjeistuksen tarve tai tuki sekä muut mahdolliset esitetyt aloitteet sisäilmatilanteiden hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja levittämiseksi. Yhteenvetoja hyödynnetään Sisäilma ja terveys -ohjelman sekä Työterveyslaitoksen viestinnässä, koulutuksissa ja toimenpiteissä edistää hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa työpaikoille keskustelu sisäilmatilanteista ja niihin liittyvistä kysymyksistä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Henkilötietoa (sähköpostiosoite) tarvitaan palaveriajan sopimiseen ja toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:

Oikeusperusteena henkilötiedon käsittelylle on Suostumus (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 a). Suostumukseksi katsotaan yhteydenotto Työterveyslaitoksen asiantuntijoihin.

5. Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Keskusteluaikavarausta toivovat henkilöt toimittavat Työterveyslaitoksen yhteyshenkilöille sähköpostiosoitteet palaveriajan sopimiseksi.

YKSILÖINTITIEDOT: sähköpostiosoite

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään ja kuinka kauan säilytetään

Sähköpostiosoitteet saadaan keskusteluaikavarausta toivovilta henkilöiltä heidän omaan yhteydenottoonsa perustuen. Keskusteluaikojen sopimista varten kerätyt sähköpostiosoitteet hävitetään keskustelujen jälkeen viimeistään viikon sisällä.

7. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.

9. Henkilötietojen käsittely kyselyn ja keskustelujen jälkeen 

Tässä tietosuojainformaatiossa kuvatut Sisäilma ja terveys – ohjelman toimenpiteet päättyvät 31.12.2024. Keskusteluaikojen sopimista varten kerätyt sähköpostiosoitteet hävitetään keskustelujen jälkeen viimeistään viikon sisällä. Työterveyslaitos ei tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia sähköpostitiedoilla. Yhteenvedot kyselystä ja keskusteluista, jotka eivät sisällä mitään henkilötietoa eikä työpaikan tunnistamiseen johtavaa tietoa, arkistoidaan Kansallisarkiston sääntöjen mukaan pysyvästi. Ohjelma kestää kokonaisuudessaan 31.12.2028 asti, jolloin tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu enintään 31.12.2029 saakka.

10. Sinun oikeutesi 

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Oikeus tutustua ja tarkistaa tiedot

Tässä tietosuojainformaatiossa kuvatuissa toimenpiteissä ei arkistoida henkilötietoja. Sinulla on kuitenkin oikeus tutustua ja tarkistaa tiedot. Tarkastusoikeus on Lähtökohtaisesti henkilökohtainen. Tiedot voidaan antaa vain henkilölle itselleen tai hänen lailliselle edustajalleen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi (yhteydenottosi) palaveriin sisäilma asioihin liittyen. Tällöin voit olla hyväksymättä aiemmin pyytämääsi palaverikutsua tai pyytää Työterveyslaitoksen asiantuntijaa perumaan aiemmin sovitun kutsun kohdaltasi. Suostumuksen palaveriin voi peruuttaa milloin tahansa. Palaverikutsun peruuttamisen jälkeen sähköpostitieto poistetaan viivyttelemättä.

Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

Julkisuuslain mukaiset henkilötietoja koskevat asiakirjapyynnöt

Voit tehdä julkisuuslain (621/1999) mukaisia asiakirjapyyntöjä myös salassa pidettävistä asioista, jos asiakirja koskee sinua itseäsi tai olet asiassa asianosainen.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 4741
Työterveyslaitos

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot