Työhön liittyvän astman ennuste - tutkimustiedote

Olet ollut Työterveyslaitoksella tutkimuksissa ammattiastman epäilyn vuoksi vuosien 2010 ja 2020 välillä. Pyydämme sinua osallistumaan Työhön liittyvän astman ennuste -tutkimusprojektiin.

Tarkoituksenamme on selvittää Työterveyslaitoksella tutkittujen työhön liittyvää astmaa sairastavien potilaiden astman vaikeusastetta, työkykyä ja työuraa, sekä niitä ennustavia tekijöitä. Pyrimme parantamaan sairauden tunnistamista, hoitoa ja kuntoutusta. Kutsumme tutkimukseen mukaan noin tuhat työterveyslaitoksella vuosien 2010–2020 välillä hengitysteiden spesifeillä altistuskokeilla (useita päiviä kestäneet altistuskokeet) tutkittua henkilöä, joista osalla todettiin ammattiastma.

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Tutkimukseen liittyen pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn, vastaaminen vie noin 30–40 minuuttia. Voit vastata sähköisesti Työterveyslaitoksen verkkosivulla. Kyselyn linkki löytyy kirjoittamalla osoitekenttään https://ttl.fi/astmaennustekysely.

Voit myös täyttää kirjallisen kyselyn ja palauttaa sen meille postitse palautuskuoressa. Ennen tutkimukseen osallistumista pyydämme sinulta suostumuksen. Kysymykset käsittelevät mm. astmaoireita ja -lääkitystä, koulutusta, työtilannetta, työkykyä, mielialaoireita ja elämänlaatua. Tutkimuksessa käytetään myös Työterveyslaitoksen sairauskertomustietoja koskien ammattiastmatutkimuksiasi. 

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Sen rahoittajina ovat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, sekä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus. Tutkimus kestää vuoden 2024 loppuun.

Tässä tutkimuksessa sovelletaan suomalaista tutkimus- ja henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tutkijat ja muu tutkimushenkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen eettisiä ohjeita. Tarkempi kuvaus tutkimuksen oikeusperustasta on tiedotteen liitteenä.

Henkilötietojasi käsitellään tieteellistä tutkimustarkoitusta varten. Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki tietojasi käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi saat tämän tiedotteen liitteestä.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyyn vastaajille lähetämme kiitoksena sähköpostilla Ärräkoodin, jolla voit lunastaa kaksi suklaarasiaa R-kioskilta.

Lisätietoja tutkimuksesta

Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136

Tiedotteen liite

Lisätietoa tutkimukseen osallistumisesta, tietosuojasta ja aineiston käsittelystä.  

Osallistumissuostumus tieteelliseen tutkimukseen

Sinua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Työhön liittyvän astman ennuste. Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Voit myös tutkimuksen aikana milloin tahansa perua osallistumissuostumuksesi osallistua tutkimukseen eli keskeyttää tutkimuksen. Tällöin siihen mennessä kertynyttä tietoa voidaan käyttää tutkimuksessa, mutta tietoa ei kerätä lisää. Halutessasi estää henkilötietojesi käytön tutkimuksessa, voit kieltää henkilötietojen käsittelyn.

Henkilötietojen käsittelyperuste ja siihen liittyvät oikeudet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta e, tietosuojalain 4.1 § kohta 3).

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyn tässä tutkimuksessa. Tällöin tietosi poistetaan analysoitavasta tutkimusaineistosta ja siirretään tunnistetiedoin pysyvästi Työterveyslaitoksen arkistoon. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja saada tiedoista jäljennös sekä pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle. Lisätietoa tietosuojasta.

Aineiston käsittelystä

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta. Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Käsittelemme tutkimusaineistoa ja henkilötietoja kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Rakennuksissamme on kulunvalvonta. Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia kyselylomakkeita ja tallenteita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. 

Keräämme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin ja käytämme aineistoa analysoitaessa henkilökohtaista tutkimushenkilökoodia. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen. 

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Arkistoimme kaiken tutkimuksessa kerätyn tiedon tunnistetiedoin pysyvästi Työterveyslaitoksen arkistoon. Arkistointi tapahtuu tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025. 

Ota yhteyttä tarvittaessa

Halutessasi esittää kysymyksiä, perua osallistumissuostumuksen tai käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Annamme mielellämme lisätietoja.

  • Rekisterinpitäjä: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, 030 4741 (vaihde)              
  • Rekisterin vastuuhenkilö: Hille Suojalehto, LT, ylilääkäri, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, hille.suojalehto [at] ttl.fi
  • Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: tsv [at] ttl.fi, 030 474 2429