Hanke

Maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen työturvallisuus

Maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen työturvallisuuden hallintaan liittyy haasteita. Tutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisten maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen turvallisuushaasteista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä. Tulokset tarjoavat kuljetus- ja logistiikka-alalle keinoja toimitusketjujen työturvallisuuden hallintaan ja poikkeamien ennakointiin, mikä turvaa ketjun toiminnan sujuvuutta ja huoltovarmuutta.
Ajoneuvoyhdistelmä maantiellä.

Aikataulu

6/2023–10/2025

Tavoitteet

Miksi tutkimus tarvitaan?

Suomessa tavaraliikenteestä noin 90 prosenttia liikkuu maanteitse ja tavoittaa myös ne alueet, joille ei muilla kuljetusmuodoilla pystytä toimituksia tekemään. Jo pitkään on tunnistettu, että maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjuihin ja niiden rajapintoihin liittyy työturvallisuushaasteita, jotka voivat aiheuttaa turhia viiveitä ja katkoksia kuljetuksille ja ketjun toiminnalle.

Mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet?

Tutkimuskohteena on turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri sekä toimitusketjujen ja yhteisten työpaikkojen työturvallisuustoiminnan rakentuminen.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen ja niiden yhteisten työpaikkojen  

 1. käytännöistä, joilla varmistetaan organisaatioiden ja henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi
 2. turvallisuuskulttuurista ja inhimillisistä tekijöistä, jotka edistävät tai ehkäisevät turvallista ja sujuvaa toimintaa
 3. varautumisesta poikkeamatilanteisiin sekä poikkeamista ja läheltä piti -tilanteista oppimisesta.

Lisäksi tavoitteena on kehittää näiden edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta hyviä käytäntöjä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusote on moninäkökulmainen ja monimenetelmällinen.

Tutkimusaineisto muodostuu tutkimusyrityskohtaisesti

 • johdon, esihenkilöiden, työsuojelutoimijoiden ja työntekijöiden ryhmähaastatteluista
 • työturvallisuutta koskevista riskinarvioinneista sekä poikkeama-, vaaratilanne- ja tapaturmaraporteista
 • tutkimuskyselystä
 • työpajojen ryhmäkeskusteluista.

Lisäksi tutkimusaineistoa kerätään toimialan sidosryhmien fokusryhmäkeskusteluilla.

 

Mitä tutkimuksessa tehdään?

 1. Tutkimusyhteistyö kuljetus- ja logistiikkayritysten kanssa
  Tutkimukseen osallistuu kuusi eri kokoista kuljetus- ja logistiikkayritystä, joista tutkimusaineisto kerätään. Kukin osallistuva yritys saa yrityskohtaisen palautteen tuloksistaan. Lisäksi yrityskohtaisissa työpajoissa keskustellaan kokonaisaineiston alustavista tuloksista ja hyvistä käytännöistä tarkentaen ja täydentäen niitä keskustelun lomassa.
   
 2. Sidosryhmien fokusryhmäkeskustelut
  Kuljetus- ja logistiikka-alan sidosryhmistä pyydetään edustajat mukaan fokusryhmäkeskusteluihin. Näiden keskustelujen kautta tutkimuksen alustavia tuloksia tarkastellaan laajemmassa kontekstissa kuten toimialan, huoltovarmuuden tai globaalien toimitusketjujen näkökulmista.
   
 3. Tulosten levittäminen
  Tutkimuksen aihepiiristä kirjoitetaan Työterveyslaitoksen ja myös alan toimijoiden julkaisukanavissa. Lisäksi tutkimusryhmän jäsenet esittelevät tutkimusta ja sen aihepiiriä alan toimijoiden tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tieteellinen viestintä tapahtuu loppuraportin ja tieteellisen artikkelin välityksellä sekä osallistumalla kotimaisiin konferensseihin.

Tutustu tutkimustiedotteeseen

Aikaisempien tutkimusvaiheiden tiedotteet

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa uutta tietoa maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen ja yhteisten työpaikkojen hyvistä käytännöistä, joilla huolehditaan henkilöstön työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tutkimus tuottaa tietoa myös turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta sekä tekijöistä, jotka edistävät tai estävät työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Tulokset palvelevat laajasti koko kuljetus- ja logistiikka-alaa ja tukevat vastuullista toimintaa yritysten ja organisaatioiden sisällä, toimitusketjuissa ja yhteisillä työpaikoilla.

Kysy hankkeesta

Susanna Visuri

Susanna Visuri

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Susanna.Visuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7548

Tutkimusryhmä

hankkeen projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija Susanna Visuri
hankkeen tieteellinen johtaja, johtava tutkija Pia Perttula
tutkija Jenni Kaisto
erityisasiantuntija Henriikka Kannisto
erityisasiantuntija Marika Lehtola
erityisasiantuntija Kaisa Reuna

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Huoltovarmuuskeskus