Ammatillinen koulutus uudistui – ovatko työpaikat valmiina?

Vuonna 2018 tehtiin ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka keskeinen tavoite on työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen. Näkyykö uudistus sinun työpaikallasi?
-

Uudistuksen myötä aiempaa useammalla työpaikalla on todennäköisesti eri-ikäisiä oppijoita kartuttamassa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Mutta millaisia ovat työpaikkojen valmiudet tukea ja ohjata opiskelijoita?

Kartoitimme osana Ammattitaitoa yhdessä -hanketta työpaikan toimijoiden näkemyksiä uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta, olemassa olevista ohjausresursseista sekä oppilaitosyhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Hyvä ohjaus ja opiskelijan tukeminen työn arjessa ovat keskeisiä edellytyksiä sille, että opiskelijasta kasvaa osaava ja ammattitaitoinen työntekijä.

Ohjaaminen vaatii aikaa, sitoutumista ja osaamista

Kyselymme osoittaa, että työpaikoilla on erilaiset valmiudet opiskelijoiden ohjaamiseen. On työpaikkoja, joissa opiskelijoiden ohjaamisen on panostettu, työpaikkaohjaajia on koulutettu ja he ovat motivoituneita oppijoiden opastamiseen. Toisaalta havaittavissa on myös selkeitä kehittämisen paikkoja.

”Tarvittaisiin riittävästi aikaresurssia ohjaamiseen sekä pedagogista osaamista”, totesi eräs kyselyymme vastannut työpaikan edustaja.

Työpaikoilla ollaan huolestuneita siitä, miten arjessa löydetään riittävästi aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Työpaikoilla on myös selkeä tarve ohjaustyötä tekevien henkilöiden ohjaustaitojen vahvistamiselle.

Ohjaus on yhteistyötä

Onnistunut ohjaus edellyttää tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Työpaikat tarvitsevat ja odottavat oppilaitosten tukea opiskelijoiden ohjaamiseen. On tärkeää, että opiskelijan osaamisesta ja sen kehittämistarpeista sekä ohjaamisen ja tuen tarpeista keskustellaan yhdessä. Tämä tukee ohjauksen onnistumista ja on opiskelijalle signaali siitä, että hänen osaamisensa kehittämiseen panostetaan.

Yksi keskeinen kyselymme havainto oli, että työpaikat toivoivat ammatillisten opettajien jalkautuvan työpaikoille enemmän: tutustumaan työpaikan arkeen ja aidosti keskustelemaan työpaikan eri toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää varmasti myös opettajilta uudenlaisia työmuotoja ja toimintatapoja omaan työhön.

Tuttuus ja aktiivinen yhteydenpito edistävät työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamista, minkä vuoksi siihen kannattaa panostaa. Myös osana Ammattitaitoa yhdessä -hanketta kehitämme työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä muutospajoissa. Näistä voit lukea tarkemmin kollegani Anna-Leena Kurjen blogista ”Eihän sitä voida vain kirjata, että siirretään oppimista työpaikoille”.

Työterveyslaitos kartoitti työpaikkojen näkemyksiä opiskelijoiden ohjaamisen nykytilasta sekä työpaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistarpeista osana ESR-rahoitteista Ammattitaitoa yhdessä -hanketta. 

Blogin kirjoitti Auli Airila.

Jaa sisältö somessa!