Koulutusta vai jatkuvaa kehittymistä? – Oppivan pienyrityksen askelmerkit

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen merkityksestä puhutaan entistä vakavammin äänenpainoin. Johtaja, oletko jo ottanut nämä 5 askelta kohti oppivaa ja uudistumiskykyistä yritystä?
-

Sitra (2017) on määritellyt tämän hetken megatrendeiksi automatisaation, robotisaation, keinoälyn ja digitaaliset alustat. Näiden lisäksi osaamista haastavat monet muut muutokset, kuten globalisaatio, kestävä kehitys, ikärakenne.

Yksittäisten työntekijöiden ja organisaatioiden tulee pystyä ketterästi paitsi oppimaan, myös pois-oppimaan.

Erityisesti pienissä yrityksissä osaamisen kehittäminen voi tuottaa kipuilua: osaamisen kehittymistä ei muisteta ajatella lainkaan tai kehittämistyöhön ei tahdo löytyä aikaa ja rahaa.

Osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita suuria taloudellisia panostuksia koulutusohjelmiin; kyse voi olla myös arjen ajattelu- ja toimintatapojen muutoksesta. Tarkista, että olet jo ottanut seuraavat 5 askelta matkallasi kohti oppivan ja uudistumiskykyisen yrityksen johtajaksi:

1. Laajenna käsitystäsi osaamisen kehittämisestä

Mitä sinulle tulee mieleen, kun puhutaan osaamisen kehittämisestä? Ehkäpä työpaikan tarjoamat kieli- tai tietojärjestelmäkurssit? Osaamisen kehittäminen on kuitenkin paljon yksittäisiä koulutuksia laajempi kokonaisuus.

Ideaalitilanteessa osaamisen kehittäminen on olennainen osa yrityksen johtamista, ja osaamisen kehittyminen näkyy työarjessa: Oppivissa yrityksissä pohditaan säännöllisesti, mitä taitoja työssä onnistuminen vaatii nyt ja tulevaisuudessa. Työn tekeminen on järjestetty niin, että työntekijöiden on mahdollista oppia toisiltaan, osaamisen kehittymiseen tarvittavat resurssit ovat saatavilla, ja työssä onnistumista sekä epäonnistumista pohditaan yhdessä säännöllisesti.

Yrityksessä pyritään näillä toimilla tietoisesti rakentamaan oppimista tukevaa yrityskulttuuria.

Vinkki: Istu alas ja anna itsellesi kymmenen minuuttia aikaa pohti yrityksesi osaamisen tasoa:

  • Milloin viimeksi mietit yrityksestäsi tällä hetkellä löytyvää osaamista?
  • Entä tulevaisuuden osaamistarvetta?
  • Millaisia uusia osaamistarpeita teknologian kehitys, asiakkaiden muuttuvat odotukset tai toimintaympäristön muutos voivat synnyttää?
  • Milloin viimeksi pohdit oman osaamisesi kehittymistä?

2. Laajenna käsitystäsi osaamisen kehittämisen keinoista

Käsitystä osaamisen kehittämisen monimuotoisuudesta voi konkretisoida tarkastelemalla erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja.

Osaamisen kehittämisen 70-20-10-mallin mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu työtehtävässä kehittymisen ja kokeilun kautta, 20 % oppimisesta tulee työtovereilta- ja yhteisöiltä ja 10 % formaaleissa koulutuksissa.

Osaamisen kehittämisen tapoja voidaan tarkastella ja jaotella sen mukaan, onko niiden kohteena yksilön, työyhteisön (tiimin) vai koko organisaation osaaminen, ja ovatko kehittämisen tavat formaaleja vai epämuodollisia ja tilannelähtöisiä:

  • Formaaleja tapoja kehittää yksilöiden osaamista ovat juurikin yksittäiset koulutukset ja koulutusohjelmat, uraohjelmat sekä esimerkiksi valmentaminen (coachaus). Usein epämuodollisempia tapoja ovat itseopiskelun mahdollistaminen, tutorointi ja mentorointi, työnkierto, sijaistaminen, ammattikirjallisuuden lukeminen sekä niin kutsuttuun työn tuunaukseen rohkaiseminen.
  • Formaaleja tapoja kehittää työyhteisöä ovat erilaiset ryhmävalmennukset, kehittämisprojektit, työkierto, sisäiset akatemiat ja kokeilut.
  • Epämuodollisempia tai tilannesidonnaisia tapoja kehittää työyhteisöä puolestaan ovat erilaiset palaverit, ongelmanratkaisutilanteet ja tiimityö.
  • Oppimista tapahtuu myös epämuodollisissa kohtaamisissa, esimerkiksi kahvitauoilla, lounastauoilla tai yhteisissä ajanvietteissä.

Joskus osaamisen kehittämisen esteenä pidetään koulutusten hintaa. Internet-aikana tarjolla on kuitenkin runsaasti edullista tai jopa ilmaista koulutusta. Lisäksi monet tahot tarjoavat tuettuja koulutus- ja kehittämisohjelmia. Ja itse asiassa suuri osa osaamisen kehittämisen muodoista ei vaadi rahallista panostusta, vaan ennemminkin ajan ottamista kehittämistyölle.

Vinkki: Listaa paperille erilaisia osaamisen kehittämisen tapoja, joita yrityksessäsi on käytössä. Mitä uusia tapoja voisitte hyödyntää?

Mieti myös, millä tavoin oma osaamisesi on urasi aikana kehittynyt.

3. Ymmärrä osaamisen kehittämisen merkitys – varaa aikaa

Pienessä yrityksessä kehittämiseen käytetty aika on usein pois asiakastyöstä tai näkyy tuotantomäärissä. Osaamisen kehittämiseen voi tällöin olla vaikeata varata aikaa.

Tärkein askel oppivaksi yrityksesi kehityttäessä onkin oikea asenne: oppimisen ja jatkuvan kehittymisen merkityksen sisäistäminen. Uuden oppiminen, yhdessä työyhteisönä kehittyminen ja uusien taitojen tai toimintamallien omaksuminen vaativat aikaa ja opettelua. Kuluerän sijaan osaamisen kehittämiseen varattava aika kannattaa nähdä investointina.

Vinkki: Tutustu uudistumiskyvyn merkitykseen esimerkiksi lukemalla blogitekstejä uudistumiskyvystä.  Seuraavaksi pohdi rehellinen vastaus näihin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon yrityksessäsi käytetään aikaa osaamisen kehittämiseen?
  • Onko työntekijöiden mahdollista käyttää aikaa ja resursseja oman ja yhteisen osaamisen edistämiseen?

4. Tee kehittymisestä yhteinen projekti

Muuttuvassa toimintaympäristössä vaikuttavat parhaiten pärjäävän ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää työntekijöidensä, asiakkaidensa ja verkostojen kokemuksia ja näkemyksiä toimintaansa kehittäessä. On varsin mahdollista, että työntekijät tai varsinkin asiakkaat tietävät yrityksen johtoa paremmin, mitä tuotteilta tai palveluilta halutaan.

Kannattaa mahdollistaa koko työyhteisön osallistuminen kehittämiseen, niin varmistat paitsi hiljaisen tiedon välittymisen kehittämistyön tueksi, myös sen, että ihmiset kokevat olevansa mukana muutoksessa. Kun kaikki ovat mukana, muutos ei tunnu ennakoimattomalta reagoinnilta, vaan omaehtoiselta kehittämistyöltä.

Vinkki: Järjestä osaamista ja yrityksen kehittämistä käsittelevät työpaja tai työpajasarja. Helppo tapa tarkastella osaamista on listata esimerkiksi post-it-lapuille a) osaamisia, joita löytyy yhdeltä tai muutamilta työntekijöiltä, ja b) joita löytyy koko yhteisöltä.

Osaamisen kehittämisen tarkastelua voi laajentaa tulevaisuustyöksi. Pohtikaa erilaisten megatrendien (digitalisaatio, tekoälyn yleistyminen, ilmastonmuutos) vaikutuksia. Mitä osaamisia tarvitsette tulevaisuudessa, jos nämä trendit vahvistuvat?

5. Kannusta kehittymään

Harmittaako, kun työntekijät valittavat koulutuspäivien vähyyttä tai vaikuttavat pettyneiltä joutuessaan tyytymään vähemmän haasteellisiin tehtäviin? Jos näin on, et välttämättä tunnista työntekijöidesi aitoa halua oppia, tehdä työtään paremmin ja kehittää yhteistä toimintaa.

Harmittelun sijaan ota osaamisen kehittymisen toiveet aina vakavasti ja tartu tilanteisiin, joissa niitä ilmaistaan. Et ehkä aina voi tarjota mahdollisuutta osallistua kaikkiin jokaisen työntekijän toivomiin koulutuksiin tai työtehtäviin, mutta voit kuulla kehittymishalun ja ottaa puheeksi muut kehittymismahdollisuudet.

Pohdi, voisiko työnkuvaa rikastaa pienillä työn painopisteiden muutoksilla. Voisiko työntekijä käyttää pienen osan työajastaan omatoimiseen opiskeluun, jos löydätte edullisemman tai ilmaisen koulutusvaihtoehdon?

Vinkki: Pidättekö kehityskeskusteluja tai käyttekö muuten säännöllisesti läpi sitä, miten työntekijän osaaminen ja osaamistoiveet kohtaavat yrityksen kehittämistavoitteet?

Jos ette, nyt voisi olla hyvä aika kokeilla. Keskustelun aikana kannattaa yhdessä pohtia, mitä osaamisia ja taitoja työntekijä on työssä osoittanut ja vahvistanut? Mitä taitoja hän vielä kokee työssään tarvitsevan, jotta voisi suoriutua siitä paremmin? Entä mitä ammatillisia haaveita työntekijöiltä mahtaa löytyä?

Yrittäkää muodostaa asiasta yhteinen kuva, ja keskustelkaa kaikkien tavoitteista myös yhteisesti. Monissa kasvuyrityksissä on siirrytty kehityskeskusteluista jatkuvaan sparraamiseen, jossa työntekijöitä sparrataan jopa viikoittain kohti tavoitteitaan. Tällainen sparraus voi olla myös keino jakaa vastuuta ja tehtäviä.

Osaamisen kehittämiseen yhdessä on saatavilla runsaasti tukea. Tutustu esimerkiksi Työterveyslaitoksen työn tuunaamisen materiaaleihin tai lähde rohkeasti kehittämään esimiestyötä esimerkiksi Työterveyslaitoksen verkkovalmennuksilla tai koulutuksissa.  Tutustu myös Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -sivuihin.

Blogin kirjoittivat Pia Heilman ja Tiina Taipale.

Jaa sisältö somessa!