Tehdään esittävää taidetta turvallisuudesta tinkimättä

Mitä jokaisen pienen työnantajan pitää tietää työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta? Nämä neuvot on tarkoitettu esittävän taiteen työnantajien tueksi.
-
Susanna Visuri
Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija

Riskinarviointi? Vaarojen ja haittojen tunnistaminen? Riskin pienentäminen tai poistaminen? Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa? Työterveyshuolto mukaan? 

Nämä ovat aiheita, jotka puhuttavat esittävän taiteen toimijoita. Olen tänä vuonna ollut mukana useammassa keskustelussa, joissa on tullut esiin pienten työnantajien, kuten yhdistysten, työryhmien tai osuuskuntien huoli:

”Siis mitä meidän pitää pienenä työnantajana huomioida työturvallisuuden ja työterveyshuollon suhteen?”

Ensinnäkin työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki koskevat ihan jokaista työnantajaa ja yhdistyspohjaisessa toiminnassa viime kädessä hallitusta. Silloinkin, kun toimintaan on palkattu vain yksi työntekijä (määräaikainen, vakituinen, kokoaikainen tai osa-aikainen).

Työnantajan on työturvallisuuslain perusteella huolehdittava siitä, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja terveellisesti. Työterveyshuoltolaki puolestaan edellyttää, että työnantaja järjestää työntekijöille vähintään työterveyshuollon ennalta ehkäisevät palvelut.

Tunnistakaa vaarat, keskustelkaa työoloista

Mitä sinun tai teidän tulee pienenä työnantajana käytännössä tehdä työturvallisuuden eteen?

Raivatkaa kalenteriin aikaa työturvallisuusasioiden läpikäymiseen. Pohtikaa yhdessä, mitä työ- ja esitystilassa, työtehtävässä tai yhteistyössä voisi sattua, kenelle ja millaisessa tilanteessa? Kun olette tunnistaneet nämä työhön liittyvät vaarat ja kuormitustekijät, niin sopikaa keinoista, joilla puututte niihin.

Seuratkaa työoloja jatkuvasti ja keskustelkaa niistä yhdessä. Huolehtikaa, että tämä tulee tehtyä kirjallisesti. Voitte käyttää esimerkiksi esittävän taiteen OiRA-riskinarviointipohjaa. Näin teille jää dokumentti, jota päivittää ja jolla on mahdollista osoittaa riskinarvioinnin toteutus.

Lisätietoja aiheesta saa Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraiderista ja työsuojeluhallinnon verkkosivuilta

Ennakoikaa yllättävät muutokset esitystilanteissa

Esittävän taiteen työturvallisuuteen kuuluvat myös työ- ja esitystilanteissa tapahtuvat yllättävät muutokset. Näiden ennakointia ja hallintaa tukee yhteinen tuumatuokio.

Vie vain hetken, kun käytte yhdessä läpi työtilanteen turvallisuusnäkökohdat ennen työtehtävän aloittamista. Mitä kiireisempi aikataulunne on, sitä tärkeämpää tämä pysähtyminen on niin turvallisen työskentelyn kuin tuotannon sujuvuuden ja laadun kannalta.

Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraiderissa on jo valmiina tarkistuslista, joka tukee tuumatuokion toteutusta. Sen avulla varmistatte, että turvallisuusnäkökohdat tulee huomioitua monipuolisesti.

Hyödyntäkää työterveyshuollon asiantuntemusta

Entäpä työterveyshuolto? Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen vuoropuhelun asiantuntija, joka tukee työnantajaa työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimisessa.

Työnantajan on hankittava työntekijöille vähintään työterveyshuollon ennalta ehkäisevät palvelut. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista, ja siinä työnantajalla on mahdollisuus päättää, missä laajuudessa palvelut järjestetään. Lisätietoa työterveyshuollon järjestämisestä saa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Ja sitten tuumasta toimeen! Sujuva ja laadukas tuotanto syntyy huolehtimalla yhdessä työturvallisuudesta ja työryhmän yhteistyöstä  –  turvallisuus vapauttaa luovuuden.

 

Lisätietoja:

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työyhteisöissä (tutkimushankkeen esittely)
 

Jaa sisältö somessa!