Työpaikat aktiivisiin toimiin ilmastonmuutoksessa

Mikä on työyhteisöjen rooli ilmastonmuutokseen vastaamisessa? Tähän asti sitä on tutkittu aika vähän. Kun rakennetaan ekologisesti kestävämpää työelämää, työpaikat tarvitaan mukaan vuoropuheluun.
-
Heli Clottes Heikkilä
Heli Clottes Heikkilä
vanhempi asiantuntija
Arja Ala-Laurinaho
Arja Ala-Laurinaho
vanhempi asiantuntija

Ilmastonmuutos pakottaa miettimään uusia ratkaisuja ja tekemisen tapoja niin omassa arjessa kuin yhteiskunnan tasolla. Iso osa ilmastoaiheita käsittelevästä tutkimuskirjallisuudestakin tarkastelee kuluttajanäkökulmaa ja toisaalta yhteiskunnallista päätöksentekoa. Yksilön ja yhteiskunnan väliin jää kuitenkin merkittävä taso: yhteisöt ja työpaikat. 

Kestävyyttä (sustainability) ja kehittämistä koskevassa kirjallisuudessa painotetaan, miten tärkeää on ottaa paikallisyhteisöt mukaan miettimään keinoja ja ratkaisuja ympäristöongelmiin. Yhteisöt ovat tärkeitä ensinnäkin siksi, että niillä on näkemystä ja kokemusta alueestaan ja kulttuuristaan. Ne tietävät, mitä kehittämisessä on otettava huomioon.

Kun ihmisille annetaan mahdollisuus osallistua, voidaan myös löytää ratkaisuja, joiden kokeilemiseen yhteisöt sitoutuvat ja joiden eteenpäin vieminen on motivoivaa. Työyhteisöt ovatkin keskeinen mutta tähän asti vähän tutkittu toimijataho ekologisesti kestävämpää työelämää rakennettaessa.

Ilmastonmuutoksessa ei ole yhtä parasta asiantuntijaa

Ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmiön hillintä vaativat uudenlaista osaamista. Voi sanoa, että ilmastonmuutoksessa kukaan tai mikään taho ei yksin ole paras asiantuntija.

Eri tieteenalojen edustajien on kyettävä ylittämään raja-aitoja ja osattava yhdistää osaamisensa paikallisyhteisöjen tueksi. Tarvitaan yhteistä kehittämistä, jossa kaikki osapuolet ovat yhtä aikaa tiedon tuottajia ja uuden luojia – oppijoita ja ennen kaikkea toimijoita.

On hyvinkin mahdollista, että tämän hetken hyvät ratkaisut todetaan lähitulevaisuudessa riittämättömiksi tai niiden myötä paljastuu uusia pulmia. Siksi on tärkeää tukea työyhteisöjen ilmastotoimijuutta ja edistää niiden yhteiskehittämisosaamista.

Ilmastotoimijuus tarkoittaa aktiivista, ratkaisuja etsivää ja kokeilevaa otetta oman ja yhteisen työn kehittämiseksi. On tärkeää aloittaa jostain: pienistäkin teoista kasvaa isoja virtoja, ja vain kokeilemalla voidaan oppia uutta.

Työyhteisöt ja tutkijat yhteistyössä kohti kestävää työelämää 

Työterveyslaitos haluaa osaltaan olla mukana vastaamassa ilmastonmuutoksen työelämälle tuomiin haasteisiin. Elokuussa 2022 käynnistyi Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton rahoittama hanke Työpaikat ilmastotoimijoina – yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE).

Pääsemme yhdessä neljän eri toimialoja edustavan työyhteisön kanssa kehittämään työtä ja etsimään toimivia, ilmastotoimijuutta edistäviä yhteiskehittämisen keinoja.

Vaikka Työterveyslaitoksen asiantuntijajoukolta löytyy kehittämiskokemusta ja monipuolista tietoa työelämästä, olemme ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa yhtä lailla itse oppimassa ja rakentamassa uutta. Siksi on tärkeää verkostoitua myös muiden tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa – vaihtaa näkemyksiä, koostaa olemassa olevaa tietoa ja paikantaa katveita.

Vain yhdistämällä eri osaamiset ja näkökulmat sekä käymällä vuoropuhelua yhteiskunnan eri tasojen välillä löydetään keinoja kestävään, hyvinvointia luovaan tulevaisuuden työhön.

 

Lisätietoja:

Työpaikat ilmastotoimijoina – yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin, TILKE (tutkimushankkeen esittely)

Onko sinun työpaikkasi mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa? (Anna Korpikosken kirjoitus JHL:n blogissa)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!