Vaikuttavan verkkokoulutuksen kuusi periaatetta

Ympäröivä maailma ja työelämä muuttuvat koko ajan. Parhaillaan koronapandemia pakottaa meidät muuttamaan toimintatapojamme ja opettelemaan uutta. Oppimista tarvitaan, jotta ihminen pärjää ja kukoistaa pienemmissäkin muutoksissa.
-
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja
erityisasiantuntija

Me Työterveyslaitoksessa ajattelemme, että jatkuvaan oppimiseen pitää panostaa, jotta voimme saada hyvinvointia työstä. Oppiminen on keskeinen osa työkykyä ja sen ylläpitämistä.

Teknologia mahdollistaa tietojen ja taitojen opettelun verkon välityksellä. Haluamme varmistaa, että verkon avulla opiskelu on vaikuttavaa ja tehokasta. Siksi olemme määritelleet kuusi pedagogista periaatetta, joita noudatamme verkkokoulutustemme muotoilussa ja toteutuksessa:

1. Tavoitteellisuus

Verkkokoulutuksissamme oppija on aktiivinen toimija. Hän on mukana suunnittelemassa, miten oppiminen etenee. Koulutuksen lähtökohtana ovat oppijan itse asettamat tavoitteet ja päämäärät. Näin myös varmistetaan, että oppiminen ja oppimisen tavoitteet tuntuvat tärkeiltä ja mahdollisilta saavuttaa.

Verkkokoulutusten tekijöinä olemme toki asettaneet niille laajemmat tavoitteet: oppija kehittyy kriittisessä ajattelussaan ja kykenee arvioimaan, miten juuri hänen kannattaa soveltaa oppimaansa.

Olemme määritelleet koulutuksille sisällöllisiä tavoitteita, jotka kaikkien oppijoiden tulisi saavuttaa. Koulutuksia muotoillessa määrittelemme, mitä tietoja ja taitoja haluamme oppijan ymmärtävän, soveltavan, analysoivan ja arvioivan. Sen perusteella rakennamme koulutuksen sisällöt ja tehtävät. Tavoitteiden täytyy olla tarkasti määriteltyjä ja mitattavia, jotta oppija voi koulutuksen päätteeksi arvioida, kuinka hyvin ne saavutettiin.

2. Sovellettavuus

Kun koulutetaan aikuisia ja työelämässä olevia, on erityisen tärkeää tunnistaa oppijan aiemmat tiedot ja kokemukset. Koulutuksessa tarjottujen tietojen pitää olla sovellettavissa. Oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota yhdistäen sitä aikaisempaan tietoonsa ja kokemuksiinsa. Oppimistehtävät tehdään osana arjen työskentelyä ja opittua sovelletaan käytäntöön.

Opiskeltava asia toimii myös työkaluna arkityön ja -elämän ymmärtämisessä ja muokkaamisessa. Koulutuksemme käsittelevät työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden eri osa-alueita, joista oppijalla on omat kokemuksensa ja havaintonsa.

Konkretisoimme tieteelliset käsitteet ja tutkimustulokset käytännöllisiksi esimerkeiksi. Ne auttavat oppijaa syventämään ymmärrystään ja tarkastelemaan esimerkiksi oman työpaikan käytäntöjä.

3. Yhteisöllisyys

Meidän mielestämme oppiminen monipuolistuu ja tehostuu ryhmässä. Siksi tuemme yhteisöllistä oppimista. Yhteisöllistä oppimista voi tapahtua sekä verkossa että oppijan työpaikalla. Verkossa oppijat muodostavat yhteisön, jossa jaetaan kokemuksia, ideoita, neuvoja ja tietoa.

Verkkovalmentaja ja koulutuksen asiantuntijat auttavat luomaan turvallisen ympäristön. Siellä ollaan avoimia uusille ideoille ja kokeiluille sekä kannustetaan toiminnan arviointiin, kriittiseen ajatteluun ja keskusteluun.

Verkossa opiskellaan ja keskustellaan usein hieman eri aikoihin, mutta rinnalla voidaan toteuttaa webinaareja, jotka toimivat kohtaamisen ja samanaikaisen keskustelun areenoina.

Verkon oppimisyhteisön lisäksi oppijaa kannustetaan vuorovaikutukseen omassa työyhteisössään. Oppimistehtävissä otetaan selvää, miten koulutuksessa läpikäydyt asiat toteutuvat työpaikalla. Lisäksi oppijaa kannustetaan keskustelemaan kehittämisideoista työyhteisön kesken ja jalostamaan niitä yhdessä.

4. Tutkittu tieto

Koulutuksemme perustuvat aina tutkittuun tietoon ja luotettaviin tietolähteisiin. Kehitämme koulutuksia moniammatillisissa tiimeissä, joissa sisällöstä vastaavat alansa johtavat asiantuntijat ja tutkijat. Jotta sisältö saadaan helposti omaksuttavaan muotoon, käytännön tuotannosta vastaavat oppimisen asiantuntijat.

Me myös tutkimme verkkokoulutustemme vaikuttavuutta! Esimerkiksi Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksen vaikuttavuutta tutkitaan kuntatyöntekijöiden parissa.

5. Kannustava arviointi

Kannustava arviointi vahvistaa oppijan pystyvyyden ja hallinnan tunteita: minä osaan, pystyn ja hallitsen eteeni tulevat asiat ja tilanteet. Ne tunteet ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnille. Lisäksi ne saavat oppijan toimimaan ja tukevat näin tavoitteen saavuttamista.

Kannustavaa arviointia, palautetta ja tukea oppija saa niin muilta oppijoilta kuin verkkovalmentajalta.

Tutkimusten perusteella vertaisoppimisesta hyötyvät etenkin työntekijät, joilla on keskitasoa heikompi työkyky ja taito hallita omaa työuraansa. Kun näkee vertaistensa oppivan ja kokeilevan rohkeasti opittuja asioita, on helpompaa itsekin uskoa mahdollisuuksiinsa.

Sen sijaan ne työntekijät, joiden työkyky ja oman työuran hallintataidot ovat keskitasoa tai sitä paremmat, omaksuvat tiedot ja hyödyt suoraan valmentajalta. Näin ollen sekä vertaisoppijoiden että verkkovalmentajan kannustukselle on paikkansa.

6. Selkeys

Selkeät oppimateriaalit ja tuen tarjoaminen mahdollistavat oppimisen. Opittava asia pilkotaan pieniin palasiin. Koulutustemme oppimateriaalit koostuvat muun muassa tietoiskumaisista videoista, äänitteistä, kirjallisista materiaaleista, käytäntöön sovellettavista tehtävistä, verkkokeskusteluista, äänestyksistä, testeistä ja muista pelillisistä elementeistä. Näin monimutkainenkin asia saadaan omaksuttavaksi.

Oppimisen tukemisessa keskeistä on tiedon ja ohjauksen rytmittäminen. Muodostamme oppimispolkuja, joilla etenemiseen on suositusaikataulut. Organisaatiokohtaisissa ryhmätoteutuksissa laadimme ryhmän tarpeisiin sopivat aikataulut, joissa oppimateriaalien avautumista ja ohjausta aikataulutetaan.

Verkko-oppimisympäristöjen analytiikkatiedot auttavat meitä seuraamaan, kuinka hyvin ohjaus on tehonnut ja missä kohdassa kenties tarvitaan vielä lisää tukea. Analytiikan avulla voimme kohdistaa ohjausta täsmällisesti kullekin oppijalle, jolloin ohjaus on myös oppijan näkökulmasta selkeää.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!