Työpaja 3: Kehittämiskokeilut palvelua uudistamaan

Työskentelyn tarkoitus on suunitella kehittämiskokeiluja, jotka vievät palvelua haluttuun suuntaan. Hyödyntäkää työskentelyssä aimmissa tehtävissänne hahmottamaanne näkymää palvelun kehityksestä.

Minä tulen kuulluksi -lomakkeelle kirjataan asiakkaan toiveet ja ammattilaisten näkemykset asiakkaan tilanteesta. Tämän yhteisen tilannekuvan pohjalta käydään keskustelu ja tehdään palvelua koskevat päätökset asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan lopputuloksena on tyytyväinen asiakas, joka saa tarpeitaan vastaavan, tarkoituksenmukaisen ja toteutettavissa olevan palvelun.

Palauttakaa mieleenne:

  • tunnistamanne palvelun kehityssuunta (tehtävän 1B–C taulukko/nelikenttä)
  • opit palvelun kehittämistarpeista (tehtävä 2B–C)

Tehtävä 3A

Keskustelkaa ryhmissä, mitä pitäisi kehittää käytännössä. Huomioikaa erityisesti asiakkaan näkökulma.

Kirjoittakaa ehdotuksenne tarralapuille ja keskustelkaa jokaisen ehdotuksen osalta:

  • Mikä on ongelma tai tarve, johon ehdotus tuo ratkaisun?
  • Miten ratkaisu parantaa asiakkaan palvelua, työntekijöiden työn sujuvuutta tai verkoston yhteistyötä?

Tehtävä 3B

Tarkastelkaa ryhmissä syntyneitä ehdotuksia yhdessä. Sijoittakaa ne nelikenttään. Pohtikaa miten ehdotukset vievät palvelua haluttuun suuntaan tai ratkaisevat aiemmin esille nousseita kehittämistarpeita. Valitkaa tarkastelun pohjalta 1–2 asiaa kokeiltavaksi. 

Tehtävä 3C

Kirjatkaa kokeilusuunnitelma alla olevaan taulukkoon. Rajatkaa kokeilun kesto (1–3 kk) ja kokeilijoiden joukko, jotta kokeilu on mahdollista käytännössä toteuttaa. Kokeilujakson jälkeen toimintatapaa voi levittää koko palveluun tai organisaation muihin palveluihin.