Ennakoi ja hallitse työn riskit

Turvallisuuden varmistamisessa ei voi koskaan korostaa liikaa ennakoinnin merkitystä: kun vaarat ja niiden aiheuttamat riskit tunnistetaan, niiltä voidaan suojautua tai ne voidaan jopa poistaa. Riskien arviointi on myös yhteisten asioiden ja työn sujuvuuden kehittämistä, ja se kannattaa tehdä ryhmätyönä. Toimenpiteistä vaara- ja haittatekijöiden hallitsemiseksi tulee päättää organisaatio- ja työryhmätasolla. Yksilön vastuulle ei voi jättää riskienarviointia ja sitä seuraavia päätöksiä, esimerkiksi kieltäytymistä esiintymisestä kaiteettomalla korokkeella.
-

Mitä riskien arviointi on?

Riskien arviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä. Tavoitteena on turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. 

1. Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen

Vaara- ja haittatekijöillä tarkoitetaan työssä esiintyviä tekijöitä, ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi melu, liukkaat lattiat, jatkuva kiire, riittämätön työn tauotus ja kuormittava työasento. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi tapaturman, ammattitaudin, liiallisen ruumiillisen tai henkisen kuormittumisen. 

Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen on riskien arvioinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe, jossa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 • Mitä vaara- ja haittatekijöitä työssä esiintyy?  
 • Mikä vaaran tai haitan aiheuttaa?
 • Missä ja millaisissa tilanteissa vaara- tai haittatekijä esiintyy?
 • Kuka tai ketkä altistuvat?

2. Riskin suuruuden määrittäminen

Kun vaara- ja haittatekijöitä tunnistetaan, niitä löytyy yleensä useita. Jotta toimenpiteet haitta- ja vaaratekijöiden poistamiseksi tai pienentämiseksi voidaan kohdistaa vaikuttavasti, tulee vaara- ja haittatekijöiden aiheuttaman riskin suuruus määrittää.   

Riskin suuruutta määrittäessä mietitään haitallisen tapahtuman

 • todennäköisyyttä eli kuinka usein tai toistuvasti ja
 • seurausten vakavuutta, esimerkiksi sairauspoissaolon kestoa.

Sen jälkeen, kun riskin suuruus tiedetään, voidaan hallintatoimet kohdistaa ensin suurimpiin riskeihin. 

3. Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen

Toimenpiteitä valittaessa on tärkeää harkita useita vaihtoehtoja ja samalla noudattaa työturvallisuuslain (738/2002, 8 §) esittämää periaatetta siitä, että yleisesti vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan aina ennen yksilöön kohdistuvia.  

 • Ensisijaisesti estetään vaara- ja haittatekijöiden syntyminen ja poistetaan olemassa olevat vaara- ja haittatekijät.

  Esimerkki: Suunnitteluvaiheessa pohditaan, tarvitaanko esityksessä välttämättä pyrotekniikkaa vai saadaanko haluttu tehoste muutoin aikaan.

 • Pienennetään riskiä: sen todennäköisyyttä tai seurauksia 

  Esimerkki: Rajoitetaan vaara-alueelle pääsyä, hankitaan vähemmän meluava/tärisevä työkalu tai huomioidaan aikataulusuunnittelussa riittävä tauotus.  

 • Hallitaan jäännösriskiä  

  Esimerkki: Edellytetään ja valvotaan henkilönsuojainten käyttöä, tiedotetaan ja varoitetaan vaarasta tai koulutetaan ja harjoitellaan turvallisia työtapoja.  

Lisäksi riskienhallintaan kuuluu myös vahinkoihin tai läheltä piti -tilanteisiin varautuminen muun muassa huolehtimalla ensiapuvalmiudesta, laatimalla pelastussuunnitelma ja varmistamalla, että henkilöillä on mahdollisuus purkaa tapahtuman aiheuttamia tuntemuksia esimerkiksi kollegoiden tai työterveyshuollon kanssa.  

4. Seuranta ja palaute

Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa, ja siinä on tärkeää seurata ja arvioida toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Riskinarviointia tulee päivittää aina työn ja toiminnan muuttuessa. 

OiRA-työkalu tukee riskienarviointia

Verkosta löytyvä maksuton OiRA-työkalu (Online interactive Risk Assessment) on laadittu toimialakohtaisesti tukemaan esittävien taiteiden työpaikkoja riskienarvioinnin toteuttamisessa. Työkaluun on koottu alan keskeiset vaara- ja haittatekijät sekä ehdotuksia hallintatoimista turvallisuuden varmistamiseksi. OiRA myös tukee työnantajaa vastaamaan työturvallisuuslain (738/2002, 10 §) vaatimukseen riittävän järjestelmällisestä riskien arvioinnista.

OiRAn sisältö

 1. Tuotannon ja esityspaikan välinen yhteistyö
 2. Työympäristö
 3. Pystytys ja purku
 4. Esiintymisasut, kosmetiikka, puvustus, peruukit ja tarpeisto
 5. Erikoistehosteet, lennätykset ja ilma-akrobatia
 6. Esiintyminen
 7. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön/-ryhmän toiminta

Soveltuvin osin OiRAn asiat on käytävä läpi jokaisen produktion vaara- ja haittatekijöiden osalta. Tutustu OiRAan ja mieti, millä tavoin voit hyödyntää työkalua tuotannon eri vaiheissa.

Lue lisää