Tunne velvollisuudet ja oikeudet

Lainsäädännössä määritellään työnantajan työturvallisuutta koskevat velvoitteet ja vastuu sekä työntekijöitä koskevat velvollisuudet ja oikeudet, jotka koskevat työsuhteessa tapahtuvaa työtä.
-

Työnantajan vastuu

Työnantaja vastaa työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta​

 • huolehtimalla työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä
 • ottamalla huomioon työhön, työolosuhteisiin, muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat​
 • tarkkailemalla työympäristöä, työyhteisön tilaa, työtapojen turvallisuutta sekä toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.​

Esittävissä taiteissa työnantaja voi olla esimerkiksi yhdistys, säätiö, kunta, valtio tai yritys. Työnantajan ylintä valtaa käyttää tällöin esimerkiksi toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja. Hänen yläpuolellaan on hallitus. Siten johtaja ja hallitus yhdessä vastaavat siitä, että toimitaan lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Mikäli työnantaja jakaa työturvallisuusvastuuta esimerkiksi esihenkilöille, on näillä henkilöillä oltava riittävästi valtuuksia ja osaamista toimia vastuunsa mukaisesti. Vastuut on syytä kirjata myös toimenkuvaan. Muutoinkin on hyvä varmistaa, että henkilöt tietävät työturvallisuusvastuistaan.

Työnantajan on lisäksi järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen, myös osa-aikaisille ja määräaikaisille. Työterveyshuolto tukee työnantajaa terveellisten ja turvallisten työolojen ylläpitämisessä. Työnantajan on tiedotettava kaikille työntekijöilleen työterveyshuollon palveluista sekä pidettävä työterveyshuoltosopimus ja työpaikkaselvitys työntekijöiden saatavilla.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Kun työskennellään työsuhteessa, niin työturvallisuuslaki määrittelee myös työntekijälle sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Ne pätevät, olipa työsuhde määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Työntekijällä on oikeus

 • työskennellä olosuhteissa, jotka eivät aiheuta vaaraa terveydelle tai hyvinvoinnille
 • riittävän levon ja palautumisen mahdollistaviin työvuoroihin ja -aikoihin
 • työskennellä ilman syrjintää, häirintää tai epäasiallista kohtelua 
 • saada riittävä perehdytys ja opastus työn turvalliseen ja terveelliseen suorittamiseen
 • saada tarvittaessa apua ja tukea työsuojeluasioista myös työterveyshuollosta ja työsuojeluviranomaiselta
 • tehdä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia ja saada niistä palautetta
 • pidättäytyä työstä tai työtehtävästä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa omalle tai muiden henkilöiden hengelle tai terveydelle.

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä osaltaan huolehtia omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kaikille työntekijöilleen työterveyshuollon palvelut. Työntekijän tulee saada työterveyshuoltoon liittyen ainakin seuraavat tiedot:

 • mistä työterveyshuollon sopimus löytyy työpaikalla
 • millaisissa tilanteissa voi käyttää työterveyshuollon palveluita
 • missä työterveyshuollon toimipisteissä voi asioida
 • ketkä ovat työpaikan työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri

Entä työsuhteiden ulkopuolella tehtävä työ?

Työturvallisuuslaki ja työterveyshuollon järjestämisvelvoite koskevat työnantajia ja työsuhteessa tehtävää työtä. Esittävissä taiteissa tehdään paljon työtä myös ilman työsuhteita sekä itsenäisesti että yhdessä erilaisissa työryhmissä. Turvallisen ja terveellisen työskentelyn varmistamiseksi kannattaa tällöin huolehtia seuraavista:

 • Työryhmässä tai työpaikalla noudatetaan sovittuja ohjeita.
 • Työssä toimitaan huolellisesti ja varovaisesti sekä työskennellään siten, etteivät muut joudu vaaraan.
 • Jokainen huolehtii kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja terveydestä.
 • Kaikki kohtelevat toisia asiallisesti.
 • Kukin ilmoittaa viipymättä muille vioista ja puutteista, joista saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle.
 • Sellaiset viat ja puutteellisuudet, joista voi aiheutua vaaraa, poistetaan, ja toimenpiteistä ilmoitetaan muille.

Milloin työskennellään yhteisellä työpaikalla?

Yhteisestä työpaikasta puhutaan silloin, kun työpaikalla on yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja siellä lisäksi työskentelee useamman työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. He voivat tehdä työtä yhtä aikaa tai peräkkäin. Oleellista on, että työn suorittajien työ vaikuttaa toisten työn suorittajien terveyteen ja turvallisuuteen.

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että kaikki työpaikalla toimivat tahot saavat tarpeelliset tiedot ja toimintaohjeet turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta myös muiden toimijoiden on vastavuoroisesti huolehdittava, että tiedot turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä tavoittavat muut toimijat. Seuraavat kysymykset auttavat arvioimaan, mitä kaikkea tulisi tietää ja huomioida työskenneltäessä yhteisellä työpaikalla.  

 • Miten asioita käsitellään yhteisesti? Miten eri toimijat voivat osallistua turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn?
 • Miten tiedotetaan yhteisistä vaaroista ja haittatekijöistä, turvallisuuskäytännöistä sekä järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta?
 • Miten varmistetaan, että kaikki toimijat ovat tietoisia esimerkiksi henkilöstötiloista sekä saapumisesta ja toimimisesta työ- tai esitystilassa?
 • Miten perehdytetään palontorjuntaan, ensiapuvalmiuteen ja evakuointiin sekä kerrotaan näihin nimetyistä henkilöistä?
 • Miten saadaan tietoa muilta toimijoilta sellaisista vaara- ja haittatekijöistä, jotka koskettavat yhteistä työpaikkaa?
 • Mitä kautta yhdessä keskustellut ja sovitut asiat ovat kaikkien saatavilla? Miten tiedotetaan muutoksista ja päivityksistä?

Lue lisää

Työturvallisuuslaissa, laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työturvallisuuden edistämisessä.

Lisätietoja saat myös:

 • työpaikalla olevilta työsuojelutoimijoilta (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut)
 • työsuojeluviranomaiselta
 • omasta ammattijärjestöstäsi