Mitä on yhteinen arviointi?

Tällä sivulla käydään läpi yhteisen arvioinnin peruskäsitteet sekä johdatellaan ihmislähtöiseen arviointimalliin. Keskeisenä työkaluna toimii arviointiakvaario.

Mitä on yhteinen arviointi?

Arvioinnin tulisi olla jokaisen kansalaisen ja työntekijän perustaito. Arviointi onnistuu parhaiten ja tukee oppimista, kun sitä tehdään yhdessä."

Kokeilut käytäntöön -arvioinnin periaatteet

Arvioimme kokeilua monen eri näkökulman kautta. Pohdimme myös näkökulman keskinäistä suhdetta toisiinsa. Arvioinnissa käytämme lähteinä sekä määrällisiä mittareita että laadullista arviointia.

Yhteinen arviointi levittämisen ja oppimisen tueksi

Yhteinen arviointi kokeilun kehittäjien ja levittäjien kesken avaa mahdollisuuden oppia siitä yhdessä sekä sitoutua sen levittämiseen jatkossakin. Näin kokeilu ei jää kertaluontoiseksi. Yhteinen arviointi on keino luoda näkymä kokeilun levittämiseen ja sopia sen ensiaskeleista konkreettisesti.

Moniarvoinen arviointi

Arvioimme kokeilua monen eri näkökulman kautta. Päätös sen jatkamisesta voidaan perustaa näin laajempaan kuin esimerkiksi vain taloudellisten seikkojen arviointiin. Pohdimme myös eri näkökulmien keskinäistä suhdetta toisiinsa. Kokeiluun osallistuneet antavat itse merkityksen mittari- ja kokemustiedolle ja arvioivat itse, miten ovat kokonaisuudessaan onnistuneet.

Vaikutukset ihmiseen keskiössä

Arvioimme kokeilun vaikutuksia kokeilua tuottavien työntekijöiden ja käyttäjien kannalta. Esimerkiksi se, millaista hyvinvointia kokeilu tuottaa ihmisille nostetaan arvioinnin keskiöön. Arvioimme vaikutuksia ihmiseen yksilöiden välittömien kokemusten valossa sekä laajemmassa väestötason ja ekologisessa mittakaavassa. Pyrimme arvioimaan sitä, miten kokeilu on muuttanut arkea, ei vain sitä mitä kokeilussa on tehty ja suoritettu.

Kokeilut käytäntöön kuvituskuva kasvot

Ihmislähtöinen arviointi

Laaja-alainen ihmislähtöinen arviointi tekee näkyväksi kokeilun kokonaisvaltaiset vaikutukset: se kiinnittää huomion kokeilun sosiaalisiin (ihmiseen ja yhteisöön liittyviin) ja teknistaloudellisiin piirteisiin tasapainoisesti. Arviointi nostaa esiin sellaisten asioiden merkityksen, jotka eivät ole materiaalisia tai helposti numeroilla mitattavissa. Se toimii näkökulmien avartajana ja kehittämisen tukena kaikissa kokeilun vaiheissa.

Arvioinnin kohteena olevat ulottuvuudet ovat:

  • vaikutukset kansalaisiin, työntekijöihin sekä väestöön ja ympäristöön
  • vaikutukset maineeseen, palvelujen ja teknologioiden yhteensovittamiseen ja talouteen.

On tärkeää että arvioinnissa on mukana kaikki kuusi näkökulmaa. Se on edellytys kokonaisvaltaiselle ja moniarvoiselle vaikuttavuuden arvioinnille. Riippuen kokeilun sisällöstä eri ulottuvuuksia voidaan arvottaa ja painottaa eri tavoin. Tässä materiaalissa esittelemme ulottuvuudet yksityiskohtaisesti. Konkretisoimme kutakin ulottuvuutta myös apukysymyksillä, joiden avulla voitte tarkastella hyötyjä ja vaikutuksia tarkemmin.

Arvioinnin ulottuvuudet ja apukysymykset

Arviointiakvaarion idea

Työkaluna arvioinnissa käytämme arviointiakvaariota. Siinä työpajaan osallistujat jaetaan sisä- ja ulkokehään. Osallistujien oma oppiminen on tärkeintä ja akvaariotyöskentely mahdollistaa asioiden tarkastelun, kuuntelun sekä kuulluksi tulemisen. Työpajaan osallistujilla on mahdollisuus pysähtyä arjen keskellä ja kuulla eri näkemykset avoimesti ja rehellisesti.

Arviointiakvaarion malli

Vinkkejä akvaariotyöskentelyyn:

  • Arviointityökalun kautta keskustelu laajentaa ymmärrystä
  • Arviointi-akvaario tekee mahdolliseksi aktiivisen kuuntelun ja puhumisen vuorottelun.
  • Kun sisäkehä puhuu, ulkokehä kuuntelee ja päinvastoin.
  • Ulkokehä voi nähdä kokeilun ulkopuolisena kirkkaammin, heillä on lupa hätkähdyttää
  • Ei juututa voivottelemaan, vaan ulkokehä auttaa edistämään kokeilua kohti tulevaa