Ensimmäinen yhteistapaaminen

Ensimmäisessä yhteistapaamisessa keskeisessä osassa on kehityskartta-työskentely. Kehityskartan laatimisen tarkoituksena on keskustella ja luoda kuvaa yhteisestä työstä, sen muutoksista ja muutosten heijastuksista päivittäiseen työhön. Kartan avulla tarkennetaan käsitystä nykytyöstä sekä hahmotetaan ensimmäisiä työssä näkyviä piirteitä tulevasta kehityssuunnasta.

Kehityskartta kiteyttää muutoskuvan, jossa yhdistyvät samanaikaisesti tapahtuvat, toisistaan erilliset muutosprosessit. Muutokset näkyvät kunkin työntekijän työssä esimerkiksi muuttuvina arkityön ohjeina ja sääntöinä tai työnjaon ja työtehtävien uudelleenmäärittelyn kysymyksinä.

Kehityskartan rakentamisessa olennaisia ovat seuraavat periaatteet:

  • Asiat kirjataan sellaisina kuin ne käytännössä todella ovat – ei sellaisina, miten asioiden toivottaisiin olevan tai mitä visioissa ja strategioissa on kuvattu. Näin kartta pysyy ”kiinni konkretiassa”.
  • Jokainen pääsee kertomaan omia näkemyksiään työstä; vääriä vastauksia ei ole vaan erilaiset näkökulmat rikastavat kokonaiskuvaa.
  • Esihenkilö kannustaa osallistujia kertomaan monipuolisesti näkemyksiään työstä.

Esimerkkejä kehityskartoista