2. Millainen on perheystävällinen työpaikka?

Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvä toimintakulttuuri työyhteisössä muodostuu yhteisesti jaetuista (kirjoittamattomista) oletuksista, uskomuksista ja arvoista, jotka koskevat työpaikan tarjoamaa tukea ja työpaikan viestimää arvostusta työntekijöiden muulle elämälle.

2. Millainen on perheystävällinen työpaikka?

Toimintakulttuuria muovaavat esimerkiksi:

 • Työaikaan liittyvät uskomukset (Uskotaanko työpaikallanne, että ylitöiden tekeminen on merkki sitoutumisesta?)
 • Urakehityskulttuuri (Onko joustojen hyödyntämisellä kielteisiä vaikutuksia urakehitykseen?)
 • Johtamiskulttuuri (Saako esimieheltä henkistä tai konkreettista tukea esim. joustojen hyödyntämiseen?).

Toimintakulttuuri ratkaisee viime kädessä hyvien toimintatapojen ja käytäntöjen hyödyntämisen.

Millainen on perhemyönteinen kulttuuri?

Arvot ja strategialinjaukset työpaikan halusta panostaa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen ovat tärkeitä, mutta eivät yksistään tee työpaikasta työ-elämä-kulttuuriltaan myönteistä. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöt on tuotava osaksi koko organisaation toimintaa ja kaikkien työntekijöiden ulottuville.

Myönteisessä työ-elämä-kulttuurissa perheestä ja muusta elämästä saa puhua ja ne nähdään tärkeäksi asiaksi työntekijän hyvinvoinnin ja siten myös yrityksen tuloksen kannalta. Hyvä esimies osaa huomioida tasapuolisesti työntekijät ja ottaa puheeksi tarvittaessa yksityiselämänkin asioita hienovaraisesti.

Miten perheystävällisyys näkyy työpaikalla?

Perheystävällisellä työpaikalla

 • ymmärretään työn ja muun elämän vaikutus työntekijän hyvinvointiin
 • pyritään järjestämään kuhunkin työhön mahdollisia joustoja
 • pyritään huomioimaan työntekijöiden muu elämä ja sen vaatimukset.

Perheystävällisyys on käytännön tekoja ja myönteistä suhtautumista.

Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla –kysely toteutettiin lokakuussa 2015. Siihen vastasi 2718 työsuojelupäällikköä ja –valtuutettua 2345:ltä eri työpaikalta. Kyselyssä nousivat esiin erityisesti seuraavat asiat:

 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu 3/4 vastaajien työpaikoista hyvin tai erittäin hyvin: isoilla työpaikoilla vahvuutena kirjatut käytännöt ja prosessit; pienillä työpaikoilla asiat sovitaan yksilöllisemmin.
 • Kehitettävää on esimiesten osaamisessa ottaa puheeksi työelämän ulkopuoliseen elämään liittyviä kysymyksiä henkilöstön kanssa. He myös kaipaavat konkreettisia ohjeita käytäntöjen järjestämiseen ja henkilöstölle tiedottamiseen.
 • Valtaosalla työpaikoista perhe nähtiin positiivisena voimavarana työlle.
 • Suurella osalla työpaikoista oli helppo ottaa puheeksi aikomus jäädä perhevapaalle, hoitamaan läheistään tms. – miesvaltaisilla se oli kuitenkin jonkin verran vaikeampaa.
 • Perhevapaiden tai muiden joustojen käytöllä arvioitiin olevan vaikutusta urakehitykseen joka viidennellä työpaikalla; miesvaltaisten työpaikkojen edustajat arvioivat näin hieman useammin.