1. Yleistä sisäilmasta

Tässä osiossa perehdyt sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin, sisäilman terveysvaikutuksiin ja oireiluun sisäympäristössä. Millaisista asioista koostuu hyvä sisäilma? Mitkä asiat vaikuttavat sisäilmaan? Mitä tekijöitä sisäympäristössä ilmenevän oireilun taustalla voi olla? Mitä eri sisäilmatekijöiden terveysvaikutuksista tiedetään?

1. Mitä sisäilma on?

Vietämme sisätiloissa kotona ja töissä elämämme aikana paljon aikaa. Sisäympäristö ja työtila vaikuttavat ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työsuoritukseen. Sisäympäristöön vaikuttavat monet eri tekijät. Hyvä sisäilma, valaistus ja akustiikka, ergonomiset kalusteet ja työvälineet sekä esteettömyys luovat pohjan tehokkaalle työnteolle ja tilassa viihtymiselle.

Hyvä sisäilma on hajultaan neutraalia sekä lämpötilaltaan ja ilmankosteudeltaan miellyttävää. Hyvä sisäilma on moninainen sekoitus kaasuja ja hiukkasia. Sisäilmassa esiintyy normaalistikin pölyjä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuituja sekä mikrobeja (bakteereja, hiivoja ja homeita). Ilmanvaihto laimentaa ja poistaa epäpuhtauksia ilmasta.

Sekä kodeissa että työpaikoilla saattaa joskus ilmetä sisäilmaongelmia ja monilla voi olla omakohtaista kokemusta sisäilmaselvityksistä työpaikalla. Sisäympäristössä koetut haitat ja oireet ovat yleisiä, ja sisäilman laadun lisäksi haittakokemuksiin ja oireisiin vaikuttavat monet yksilölliset ja yhteisölliset tekijät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finterveys2017-väestötutkimuksen mukaan Suomessa yli kolmannes naisista ja yli viidennes miehistä on kokenut työpaikalla tai kotona sisäilmaan liitettyjä oireita elämänsä aikana.

Työpaikoilla on monia mahdollisuuksia ehkäistä ja ratkaista sisäilmaongelmia. Moniammatillinen ja systemaattinen työskentely on todettu hyväksi tavaksi ratkoa näitä haasteita.

Sisäilmaan viitataan useilla eri termeillä

Asiantuntijaympäristöissä käytetään monia eri termejä sisäilmasta puhuttaessa. Tässä oppimateriaalissa käytämme yksinkertaisuuden vuoksi termejä sisäilma ja sisäympäristö.

  • Sisäilma = rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma
  • Sisäilmasto = sisäilman ja lämpöolosuhteiden muodostama kokonaisuus
  • Sisäympäristö = laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat sisäilman lisäksi lämpö- ja ääniympäristö, valaistusolosuhteet, ergonomia, käytettävyys, tilajärjestelyt sekä viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät kuten värit ja materiaalivalinnat. Termillä yleensä viitataan ei-teollisiin toimintaympäristöihin (esim. toimistot, koulut, päiväkodit, terveydenhuolto, asunnot).
Kuva: Sisäilmastoon liittyvät termit

 

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät ja lähteet

 

Sisäilmaongelmien tarkkaa esiintyvyyttä työpaikoilla on vaikea arvioida, yleisyys riippuu käytetystä määrittelystä. Sisäilman laatu Suomessa on eurooppalaisittain hyvää ja esimerkiksi pohjoismaisessa rakennuskannassa on todettavissa harvemmin merkittäviä kosteusvaurioita kuin eteläisessä Euroopassa.

Sisäilmaongelmalle on harvemmin vain yksi syy. Usein riittämätön ilmanvaihto voimistaa muiden tekijöiden aiheuttamia haittoja.

Kaikkia haittoja voidaan ehkäistä ja hallita ja todetut puutteet tulee ratkaista, tästä aiheesta lisää osiossa 2. Työpaikan sisäilma-asioiden ratkominen.

2. Tietoa oireilusta sisäympäristössä

Sisäympäristössä ilmenevän oireilun ja haittakokemusten taustalla voi olla monia eri tekijöitä. Rakennuksen ohella koettuihin oireisiin ja haittoihin vaikuttavat erilaiset yksilölliset ja yhteisöön liittyvät tekijät. Katso alla olevalta videolta lisätietoa oireilusta ja sen mahdollisista taustatekijöistä.

Mitä tiedetään eri sisäilmatekijöiden mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista terveyteen?

Nykyään käytössä olevilla menetelmillä rakennuksen mahdolliset haittatekijät pystytään tunnistamaan ja puutteet korjaamaan. Sisäilman epäpuhtauksista aiheutuvat oireet ovat yleensä ohimeneviä ja vähenevät, kun olosuhteita parannetaan. Joillakin sisäilman epäpuhtauksilla voi olla vaikutusta myös tiettyjen sairauksien riskiin. Alla voit lukea mitä tiedetään eri tekijöiden pitkäaikaisista terveysvaikutuksista.

Tutustu halutessasi myös syventäviin kysymyksiin