2. Työpaikan sisäilma-asioiden ratkominen

Tässä osiossa tutustut sisäilma-asioiden hallintaan ja ratkomiseen työpaikalla ennaltaehkäisyn ja selvitysprosessin näkökulmasta. Osion jälkeen tunnet myös roolisi ja tehtäväsi henkilöstön jäsenenä tai esihenkilönä. Tiedät mistä lähteä liikkeelle ja miten toimia, jos työpaikallasi ilmenee sisäilmahaasteita. Tunnet vaihtoehtoja miten oireilevan työntekijän tilannetta voidaan selvittää ja miten työkykyä voidaan tukea. Osiossa esitetyt mallit ovat yleisiä ja jokaisella työpaikalla muodostetaan kullekin työpaikalle sopivat toimintatavat.

1. Sisäilmaongelmien hallinta työpaikalla

Työpaikan sisäilmaongelmia kannattaa hallita eri toimijatahojen ja tilankäyttäjien yhteistyöllä

Jos työpaikalla ilmenee sisäilmaongelmia, yksi keskeisiä onnistumisen edellytyksiä on, että toimijoiden vastuut ja roolit ongelmien ratkaisemisessa on hyvin määritelty.

Usein sisäilmaongelmat ratkeavat normaalissa kiinteistön huoltoprosessissa. On tärkeää oivaltaa, että selvitystä vaativat sisäilmaongelmat ratkaistaan aina moniammatillisen yhteistyön tuloksena ja tilankäyttäjien pitää saada luotettavaa tietoa prosessin kulusta.

Jos työpaikalla on todettu selvittämistä vaativia sisäilmaongelmia tai ongelmatilanne pitkittyy tai mutkistuu, on hyödyllistä perustaa sisäilmaryhmä. Usein sisäilmaryhmän perustamisesta päättävät työnantaja, työterveyshuolto sekä kiinteistön omistaja yhteistyössä.

Sisäilmaryhmän kokoonpano ja tehtävät

Alla on kuvattu moniammatillinen sisäilmaryhmä. Ryhmän kokoonpano voi vaihdella työpaikan koon ja tarpeiden mukaan. Klikkaa kuvasta lisätietoa rooleista.


Selvitys- ja ratkaisuprosessin vaiheet sisäilmaongelmien hallinnassa

Työpaikan sisäilmaongelmia kannattaa ratkoa vaiheittain ja systemaattisesti. Tätä varten Työterveyslaitoksella on kuvattu toimintamalli. Mallin jokaisessa vaiheessa avoin ja vuorovaikutteinen viestintä työyhteisössä on keskeistä. Alla olevassa kuvassa näet mitä vaiheita toimintamalliin kuuluu.

Selvitysprosessin vaiheet sisäilmaongelmien hallinnassa

Hyvän sisäilman ylläpito työpaikalla

Työpaikalla jokaisella on oma rooli hyvän sisäilman ylläpidossa. Katso alta vinkit hyviin toimintatapoihin.

 

Esihenkilön toimintatavat sisäilma-asioiden selvitysvaiheessa

Kun työpaikalla ilmenee sisäilmaan liitettyjä haasteita, esihenkilö on usein keskeisessä roolissa haasteiden ratkomisessa. Tutustu alta esihenkilön toimintaan selvitysvaiheessa.

2. Oireilevan yksilön tilanteen selvittäminen ja työkyvyn tukeminen

Työkyky on moniulotteinen kokonaisuus, johon vaikuttavat ihmisen terveyden ja toimintakyvyn lisäksi esimerkiksi koulutus, työolosuhteet, tiedot ja taidot. Nämä eri tekijät yhdessä vaikuttavat kykyyn selviytyä työtehtävistä. Työkyvyn heikkeneminen voi johtua monesta eri syystä. On tärkeää huomioida kaikki työkykyyn vaikuttavat tekijät ja tuntea työn asettamat vaatimukset arvioitaessa työkykyä ja etsittäessä ratkaisuja työkyvyn tukeen. Työkykyyn voidaan vaikuttaa monilla eri toimilla ja usein tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä.

Ongelmallinen sisäilmatilanne, sisäilmaan liitetyt oireet tai esim. työssä oireileva astma voivat joskus haitata työssä selviytymistä. Oireet voivat joskus olla laaja-alaisia ja toimintakykyä merkittävästi haittaavia. Työkyvyn tuki on ensisijaisesti työnantajan vastuulla, ja työterveyshuollolla on tärkeä rooli etsittäessä yksilöllisiä ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa.

Esihenkilölle: työkyvyn tukeminen työpaikalla

Kysymyksiä esihenkilölle

Olet kuullut työntekijältäsi, että hänellä on sisäilmaoireita ja olette sopineet yhteisen keskustelun. Mitä ajatuksia tai huolta tämä sinussa herättää? Miten voisitte selvittää työntekijän tilannetta keskustelussa, minkälaisia kysymyksiä tekisit?

Pohdi tätä hetken ennen tutustumista alla olevaan  materiaaliin.

 

Työntekijälle: Miten toimia, jos kokee oireita sisäympäristössä?

Työkyvyn tukemisen keinoja

  • Työpaikoilla työkykyä pystytään tukemaan monin eri tavoin, kuten vaikuttamalla työympäristöön, työaikaan, työtehtäviin ja työyhteisön toimintaan. Työkyvyn tukea toteutetaan usein tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 
  • Työntekijää voidaan tukea eri tavoin myös työterveyshuollon keinoilla ja muilla kuntoutustoimenpiteillä. Työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä työskentelee esim. työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työpsykologi ja työfysioterapeutti. Pitkäaikaisen oireiluherkkyyden hoitamiseksi on olemassa keinoja ja kuntoutusmuotojen sisältöä ja saatavuutta kehitetään edelleen.
  • Työjärjestelyt ovat yleisesti ottaen parempi vaihtoehto kuin sairauslomat. On huomioitava, että Kelan sairauspäivärahan perusteena on sairaus eikä puutteet työtiloissa tai työympäristössä. 
  • Joskus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä voidaan tehdä väliaikaisia järjestelyjä yksilön työkyvyn tukemiseksi hankalien oireiden vuoksi osana kuntoutumisen suunnitelmaa, vaikka tilat olisivat kunnossa. Osapuolille on tällöin tärkeää olla selvillä, miksi ratkaisut tehdään. Työnantaja arvioi ovatko työjärjestelyt mahdollisia toteuttaa.
  • Työyhteisön on tärkeää olla selvillä työtilojen sisäilmatilanteesta ja turvallisuudesta. Työyhteisön on hyvä ymmärtää yleisellä tasolla, että sisäympäristössä koettuihin haittoihin ja oireisiin vaikuttavat monet eri tekijät ja että joskus työkyvyn tukitoimia voidaan tarvita, vaikka työtilat ovat kunnossa. Jokaisen työntekijän kohdalla on luonnollisesti muistettava tietosuoja.