Henkilöstöhallinto työkykyjohtamisen tukena

Moduulin opiskeltuasi tiedät HR:n roolin ja vastuut työkykyjohtamisen strategisena kumppanina. Tunnet HR:n roolin työkykyjohtamista tukevan tiedon kerääjänä ja tulkitsijana, sekä HR:n keskeiset yhteistyökumppanit ja viestinnän merkityksen.

HR:n vastuut ja tehtävät

Henkilöstöhallinnon asiantuntijana

  • ylläpidät ja kehität työkykyjohtamisen toimintamalleja ja prosesseja yhdessä johdon, esihenkilöiden ja työsuojelun kanssa.
  • tuet johdon, esihenkilöiden ja työsuojelun työkykyjohtamisen osaamista.
  • osallistut henkilöstön osaamistarpeiden selvittämiseen ja kehittämiseen.
  • keräät, seuraat ja tulkitset tietoa henkilöstön terveydestä ja työkyvystä sekä työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta päätöksenteon tueksi.
  • teet yhteistyötä eri toimijoiden kanssa työkykyä edistävissä, ylläpitävissä ja palauttavissa toimissa.

HR strategisena kumppanina

HR toimii organisaatioissa työkykyjohtamisen koordinoijana. HR on johdon strateginen kumppani vastaten organisaation henkilöstön työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien tavoitteiden määrittelystä ja yhteisten toimintamallien toimeenpanosta ja seurannasta. HR ylläpitää, kehittää ja jalkauttaa työkykyjohtamisen toimintamalleja ja prosesseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä arvioi niiden toteutumista. HR tukee johdon ja esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamista erilaisin koulutuksin, infoin ja ohjein, sekä huolehtii tarvittavan tiedon löytymisestä vaivattomasti esimerkiksi Intrasta.

HR tukee koko henkilöstön työkykyä

HR suunnittelee, ohjeistaa ja koordinoi henkilöstön työkykyä tukevaa toimintaa. Käytännön tasolla HR on mukana rekrytoinneissa ja perehdytyksessä, tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän tukena työterveysneuvotteluissa sekä terveyttä edistävän ja ylläpitävän työympäristön kehittämisessä. HR:llä on tärkeä rooli henkilöstön osaamisen seurannassa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

HR tukee työntekijöitä, esihenkilöitä ja johtoa työkykyhaasteiden ratkaisemisessa. Tuki voi tarkoittaa keinojen etsimistä työhön paluun tai työssä jatkamisen mahdollistamiseksi, esimerkiksi työn muokkauksen, työkokeilun ja/tai uudelleen sijoittamisen avulla.

Työkykykoordinaattori auttaa, kun työkyky on heikentynyt

Joissakin organisaatioissa toimii työkykykoordinaattori, joka on tehtävään koulutuksen saanut, työelämän ja kuntoutuksen keinot ja palvelujärjestelmän tunteva ammattilainen. Työkykykoordinaattori vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä sekä varmistaa tiedonkulun työkyvyn tuen prosessien eri vaiheissa. Lisäksi työkykykoordinaattori toimii työntekijän tukena ja motivoijana esimerkiksi työhön palatessa pitkän sairauspoissaolon jälkeen.

Tiedolla johtaminen

HR:n tehtävät tiedolla johtamisessa ovat moninaiset: se kokoaa työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvää tietoa eri lähteistä, seuraa ja analysoi sitä ja luo sen pohjalta tilannekuvaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työhyvinvointikyselyt, henkilöstön vaihtuvuus ja osaaminen, varhaisen tuen keskusteluiden määrä, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet ja tapaturmat. Tietoa tarvitaan organisaation eri tasoilla toiminnan kehittämiseksi, arvioimiseksi ja päätöksenteon tueksi. Työkykyjohtamisen vuosikello toimii hyvänä tiedolla johtamisen työvälineenä.

Työterveysyhteistyö

HR:n asiantuntija toimii usein työpaikan edustajana työterveysyhteistyössä. HR:n tehtävänä on esimerkiksi osallistuminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaan. Toimintasuunnitelman pohjana ovat organisaation strategiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja yhdessä sovitut toimenpiteet. Toimintasuunnitelmassa tulee kuvata selkeästi työpaikan ja työterveyshuollon vastuut ja tehtävät.

Toimiva työterveysyhteistyö edellyttää, että työpaikka ja työterveyshuolto tuntevat ja sovittavat yhteen työkyvyn tuen prosessinsa. Tämä tukee tiedonkulun sujuvuutta, työkyvyn tuen toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja molempien osapuolten odotusten kohtaamista.

HR seuraa ja arvioi toimintasuunnitelman toteutumista yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteisissä tapaamisissa käydään läpi muun muassa työterveyshuollon keräämiä tietoja ja työpaikan ajankohtaisia asioita. Joustava yhteistyö mahdollistaa ennakoinnin ja nopean reagoinnin muutostilanteissa.

Työterveysyhteistyötä voidaan suunnitella ja toimenpiteitä kohdentaa organisaation vuosikellon mukaisesti.

Muu yhteistyö

HR tekee yhteistyötä organisaation kaikkien toimijoiden kanssa ja edistää niiden keskinäistä yhteistyötä. Työpaikalle kannattaa luoda selkeät yhteistyön toimintamallit, jottei yhteistyö olisi henkilösidonnaista. Tämä on tärkeää erityisesti muutostilanteissa, jolloin pelkästään henkilösuhteisiin perustuva yhteistyö voi rapautua.

Pohdi

Onko organisaation tarpeet tunnistettu ja otettu riittävästi huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnassa? Miten molemminpuolista yhteistyötä voisi kehittää?

Miten usein ja millä tavoin organisaatiossasi HR ja työterveyshuolto yhdessä seuraavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumista?

Keskustelkaa HR:n kokouksissa:

HR:n rooli

Miten hyvin organisaatiossa toteutuu tällä hetkellä johdon ja HR:n strateginen kumppanuus? Miten johto hyödyntää HR:ää esimerkiksi tiedon tuottajana, tulkitsijana ja toimenpiteiden ehdottajana? Miten HR voisi tarvittaessa vahvistaa tätä rooliaan organisaatiossa?

Tiedolla johtaminen

Millaisia toimivia tiedolla johtamisen käytäntöjä HR:llä on jo, mitä uutta tarvittaisiin? Miten paljon HR esimerkiksi yhdistelee eri mittareista saatua tietoa, analysoi ja tulkitsee tietoa pelkän tiedon kokoamisen ja raportoinnin lisäksi? Millaista tukea (esimerkiksi osaamista, aikaa, välineitä) HR tarvitsee monipuoliseen tiedolla johtamiseen? Onko työkykyjohtamisen vuosikello jo käytössä? Kerätäänkö ennakoivaa tietoa myös työkyvyn voimavaroista?

Yhteistyö

Millaista on mielestänne nykyinen työterveysyhteistyö? Onko organisaation tarpeet tunnistettu ja otettu riittävästi huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnassa? Miten molemminpuolista yhteistyötä voisi kehittää? Miten usein ja millä tavoin organisaatiossasi HR ja työterveyshuolto yhdessä seuraavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumista?