1. Työkuormitus ja hyvinvointi kriisitilanteessa

Työkuormitusta syntyy aina, kun ihminen altistuu työn kuormitustekijöille. Tasapaino työn kuormitustekijöiden ja työntekijän voimavarojen välillä estää työntekijää kuormittumasta liikaa. Kriisitilanteessa tämä tasapaino saattaa järkkyä. Tällöin työntekijä ei palaudu riittävästi ja kuormittuminen alkaa kasautua. Ilmiötä kutsutaan ylikuormittumiseksi. Se ilmenee usein stressi- ja uupumusoireina sekä toimintakyvyn heikkenemisenä.

Mikä voi aiheuttaa kriisitilanteen työpaikoilla?

 • Pandemiat
 • Sään ääri-ilmiöt
 • Laajat ja pitkäkestoiset onnettomuustilanteet
 • Kyberhyökkäykset
 • Muut yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavat tilanteet 

Mistä työkuormituksen kasvu kriisitilanteessa johtuu?

 • Työtahdin kiristyminen
 • Henkisen paineen kasvu
 • Uudet vastuut
 • Fyysisesti kuormittavien tehtävien lisääntyminen
 • Työvuorojen piteneminen ja taukojen väheneminen

Lisäkuormitusta aiheuttaa usein myös työn ulkopuoliset tekijät, kuten huoli läheisistä. Erityisesti pitkään jatkuessaan tällainen tilanne heikentää työntekijän hyvinvointia ja toimintakykyä. Tällaisessa tilanteessa Työturvallisuuslaissa mainittu työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä korostuu.  

Miten ylikuormittuminen näkyy?

Kuvassa on havainnollistettu tapahtumaketjua, jossa ulkoisen kriisin aiheuttama työkuormituksen voimistuminen johtaa riittämättömään palautumiseen ja tätä kautta hyvinvoinnin heikkenemiseen. Lopulta tapahtumaketju heikentää työntekijän kriisinkestävyyttä eli resilienssiä.   
 

Kuvassa on kuvattu ulkoisen kriisin aiheuttaman työkuormituksen voimistumisen vaikutukset työtekijän kuormittumiseen ja palautumiseen sekä kasautuvan kuormituksen vaikutus työntekijän hyvinvointiin ja resilienssiin.Kuvan sisältö on kerrottu tarkemmin leipätekstissä.


Kriisitilanteelle on tyypillistä, että työkuormitus voimistuu kokonaisvaltaisesti. Tämä johtuu siitä, että useat kuormitustekijät voimistuvat samanaikaisesti. 

Keskeisimpiä ylikuormittumiseen johtavia tekijöitä työssä

 • Psykososiaaliset kuormitustekijät 
  Esimerkiksi kireä työtahti, heikot vaikutusmahdollisuudet, poikkeuksellisen vaativat tehtävät, väkivallan uhka ja eettiset ristiriidat
 • Fyysiset kuormitustekijät 
  Esimerkiksi raskaiden taakkojen käsittely, hankalat työasennot, kylmyys ja kuumuus
 • Työaikoihin liittyvät tekijät 
  Esimerkiksi pitkät työvuorot, pitkät työvuoroputket ja lyhyet työvuorojen välit
 • Tauotukseen liittyvät tekijät 
  Esim. taukojen vähäisyys ja lyhyt kesto sekä kunnollisen taukopaikan puuttuminen