TYÖOTE-toimintamallin seuranta ja arviointi

TYÖOTE-toimintamallin seurannassa käytetään kliinistä auditointia. Auditoinnin tavoitteena on löytää poikkeamat sovitusta toimintamallista ja etsiä yhteistyössä näihin poikkeamiin ratkaisut.

Kliinisellä auditoinnilla arvioidaan TYÖOTE-toimintamallin toimivuus

TYÖOTE-toimintamallin auditoinnissa selvitetään, onko tietyssä potilasryhmässä hoitoprosessi toteutunut TYÖOTE-toimintamallin mukaisesti. Auditointia varten tarkastellaan pientä otosta toimintamallin läpikäyneitä potilaita, ja selvitetään seuraavia asioita:

  • Onko erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta kirjoitettu sovitun mittainen, lyhyt sairauspoissaolo?
  • Onko erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta tehty lähete työterveyshuoltoon?
  • Onko työterveyshuolto vastaanottanut lähetteen?
  • Kuinka tieto on kulkenut työterveyshuollon sisällä?
  • Milloin potilas on saanut työkyvyn arvion työterveyshuollosta?

Auditoijana toimii tyypillisesti sairaalassa työskentelevä TYÖOTE-koordinaattori, mutta auditoija voi olla myös jokin toinen henkilö, esim. sairaalan laadunhallinnasta vastaava työntekijä. Auditoinnissa voidaan tarvittaessa käyttää apuna myös ulkopuolista auditoijaa. Auditointiprosessi toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen alueellisten kehittäjäkumppaneiden kanssa. 

Auditoinnin tulokset käsitellään erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteisessä palaverissa. Mikäli poikkeamia prosessissa todetaan, pyritään niihin löytämään yhdessä ratkaisut ja parantamaan toimintamallia siten, että se mahdollisimman hyvin toimisi arkityössä niin erikoissairaanhoidossa kuin työterveyshuolloissakin. Toistetuilla auditoinneilla voidaan parantaa TYÖOTE-toimintamallin toimivuutta.

TYÖOTE-toimintamallin yhteiskunnalliset vaikutukset

Sairauspoissaolojen arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin 3,4 miljardin euron tuottavuuskustannukset vuodessa​ (Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ym. Tekemättömän Työn Vuosikatsaus 2019). Tuottavuuskustannukset ovat yhteiskunnassa syntyviä tuottavuustappiota, jotka syntyvät, kun sairauden takia työ jää tekemättä ja sen tuottama arvonlisä saamatta. Kansallisten arvioiden perusteella yksittäisen sairauspoissaolopäivän kustannus on työnantajalle ja yhteiskunnalle 420 euroa työpäivältä.

Itä-Suomen yliopiston laatiman laskurin avulla on mahdollista arvioida, millaisia vaikutuksia TYÖOTE-toimintamallin käyttöönotolla on tuottavuuskustannuksiin hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti.