Yhteistyön ja työhyvinvoinnin kehittämisen hyödyt ja haasteet

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu on tarkoitettu kahden organisaation välisen yhteistyön kehittämiseksi. Työssä tapahtuvat muutokset ja kehityskulut haastavat työkykyä ja työhyvinvointia, joten niiden huomioiminen osana kehittämistä on onnistumisen edellytys.

Yhteistyön kehittämisen hyödyt ja haasteet

Yhteistyön kehittämisen tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa yhteistyö tukee osapuolten työn tekemistä. Yhteistyön tulee olla innostavaa ja molempia osapuolia hyödyttävää, jotta sillä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Yhteistyö tuottaa parhaimmillaan sellaisia ratkaisuja, joihin kumpikaan osapuoli ei yksinään kykene. Prosessi käynnistää yhteisen oppimisen, joka on työhyvinvoinnin lähde.

Yhteistyön kehittämisen haasteena on aikaresurssi. Ensinnäkin yhteistyön kehittäminen täytyy kokea niin tärkeäksi, jotta siihen halutaan käyttää työaikaa. Toiseksi yhteisen ajan löytäminen voi olla haasteellista. Kolmanneksi kehittämistoimet toteutetaan usein oman työn ohella, jolloin työarki saatetaan kokea kuormittavaksi. Yhteistyön kehittämistä haastavat yhteisen tavoitetilan puuttuminen ja se, ettei tunneta riittävästi yhteistyökumppanin toimintaa.

Työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittäminen rinnakkain

Kehittämisessä unohdetaan usein ihmisten työkyky, joka osaltaan hidastaa muutosten toteutumista. Tutkimuksista tiedetään, että muutokset työssä haastavat monin eri tavoin työhyvinvointia.

Tässä vuoropuhelussa tuodaan yhteistyön kehittämisen rinnalle työhyvinvoinnin näkökulma, jotta kehittämiskokeilut aidosti etenevät. Yhteistyön ja työhyvinvoinnin tarkasteleminen rinnakkain pyrkii siihen, että muutosta suunnitellaan ja toteutetaan olemassa olevien resurssien ehdoilla.