Työpaja 2: Kehittämisideat ja kokeilut

Toisessa työpajassa keskitytään yhteistyön kehittämiseen ja kehittämiskokeiluista sopimiseen. Tässä työpajassa pysytään käytännön tasolla ja keskitytään konkretiaan.

Ensimmäisessä työpajassa on paikannettu keskeiset yhteistyön kehittämiskohteet, joiden työstämistä jatketaan toisessa työpajassa. Näin ollen toisen työpajan on hyvä ajoittua 1–2 viikon päähän ensimmäisestä työpajasta.

Toisen työpajan vaiheet

 1. Virittäytyminen

  Virittäytymisen tavoitteena on innostaa ja herätellä luovaan ajatteluun. Samalla osallistujat irrottautuvat edellisistä työtehtävistä ja suuntaavat ajatuksia yhteistyön kehittämiseen.
 2. Kehittämisideoiden työstäminen

  Tämän vaiheen tavoitteena on tuoda esiin mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti ehdotuksia kehittämiskokeiluiksi. Tässä vaiheessa ei vielä karsita ideoita.
 3. Kokeilujen valinta

  Tässä vaiheessa pohditaan kehittämiskokeilujen toteutuskelpoisuutta ja valitaan kokeiltavaksi 1–3 tärkeintä ideaa.
 4. Kokeilusuunnitelman laatiminen

  Kokeilusuunnitelma laaditaan valituille 1–3 idealle. Suunnitelmassa sovitaan kokeilun sisällöstä, aikataulusta, vastuuhenkilöistä, seurannasta sekä arvioinnista.
 5. Työpajan palaute

  Palauteosiossa jokainen osallistuja voi vielä pohtia omaa aktiivisuuttaan valittujen kokeilujen toteuttamisessa.

Lataa työpajan 2 esitysmateriaalit: