Työhön liittyvät sairaudet, työkyvyn tukitoimien tarve ja jatkotoimenpiteet työterveyshuollon tietojärjestelmissä

Työterveyshuollon perustehtäviä ovat työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja työkyvyttömyyden ehkäisy ja työkyvyn tukeminen. Jo pidempään on suositeltu, että sairaanhoitokäynnin mahdollinen yhteys työhön kirjattaisiin jokaisen käynnin yhteydessä strukturoidusti sairauskertomukseen. Samoin kantaa otettaisiin yksilön työkykyyn ja tarvittaviin työkyvyn tukitoimiin. Yksinkertaisella, strukturoidulla luokittelulla saataisiin työkyvyttömyyttä ehkäisevien ja työ- ja toimintakykyä edistävien toimenpiteiden tarve ja toimenpiteet rekisteröidyksi seurantaa ja arviointia varten.
Sisällysluettelo

Työterveyshuoltojen käytännöt ja käytettävien tietojärjestelmien antamat mahdollisuudet vaihtelevat runsaasti työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan kirjaamisen ja raportoinnin osalta. Työterveyshuollossa yleisimmin käytetyissä tietojärjestelmissä on mahdollista strukturoidusti kirjata työhön liittyvyys ja kannanotto työkyvyttömyyden uhkaan. Käytössä olevat vaihtoehdot poikkeavat kuitenkin toisistaan eikä tietoja kerätä ja hyödynnetä systemaattisesti.

Jotta tietoja voitaisiin tulevaisuudessa kerätä ja hyödyntää, tarvittaisiin yhteisen ymmärryksen luomista työhön liittyvyydestä ja työkyvyttömyyden uhan arvioimisesta ja lisäksi tietojärjestelmien kehittämistä niin, että ne mahdollistaisivat samanlaiset valinnat ja samanlaiset mahdollisuudet raportoida tietoja.

Ehdotus yhtenäisestä kirjaamistavasta:

Työhön liittyvät sairaudet ja toimenpiteet

Kuvio 1. Työhön liittyvät sairaudet, työkyvyntukitoimien tarve ja niiden käynnistämät jatkotoimenpiteet.

Kuvio 1. Työhön liittyvät sairaudet, työkyvyntukitoimien tarve ja niiden käynnistämät jatkotoimenpiteet.

Tällä ehdotuksella pyritään mahdollisimman konkreettiseen ja ymmärrettävään kirjaamistapaan. Tässä kirjaamistavassa halutaan myös erottaa työn terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen ja työkyvyn tukemiseen liittyvät toimenpiteet toisistaan.

Sairauden työhön liittyvyys- ja työkyvyn tuen tarve -arviointien yhtenäisen kirjaamisen hyötyjä

Yhtenäinen kirjaaminen mahdollistaa kansallisen tason tiedon saamisen siitä, kuinka paljon työterveyshuolloissa hoidetaan työhön liittyviä sairauksia, kuinka suuressa osassa käyntejä todetaan tarve työkyvyn tukitoimille ja minkälaisia toimenpiteitä käynnistetään edellä mainittujen hoitamiseksi. Työterveyshuoltoon kertyy samalla tietoa, joka mahdollistaa nykyistä aktiivisemman roolin työhön liittyvien sairauksien hoidossa (myös työhön puuttuen), ehkäisyssä ja työkyvyn systemaattisemman tukemisen. Työterveyshuollon sairaanhoitoa ja resursseja kyetään suuntaamaan tarkoituksenmukaisemmin ja tieto auttaa suunnatumman työterveysyhteistyön tekemisessä.

Yhtenäisen kirjaamisen kautta tuotettu tieto auttaa kirkastamaan työterveyshuollon roolia osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisjärjestelmää ja se tuottaa vertailutietoa työterveyshuoltojen toiminnasta. Rekisterin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa (kansallisen ja paikallisen tason ohjauksessa). Tällainen tieto on kansainvälisestikin ainutkertaista.

Lähdekirjallisuus: