Työterveyshuollon tiedot valtakunnallisessa Avohilmo-tiedonkeruussa

Avohilmo-tiedot ovat tärkeä tietovaranto, joka mahdollistaa niin julkisen kuin yksityisenkin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjauksen ja seurannan monin eri tavoin. Merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon arviointitoiminnassa käyttämistä indikaattoreista pohjautuu Avohilmo-tietoihin.
Sisällysluettelo

Yhtenäinen kirjaaminen

  • varmistaa laadullisesti hyvän ja kattavan tiedon käytön
  • tehostaa tiedon koneellista käsittelyä, jolloin tiedon hakeminen potilastietojärjestelmästä helpottuu
  • mahdollistaa automaattisen tilasto- ja rekisteritiedon poiminnan

Työterveyshuollon osalta tietosisältöä on laajennettu vuoden 2019 alusta alkaen kuvaamaan paremmin työterveyshuollon palvelujen sisältöä ja käytön syitä. Tietoja kerätään sekä yksilöihin että työpaikkoihin kohdistuvasta toiminnasta. Poikkeuksena muuhun Avohilmo-tiedonkeruuseen, työterveyshuollon toimintaa kuvaavat tiedot kerätään palveluihin liittyvistä laskutustapahtumista.

Työterveyshuollon laskutustapahtumista Avohilmoon kerättävät toimintatiedot on esitetty taulukossa 1 ja sairauksien työhön liittyvyys- ja työkyvyn tuen tarve -arviointien jatkotoimenpiteet taulukossa 2.(lue lisää arvioinneista kohdasta Työhön liittyvät sairaudet, työkyvyn tukitoimien tarve ja jatkotoimenpiteet työterveyshuollon tietojärjestelmissä).

Koko työterveyshuollon Avohilmoon kerättävä tietosisältö on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 1. Työterveyshuollon toimintatiedot Avohilmo-tiedonkeruussa.

Työterveyshuollon toimintatieto Selite
Työterveyshuollon alkutarkastus Työsuhteen alkaessa toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
Työterveyshuollon määräaikaistarkastus Määräajoin toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
Työterveyshuollon lopputarkastus Työsuhteen päättyessä toteuttava työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tehtävä tarkastus.
Työhönsijoitustarkastus Työsuhteen alkaessa toteutettava terveystarkastus.
Terveystarkastus työkyvyn selvittämiseksi Terveystarkastus, jossa selvitetään, arvioidaan ja seurataan työperäisiä terveyshaittoja, työntekijän terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä.
Työhön paluun seurantatarkastus Terveystarkastus, joka tehdään pitkältä sairauslomalta tms. työhön palatessa/palattua.
Terveystarkastus työllistymiskyvyn selvittämiseksi Terveystarkastus, joka tehdään työllistymiskyvyn selvittämiseksi työttömille tai työstä irtisanottaessa.
Muu terveystarkastus Perustarkastus asiakkaan terveydentilan selvittämiseksi, esim. T-todistus.
Toiminnan suunnittelu työpaikan kanssa Työterveystoiminnan ja työterveysyhteistyön suunnittelu työpaikan kanssa.
Toiminnan suunnittelu työterveyshuollon sisäisenä toimintana Työterveyshuollon suunnittelu asiakasvastuullisen tiimin yhteistyönä (työpaikan edustaja ei paikalla).
Työpaikan perusselvitys Työpaikkaselvitys (perusselvitys) tehdään työterveyshuollon toimintaa aloitettaessa, työpaikan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella.
Työ-, koulu- ja opiskeluympäristö-altisteiden selvitys Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (altisteet).
Työ-, koulu- tai opiskelupaikka tai yhteisön selvitys Työ-, koulu- tai opiskeluyhteisöön liittyvä selvitys (esim. työ- ja opiskeluilmapiiri). Huom. työterveyshuollossa suunnattu työpaikkaselvitys (psykososiaalinen kuormitus/työyhteisön ongelmat).
Työn fyysisen kuormituksen /ergonomian selvitys Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (työn fyysisen kuormituksen ja/tai ergonomian selvitys).
Suunnattu työpaikkaselvitys (muu) Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys muuhun kuin altisteisiin tai työn psyykkiseen tai fyysiseen kuormitukseen liittyvä selvitys (esim. työskentely raskauden aikana, nuorten työolot).
Työterveyshuollon verkostoneuvottelu Neuvottelu, jossa ovat mukana potilas, hoitava taho ja työterveyshuolto.
Työterveysneuvottelu Neuvottelu, jossa ovat mukana potilas ja työterveyshuollon ja työpaikan edustajat.
Muu neuvottelu Muu työterveyshuollossa toteutettava neuvottelu.
TANO (elintapoihin liittyvä) Elintapoihin liittyvä neuvonta (esim. ravinto, liikunta, uni) työterveyshuollossa.
TANO (työolosuhteisiin liittyvä) Työolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus (esim. suojautuminen, ergonomia) työterveyshuollossa.
Elämäntapoihin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa) Kaikki elämäntapoihin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva toiminta
(ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)
Kaikki työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuvat toiminta
(ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa)
Kaikki johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
Työnohjaus (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa) Työnohjaus.

Taulukko 2. Jatkotoimenpiteet Avohilmo-tiedonkeruussa

Jatkotoimenpiteet Kuvaus
Käynnissä olevien työkyvyn tukitoimien jatkuminen työkyvyn tukitoimet ovat käynnissä, ei tarvetta uusiin tukitoimiin
Hoidon tehostus työterveyshuollossa käynnissä olevan hoidon tehostaminen tai uuden hoidon aloittaminen työhön liittyvän oireen vuoksi
Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä neuvonta työterveyshuollossa työntekijän ohjaus tunnettuun terveysongelmaan liittyvään neuvontaan työterveyshuollossa
Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus
Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille
Ohjaus muulle ammattiryhmälle kuin lääkärille ei sisällä lääkärille tai hammaslääkärille ohjaamista
Uusi vastaanottoaika sisältää sopimuksen hoito- tai tarkastusohjelmaan kuuluvasta uudesta käynnistä
Yhteydenotto työpaikalle työterveyshuollon yhteydenotto/suositus työntekijän työpaikalle Huom. Yhteydenotto voi olla kirjallinen tai suullinen.
Työympäristöaltisteiden selvitys työntekijän työpaikalle suunniteltu työpaikkaselvitys työympäristön altisteiden vuoksi
Työn fyysisen kuormituksen tai ergonomian selvitys työn fyysisen kuormituksen tai työergonomian selvitys työntekijän työpaikalla
Työn psykososiaalisen kuormituksen selvitys työn psykososiaalisen kuormituksen selvitys työntekijän työpaikalla
Ohjaus verkostoneuvotteluun työntekijän ohjaus verkostoneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana hoitava taho / hoitavat tahot ja työterveyshuolto
Ohjaus työterveysneuvotteluun työntekijän ohjaus työterveysneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana työterveyshuollon ja työpaikan edustajat
Työkyvyn arviointi työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin
Lausunto työkyvystä työkyvystä tehtävä lausunto
Suositus osasairauspäivärahasta suositus työn jatkamisesta osasairauspäivärahalla
Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen
Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen
Ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiin työntekijän ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiin työhön liittyvän sairauden/oireiden selvittämiseksi
Ohjaus perusterveydenhuoltoon työntekijän ohjaus perusterveydenhuoltoon
Lähete erikoissairaanhoitoon sisältää myös konsultaatiopyynnön
Tutkimukset ammattitautiepäilyn vuoksi ammattitautiepäilyn vuoksi työntekijälle tehtävät lisätutkimukset Huom. Sisältää myös lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos se tehdään ammattitautiepäilyn vuoksi.

Taulukko 3. Työterveyshuollon kaikki poimintatiedot Avohilmossa.  

Poimittava tieto

Arvo/Formaatti/Luokitus

Potilastietojärjestelmän nimi

Merkkijono

Potilastietojärjestelmän toimittaja

Merkkijono

Asiakkaan perustiedot

 

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Kotikunta

VRK/THL - Kuntakoodit

Asuinpaikan postinumero

Postinumerokoodisto

Asiakkaan ammatti

Ammattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)

Käynnin tai hoitojakson perustiedot

 

Seurantatietueen tunnus

Seurantatietueen yksilöivä OID-tunnus

Seurantatietueen päivitysaika

Päivämäärä ja kellonaika TS

Palveluntuottaja

Toimipaikkarekisteri (TOPI)

Palveluntuottajan palveluyksikön OID-tunnus

THL - SOTE-organisaatiorekisteri

Työpaikan y-tunnus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ

Työpaikan kotikunta

VRK/THL - Kuntakoodit

Päätoimiala

Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008

Käynnin tai hoitojakson toteutuminen

 

Käynnin tai hoitojakson aloitusajankohta

Päivämäärä ja kellonaika TS

Käynnin tai hoitojakson lopetusajankohta

Päivämäärä ja kellonaika TS

Hoidon kiireellisyys

Hilmo - Hoidon kiireellisyys

Ammattiluokka

Valvira - Ammattioikeudet 2008

Ammatti

Ammattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)

Käynnin toteuttaja

Valviran rekisteröintinumero

Palvelumuoto

PTHAVO - Palvelumuoto

Yhteystapa

HILMO - Yhteystapa

Kävijäryhmä

PTHAVO - Kävijäryhmä tai Hilmo - Kävijäryhmä

Käynnin luonne

PTHAVO - Käynnin luonne

Diagnoosit, käyntisyyt ja toimenpiteet

 

Päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyy

THL - Tautiluokitus ICD-10

Sivudiagnoosit tai muut käyntisyyt

THL - Tautiluokitus ICD-10

Ensisijainen käyntisyy ICPC2

Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit

Muu käyntisyy ICPC2

Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit

Päädiagnoosin työhön liittyvyys

Kyllä (K), Ei (E)

Sivudiagnoosin työhön liittyvyys

Kyllä (K), Ei (E)

Ensisijaisen käyntisyyn työhön liittyvyys

Kyllä (K), Ei (E)

Muun käyntisyyn työhön liittyvyys

Kyllä (K), Ei (E)

Päädiagnoosin vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)

Kyllä (K), Ei (E)

Sivudiagnoosin vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)

Kyllä (K), Ei (E)

Ensisijaisen käyntisyyn vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)

Kyllä (K), Ei (E)

Muun käyntisyyn vaikutus työkykyyn (työkyvyn tukitoimien tarve)

Kyllä (K), Ei (E)

Päädiagnoosin ulkoinen syy

THL - Tautiluokitus ICD-10

Sivudiagnoosin ulkoinen syy

THL - Tautiluokitus ICD-10

Päädiagnoosin tapaturmatyyppi

THL - Tautiluokitus ICD-10

Sivudiagnoosin tapaturmatyyppi

THL - Tautiluokitus ICD-10

Pitkäaikaisdiagnoosi

THL - Tautiluokitus ICD-10

Pitkäaikaisdiagnoosin ulkoinen syy

THL - Tautiluokitus ICD-10

Pitkäaikaisdiagnoosin tapaturmatyyppi

THL - Tautiluokitus ICD-10

Toimenpide

THL - Toimenpideluokitus

Työkyvyttömyyden syyt ICD-10

THL - Tautiluokitus ICD-10

Työkyvyttömyyden syyt ICPC-2

Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / Oire- ja syykoodit

Työkyvyttömyyden alkamispäivä

Päivämäärä ja kellonaika TS

Työkyvyttömyyden loppumispäivä

Päivämäärä ja kellonaika TS

Lääkitystiedot

 

Määrätyn lääkkeen ATC-koodi

Fimea - ATC Luokitus

Lääkepakkauksen yksilöivä tunniste ja tunnisteen mukainen nimi

VNR-numero

Valmisteen nimi

Valmistajan antama nimi lääkeaineelle, vapaa merkkijono

Lääkkeen määräämispäivä

Lääkityksen määräämisajankohta,TS

Rokotustiedot

 

Rokotteen ATC-koodi

Fimea - ATC Luokitus

Rokotteen nimi

THL - Rokotevalmisteet

Rokotteet

THL - Rokotteet

Rokotussuoja

THL - Rokotussuoja

Rokotepakkauksen yksilöintinumero

VNR-numero

Rokotteenantopäivämäärä

Rokotteen antohetki, TS

Rokotepakkauksen eränumero

Rokotepakkaukseen painettu eränumero

Annoksen järjestysluku

Rokotuksen järjestysluku, INT

Rokotustapa

AR/Ydin - Rokotustapa

Pistoskohta

AR/Ydin - Pistoskohta

Fysiologiset mittaukset

 

Paino

FinLOINC - Fysiologiset mittaukset / kg tai g

Painon yksikkö

FinLOINC - Fysiologiset mittaukset / kg tai g

Pituus

FinLOINC - Fysiologiset mittaukset / cm

Vyötäronympärys

FinLOINC - Fysiologiset mittaukset / Vyötärön ympärys

Terveyteen liittyvät tekijät

 

Tupakointi

AR/YDIN - Tupakointistatus

AUDIT-C

THL/Testi - AUDIT - Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 3 kysymyksellä

AUDIT

THL/Testi - AUDIT - Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 10 kysymyksellä

Jatkohoito

 

Jatkohoito

PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (ryhmä: SPAT1333)

Lähtevä lähete

 

Lähetteen lähettävän palveluntuottajan palveluyksikkö

THL - SOTE-organisaatiorekisteri

Lähtevän lähetteen päivämäärä

Päivämäärä ja kellonaika TS

Lähtevän lähettäjän ammattiluokka

Valvira - Ammattioikeudet 2008

Lähettäjän ammatti

Ammattiluokitus TK2001 (ILO ISCO-88)

Lähetteen vastaanottajan erikoisala

Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat

Lähetteen vastaanottajan toimintayksikkö

THL - SOTE-organisaatiorekisteri

Peruuntuminen

 

Peruuntumisen ajankohta

Päivämäärä ja kellonaika TS

Palvelutapahtuman peruuntumisen syy

PTHAVO- Palvelutapahtuman peruuntumisen syy