Fortlöpande utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet

Det är viktigt att regelbundet utvärdera samarbetet och den gemensamma verksamheten. Gör vi vad vi kommit överens om? Har både samarbetet och verksamheten effekt? Finns det behov av att ändra verksamheten och samarbetssätten? Det är bra att tillsammans slå fast med vilka metoder och hur ofta utvärderingen genomförs, samt mätare och deltagare. Vidare kommer man överens om åtgärder som vidtas utifrån utvärderingen samt om eventuella ändringar i verksamheten.
Innehållsförteckning

Verksamheten utvärderas utifrån gemensamt överenskomna mål, som finns inskrivna i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Målen ska vara tillräckligt konkreta, så att man kan följa upp dem och utvärdera hur de uppnås.

Verksamhetsplanen ska redogöra för vad som avtalats om utvärderingen när det gäller genomförande, deltagande och roller, samt mätare och deras uppföljning.

Utvärderingen och tidsplanen för den ska anpassas till den gemensamma verksamheten, förslagsvis genom årsklockan. Den kan göras vid gemensamma möten och forum, till exempel med hjälp av respons, statistik, kundnöjdhetsundersökningar samt uppföljningar av hur målen har uppnåtts och verksamheten genomförts. Man måste reservera tid för utvärderingen och det är viktigt att båda parter förbereder sig för den. Det ska finnas separata mätare för verksamheten och samarbetet och de ska fastställas gemensamt.

Både de personer som ansvarar för företagshälsovårdssamarbetet och de som genomför det ska delta i utvärderingen. Från arbetsplatsens sida deltar i allmänhet ledningen, personaladministrationen och arbetarskyddsrepresentanter, men det vore också bra att inkludera arbetstagarrepresenter i utvärderingen. Från företagshälsovården deltar vanligtvis personer som ansvarar för verksamheten, såsom en företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog, och eventuellt en kundrelationschef. 

Resultaten av utvärderingen utnyttjas när framtida samarbete och verksamhet planeras med företagshälsovården, när man utarbetar målen för verksamhetsplanen samt utvecklar HR-processerna på arbetsplatsen, företagshälsovården och arbetarskyddet. Utvärderingen utnyttjas i de forum som är centrala med tanke på vad som utvecklas. 

Mätning av verkningsfullheten ska utgå från de behov som konstaterats gemensamt inom företagshälsovården och på arbetsplatsen och från de mål som man tillsammans kommit överens om.

Mätarna ska väljas tillsammans utifrån varje arbetsplats behov, det finns ingen allmän mätaruppsättning som passar alla arbetsplatser. 

Mätarna ska uppdateras om de inte längre motsvarar sitt syfte.

Mer information

Ta hjälp av verktyget Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet  

Utvärdering av verksamheten och samarbetet på en liten arbetsplats

Det är lika viktigt att reservera tid för att utvärdera samarbetet och den gemensamma verksamheten på en liten arbetsplats som på en stor. Det finns dock i allmänhet mindre tid att tillgå, likaså mätare, deltagare och information som samlats in om verksamheten. Det vore emellertid bra att reservera en egen stund för att utvärdera verksamheten och planera fortsättningen, även om det skulle göras i samband med ett annat möte eller en annan verksamhet. Det är bäst att tillsammans överväga när utvärderingen kan göras och hur mycket tid den behöver.

På en liten arbetsplats behövs det ett mindre antal mätare för att utvärdera verksamheten än på en stor arbetsplats, och mätarna är oftast kvalitativa på grund av antalet arbetstagare och händelser. Därför utvärderas verksamheten och samarbetet bäst genom att diskutera med olika aktörer på arbetsplatsen om hur samarbetet fungerar och hur företagshälsovården har lyckats stödja arbetarskyddet och arbetshälsa på arbetsplatsen. Det är viktigt att även arbetstagarna engageras i den gemensamma diskussionen. 

På en liten arbetsplats kan nedanstående frågor användas till hjälp.

UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV SAMARBETET

Vilka är dina främsta förväntningar på företagshälsovårdssamarbetet?  Arbetsplats/företagshälsovård

Stöder företagshälsovården arbetsplatsens behov av arbetarskydd och företagshälsovård? Har arbetsplatsens behov identifierats i samarbetet? 

Främjar samarbetsmötena de gemensamma målen?

Vad fungerar bra i samarbetet?

Vad finns det att utveckla i samarbetet?