Fortlöpande utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet

Det är viktigt att regelbundet utvärdera samarbetet och den gemensamma verksamheten. Gör vi vad vi kommit överens om? Har både samarbetet och verksamheten effekt? Finns det behov av att ändra verksamheten och samarbetssätten? Det är bra att tillsammans slå fast med vilka metoder och hur ofta utvärderingen genomförs, samt mätare och deltagare. Vidare kommer man överens om åtgärder som vidtas utifrån utvärderingen samt om eventuella ändringar i verksamheten.

Verksamheten utvärderas utifrån gemensamt överenskomna mål, som finns inskrivna i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Målen ska vara tillräckligt konkreta, så att man kan följa upp dem och utvärdera hur de uppnås.

Verksamhetsplanen ska redogöra för vad som avtalats om utvärderingen när det gäller genomförande, deltagande och roller, samt mätare och deras uppföljning.

Utvärderingen och tidsplanen för den ska anpassas till den gemensamma verksamheten, förslagsvis genom årsklockan. Den kan göras vid gemensamma möten och forum, till exempel med hjälp av respons, statistik, kundnöjdhetsundersökningar samt uppföljningar av hur målen har uppnåtts och verksamheten genomförts. Man måste reservera tid för utvärderingen och det är viktigt att båda parter förbereder sig för den. Det ska finnas separata mätare för verksamheten och samarbetet och de ska fastställas gemensamt.

Både de personer som ansvarar för företagshälsovårdssamarbetet och de som genomför det ska delta i utvärderingen. Från arbetsplatsens sida deltar i allmänhet ledningen, personaladministrationen och arbetarskyddsrepresentanter, men det vore också bra att inkludera arbetstagarrepresenter i utvärderingen. Från företagshälsovården deltar vanligtvis personer som ansvarar för verksamheten, såsom en företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog, och eventuellt en kundrelationschef. 

Resultaten av utvärderingen utnyttjas när framtida samarbete och verksamhet planeras med företagshälsovården, när man utarbetar målen för verksamhetsplanen samt utvecklar HR-processerna på arbetsplatsen, företagshälsovården och arbetarskyddet. Utvärderingen utnyttjas i de forum som är centrala med tanke på vad som utvecklas. 

Mätning av verkningsfullheten ska utgå från de behov som konstaterats gemensamt inom företagshälsovården och på arbetsplatsen och från de mål som man tillsammans kommit överens om.

Mätarna ska väljas tillsammans utifrån varje arbetsplats behov, det finns ingen allmän mätaruppsättning som passar alla arbetsplatser. 

Mätarna ska uppdateras om de inte längre motsvarar sitt syfte.

Mer information

Ta hjälp av verktyget Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet