Työterveysyhteistyön arviointi jatkuvana toimintana

Säännöllinen yhteisesti sovitun toiminnan ja työterveysyhteistyön arviointi tärkeää. Teemmekö sitä, mistä on sovittu? Onko sekä yhteistyö että toiminta vaikuttavaa? Onko toimintaa ja yhteistyön tapoja tarpeen muuttaa? Arvioinnin keinot, mittarit ja tiheys sovitaan yhdessä, samoin arviointiin osallistujat. Arvioinnin perusteella toteutettavista jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisista muutoksista sovitaan myös yhteistyössä.
Sisällysluettelo

Toiminnan arvioinnin perustana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka ovat kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tavoitteiden tulee olla riittävän konkreettisesti määriteltyjä, jotta niiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös, mitä on sovittu arvioinnin toteutuksesta, arviointiin osallistumisesta ja rooleista, mittareista sekä niiden seurannasta.

Arviointi on hyvä sopia ja aikatauluttaa yhteiseen toimintaan, esimerkiksi vuosikelloon. Arviointia voidaan toteuttaa yhteisissä tapaamisissa ja foorumeissa, esimerkiksi palautteiden, erilaisten tilastojen, asiakastyytyväisyyskyselyiden sekä tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen seurannan avulla. Arvioinnille tulee varata aikaa ja kummankin osapuolen on tärkeää myös valmistautua arviointiin. Mittareita on hyvä määritellä erikseen sekä toiminnan että yhteistyön arvioimiselle ja ne tulee määritellä yhteistyössä.

Arviointiin tulee osallistua työterveysyhteistyöstä vastaavien sekä sitä toteuttavien henkilöiden. Osallistujina työpaikan puolelta ovat yleensä työpaikan johto, henkilöstöhallinnon ja työsuojelun edustajat, mutta arviointiin olisi hyvä kutsua mukaan myös työntekijöiden edustusta. Työterveyshuollosta osallistuvat tyypillisesti toiminnasta vastaavat henkilöt, kuten työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi sekä mahdollinen asiakkuuspäällikkö.  

Arvioinnin tuloksia hyödynnetään tulevan työterveysyhteistyön ja -toiminnan suunnittelussa, mm. toimintasuunnitelman tavoitteiden laatimisessa, työpaikan HR- prosesseissa, työterveystoiminnassa, työsuojelun toiminnassa sekä niiden kehittämisessä. Arvioinnin hyödyntämistä toteutetaan niillä foorumeilla mitkä ovat kunkin kehitettävän asian kannalta keskeisiä.

Vaikuttavuuden mittaamisen tulee perustua työterveyshuollon ja työpaikan yhdessä todettuihin tarpeisiin, ja niistä johdettuihin yhteistyössä sovittuihin tavoitteisiin.

Mittareita tulee päivittää, jos ne eivät enää vastaa tarkoitustaan. 

Mittarit tulee valita yhdessä jokaisen työpaikan tarpeisiin perustuen, eikä kaikille työpaikoille sopivaa, yhteistä mittaristoa ole. 

Toiminnan ja yhteistyön arviointi pientyöpaikalla

Pienellä työpaikalla on yhtä tärkeää varata aikaa yhteisen toiminnan ja yhteistyön arviointiin kuin isommallakin työpaikalla. Aikaa on yleensä kuitenkin käytettävissä vähemmän, samoin mittareita, osallistujia ja toiminnasta kertynyttä tietoa. Arvioinnille sekä jatkon toiminnan suunnittelulle olisi kuitenkin hyvä varata oma hetkensä, vaikkakin se toteutettaisiin muun tapaamisen tai toiminnan yhteydessä. Yhteistyössä kannattaakin pohtia, mikä tapaaminen olisi sille luontevin ja minkä verran aikaa arviointiin tullaan tarvitsemaan.

Pienellä työpaikalla mittareita toiminnan arviointiin tarvitaan isoa työpaikkaa vähemmän ja ne ovat luonteeltaan pääosin laadullisia työntekijämäärän ja vähäisempien tapahtumamäärien vuoksi. Tämän vuoksi toimintaa ja yhteistyötä kannattaakin arvioida yhdessä keskustellen työpaikan eri toimijoiden kanssa. Keskustelun keskiössä on se, miten yhteistyö toimii ja kuinka työterveyspalvelut ovat onnistuneet tukemaan työpaikan työsuojelu- ja työterveystoimintaa. Yhteiseen keskusteluun on tärkeää ottaa mukaan myös työntekijät.

Pienellä työpaikalla apuna voidaan käyttää seuraavaa kysymyslistaa:

YHTEISTYÖN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Mitkä ovat tärkeimmät odotuksesi työterveysyhteistyölle?  Työpaikka/työterveyshuolto

Tukevatko työterveyspalvelut työpaikan työsuojelu- ja työterveystoiminnan tarpeita? Onko työpaikan tarpeet yhteistyössä tunnistettu?

Tukevatko yhteiset tapaamiset yhteistyössä sovittujen tavoitteiden toteutumista? 

Mikä yhteistyössä toimii hyvin?

Mitä kehitettävää yhteistyössä on?