Roller och ansvarsområden i företagshälsovårdssamarbetet

Representanter för både arbetsplatsen och företagshälsovården deltar i samarbetet. Det är viktigt att deltagarna känner till sin roll i samarbetet och det ansvar som det innebär. Roller och ansvarsområden fastställs i allmänhet redan när verksamheten inleds, men det är bra att regelbundet granska dem i samband med planering, uppföljning och utvärdering av den övriga verksamheten.

Ledning av samarbetet med företagshälsovården

För att samarbetet inom företagshälsovården ska lyckas är det viktigt att samarbetet leds. Arbetsplatsen ansvarar för att leda samarbetet och det är bra att komma överens om de roller och ansvarsområden som hänför sig till ledningen när samarbetet inleds. Samarbetet leds också internt, både på arbetsplatsen och inom företagshälsovården. En förutsättning för att samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården ska lyckas är att båda parters interna ledning av samarbetet fungerar.

Samarbetet med företagshälsovården är en viktig del av arbetsplatsens arbetsförmågeledarskap. När det gäller samarbete med företagshälsovården avser ledning av arbetsförmåga en planmässig verksamhet som har övervägts tillsammans mellan arbetsplatsen och företagshälsovården för att förebygga arbetsoförmåga och sjukfrånvaro samt för att förbättra arbetshälsan. Till hälsofrämjande ledarskap hör bland annat att i samarbete utarbeta verksamhetsmodeller för stöd för arbetsförmågan (t.ex. tillvägagångssätt för tidigt stöd och stöd för återgång till arbetet), samt att följa upp den genomförda verksamheten. 

Att leda samarbetet med företagshälsovården innebär att man lägger fokus på verksamhetens mål, skapar strukturer och praxis som stöder samarbetet, tryggar en god samarbetsanda samt bygger förtroende.

Genom att leda samarbetet med företagshälsovården skapar man ett smidigt och självstyrande samarbete. Det är ledningens uppgift är att möjliggöra samarbete, delegera beslutsfattandet och ge stöd. De aktörer som deltar i samarbetet på det praktiska planet ska i tillämpliga delar ha möjlighet att både genomföra samarbete och fatta beslut. På det sättet deltar de också i ledningen av samarbetet.

Ledningen av samarbetet med företagshälsovården sker i praktiken på olika nivåer: arbetsplatsens ledning och personaladministration samt företagshälsovårdens ansvariga sätter riktningen och de allmänna målen för samarbetet, till exempel inom den strategiska styrgruppsverksamheten. När verksamheten planeras på praktisk nivå bland annat genom att utarbeta verksamhetsplaner eller arbetsplatsutredningar, eller i olika samarbetsforum, deltar dessutom arbetsplatsens personaladministration, arbetarskydd och ibland även arbetstagarnas representation, samt motsvarande team inom företagshälsovården.

Deltagare i företagshälsovårdssamarbetet

Det är viktigt att arbetsplatsens ledning eller någon annan med beslutanderätt deltar i samarbetet, i synnerhet när samarbetet inleds och verksamheten planeras, följs upp och utvärderas. Då kan man vid behov snabbt och flexibelt göra ändringar i samarbetets innehåll eller riktning.

Det är viktigt att sådana personer deltar i samarbetet som känner till det praktiska arbetet, förhållandena, arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetshälsa, samt arbetsplatsens helhetssituation.


Klicka på plustecknen för att läsa mer om rollerna för de personer som deltar i samarbetet med företagshälsovården.

De som deltar i de olika funktionerna i företagshälsovårdssamarbetet från arbetsplatsen är: representanter för ledningen och personaladministrationen, arbetstagarnas representation, de närmaste cheferna, arbetarskyddet och en eventuell ansvarsperson för företagshälsovården. Sammansättningen av deltagare varierar beroende på arbetsplatsens organisations- och ansvarsstruktur samt på samarbetsbehoven.

De som deltar i företagshälsovårdssamarbetet från företagshälsovården är: en företagsläkare som utför patientarbete för arbetsplatsen, en företagshälsovårdare, vid behov även andra yrkesutbildade personer inom företagshälsovården (företagsfysioterapeut) och en sakkunnig (företagspsykolog) samt en eventuell kundrelationschef eller annan ansvarig person. Samarbetet lyckas bäst om man kan utnyttja den multiprofessionella kompetensen: utöver företagsläkaren och företagshälsovårdaren, vid behov även en företagsfysioterapeut eller företagspsykolog, eller någon annan sakkunnig.

Arbetarskyddspersonalens roll i samarbetet

Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för allt arbetarskydd på arbetsplatsen. På små arbetsplatser ansvarar företagaren själv för arbetarskyddet och fungerar som arbetarskyddschef, men på större arbetsplatser kan arbetsgivaren ålägga en annan person att sköta uppgifter som enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivarens skyldighet. Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddschefen har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att sköta uppgiften, samt att hen får den introduktion i arbetet som behövs. I samverkan inom arbetarskyddet företräder arbetarskyddschefen arbetsgivaren.

Arbetsplatser med minst tio anställda ska välja en arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddsfullmäktigen deltar i arbetarskyddsinspektionerna och är också arbetstagarnas representant i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsfullmäktige företräder arbetstagarna i samverkan inom arbetarskyddet, och medverkar i arbetarskyddskommissionen.

Arbetarskyddspersonalen, dvs. arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige, har mycket information och kunskaper att bidra med i samarbetet med företagshälsovården.

Att identifiera arbetarskyddspersonalens roll och i större utsträckning utnyttja den i samarbetet med företagshälsovården gagnar både arbetsplatsen, arbetstagarna och företagshälsovården.

 Det vore bra om en representant för arbetarskyddspersonalen aktivt skulle delta i bland annat planeringen av verksamheten, uppställandet av mål, uppföljningen och utvärderingen av samarbetet samt i det hälsofrämjande ledarskapet.

Arbetarskyddspersonalen har en central roll när det gäller att säkerställa säkerheten i arbetsmiljön, bland annat genom att medverka i samarbetet med företagshälsovården, i arbetsplatsutredningar, riskbedömningar, handledning i rätt användning av skyddsutrustning, frågor som gäller ergonomi samt i arbetet för att förebygga olyckor. 

Arbetarskyddspersonalen fungerar ofta som informationsförmedlare och kommunikatörer mellan arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården. Arbetarskyddsfullmäktigen kan företräda arbetstagarna i olika forum och fungera som arbetstagarnas röst gentemot chefer, arbetsgivaren eller företagshälsovården. På begäran kan arbetarskyddsfullmäktigen delta som stödperson i nätverksmöten och stödja arbetstagare som återgår till arbetet efter frånvaro. 

Arbetarskyddets verksamhetsprogram skulle gärna få synkroniseras med företagshälsovårdens verksamhetsplan, som genomförs i företagshälsovårdssamarbetet.

Samarbetet och verksamheten kan utvärderas till exempel som en del av arbetarskyddskommissionens arbete eller vid andra möten i anslutning till samarbetet, såsom styrgrupper och möten om verksamhetsplaner. 

Det är ofta företagshälsovården som sammankallar till samarbetsmöten, såsom arbetsplatsutredningar och andra möten. Genom att föreslå att arbetarskyddspersonalen deltar i mötena skulle företagshälsovården därför kunna sträva efter att öka arbetarskyddspersonalens roll i samarbetet.  

Arbetsplatsen kan också själv öka arbetarskyddspersonalens delaktighet i samarbetet med företagshälsovården genom att inkludera arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige i samarbetsmötena samt i arbetsplatsens dagliga verksamhet. Det är också viktigt att förmedla information om mötena med företagshälsovården till arbetarskyddsorganisationens egna möten och vice versa.