Roolit ja vastuut työterveysyhteistyössä

Työterveysyhteistyöhön osallistuu toimijoita sekä työpaikalta että työterveyshuollosta. On tärkeää, että osallistujat tietävät oman roolinsa työterveysyhteistyössä ja siihen liittyvät vastuut. Roolit ja vastuut määritellään yleensä jo toimintaa aloitettaessa, mutta niitä on hyvä tarkastella säännöllisesti muun toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin yhteydessä.

Yhteistyön johtaminen

Työterveysyhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että yhteistyötä johdetaan. Työterveysyhteistyön johtamisesta vastaa työpaikka ja yhteistyötä aloitettaessa johtamiseen liittyvät roolit ja vastuut on hyvä sopia. Työterveysyhteistyötä johdetaan myös sisäisesti sekä työpaikalla että työterveyshuollossa. Työpaikan ja työterveyshuollon oman sisäisen yhteistyön johtamisen toimivuus on edellytys työpaikan ja työterveyshuollon välisen yhteistyön onnistumiselle.

Työterveysyhteistyö on siten tärkeä osa työkykyjohtamista työpaikalla. Työkykyjohtamisella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä pohdittua, suunnitelmallista toimintaa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi sekä työhyvinvoinnin parantamiseksi.  Työkykyjohtamiseen kuuluvat muun muassa työkyvyn tuen toimintamallien laatiminen yhteistyössä (esimerkiksi varhaisen tuen ja työhönpaluun tuen toimintatavat), sekä toteutuneen toiminnan seuraaminen.

Työterveysyhteistyön johtamisella fokusoidaan toimintaa kohti tavoitetta, luodaan yhteistyötä tukevat rakenteet ja käytännöt, varmistetaan yhteistyön ilmapiiri ja rakennetaan luottamusta.

Työterveysyhteistyötä johtamalla mahdollisestaan sujuva ja itseohjautuva yhteistyö. Johdon tehtävänä on mahdollistaa yhteistyö, delegoida päätöksentekoa ja tarjota tukea. Käytännön työterveysyhteistyötä toteuttavilla toimijoilla tulee olla soveltuvin osin mahdollisuus yhteistyön toteuttamiseen ja asioista päättämiseen, jolloin hekin osallistuvat omalta osaltaan yhteistyön johtamiseen.

Käytännössä työterveysyhteistyön johtaminen tapahtuu eri tasoilla: Työpaikan puolelta johto ja henkilöstöhallinto sekä työterveyshuollon puolelta vastuuhenkilöt luovat suunnan ja yleistavoitteet työterveysyhteistyölle, esimerkiksi strategisessa ohjausryhmätoiminnassa. Lisäksi työpaikalta henkilöstöhallinto, työsuojelun ja toisinaan myös työntekijöiden edustus sekä työterveyshuollosta vastaava tiimi osallistuvat toiminnan suunnitteluun käytännön tasolla mm. toimintasuunnitelman laadinnan, työpaikkaselvitysten ja erilaisten yhteistyöfoorumien kautta.

Lisätietoa Työterveysyhteistyön keinoin parempaan työkykyjohtamiseen oppimateriaalista: Työterveysyhteistyön keinoin parempaan työkykyjohtamiseen | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveysyhteistyöhön osallistujat

Etenkin työterveysyhteistyön alkuvaiheessa sekä toimintaa suunniteltaessa, seuratessa ja arvioidessa on tärkeää, että työpaikan johto tai muu päätöksentekovaltuudet omaava osallistuu yhteistyöhön. Tällöin on mahdollista tehdä tarvittaessa nopeasti ja joustavasti muutoksia työterveysyhteistyön sisältöön tai suuntaan.

Työterveysyhteistyöhön on tärkeää osallistua niiden henkilöiden, jotka tuntevat käytännön työn ja olosuhteet, työntekijöiden työkyvyn ja -hyvinvoinnin tilan sekä työpaikan kokonaistilanteen.

Työterveysyhteistyön jatkuvuus ja tiedonkulku tulee varmistaa myös työpaikan tai työterveyshuollon avainhenkilöiden vaihtuessa. Siksi on hyvä kuvata ja kirjata yhteistyö, roolit ja vastuut riittävän konkreettisella tasolla.

Klikkaamalla plusmerkkejä saat lisätietoa työterveysyhteistyöhön osallistuvien henkilöiden rooleista.

Työpaikalta työterveysyhteistyön eri toimintoihin osallistuu vaihtelevasti johdon ja henkilöstöhallinnon edustajat, työntekijöiden edustus, lähiesihenkilöt, työsuojelu ja mahdollinen työhyvinvoinnin vastuuhenkilö. Osallistujien kokoonpano vaihtelee työpaikan organisaatio- ja vastuurakenteen mukaan sekä yhteistyön tarpeiden pohjalta.

Työterveyshuollosta työterveysyhteistyöhön osallistuvat asiakastyötä työpaikan kanssa tekevä työterveyslääkäri sekä työterveyshoitaja, tarvittaessa myös työterveyshuollon muut ammattihenkilöt (työfysioterapeutti) ja asiantuntija (työterveyspsykologi) sekä mahdollinen asiakkuuspäällikkö tai muu vastuullinen henkilö. Parhaiten yhteistyössä onnistutaan, jos pystytään hyödyntämään moniammatillista yhteistyötä eli työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan lisäksi tarvittaessa työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin tai muun asiantuntijan osaamista sekä ammattitaitoa.

Työsuojeluhenkilöstön rooli yhteistyössä

Työnantaja vastaa työturvallisuuslain mukaan kaikesta työpaikan työsuojelusta. Pienillä työpaikoilla yrittäjä itse vastaa työsuojelusta ja toimii työsuojelupäällikkönä, mutta suuremmilla työpaikoilla työnantaja voi asettaa toisen henkilön hoitamaan tehtäviä, jotka on työturvallisuuslaissa säädetty työnantajan velvollisuudeksi. Työnantajan on huolehdittava työsuojelupäällikölle vaadittava pätevyys, perehdytys ja edellytykset tehtävän hoitamiseen. Työsuojelupäällikkö edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajaa.

Työsuojeluvaltuutettu on valittava kaikkiin vähintään 10 työntekijän työpaikkoihin. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojelutarkastuksiin ja toimii myös työntekijöiden edustajana suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa ja on osa työsuojelutoimikuntaa.

Työsuojeluhenkilöstöllä eli työsuojelupäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetuilla, on paljon tietoa ja osaamista jaettavaksi työterveysyhteistyössä.

Työsuojeluhenkilöstön roolin tunnistamisesta ja sen hyödyntämisestä laajemmin työterveysyhteistyössä olisi hyötyä sekä työpaikalle, työntekijöille että työterveyshuolloille.

 Työsuojeluhenkilöstön edustaja olisi hyvä ottaa aktiivisesti mukaan mm. toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, yhteistyön seurantaan ja arviointiin sekä työkykyjohtamiseen.

Työsuojeluhenkilöstöllä on keskeinen rooli työympäristön turvallisuuden varmistamisessa, mm. osallistumalla työterveysyhteistyöhön työpaikkaselvitysten, riskinarviointien, suojainten oikean käytön opastuksen, ergonomian ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvän työn kautta.

Työsuojeluhenkilöstö toimii usein monisuuntaisena tiedonvälittäjänä ja viestijänä työntekijöiden, työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Työsuojeluvaltuutettu voi edustaa työntekijöitä eri foorumeissa ja toimia työntekijöiden äänenä esihenkilöihin, työnantajaan tai työterveyshuoltoon päin. Työsuojeluvaltuutettu voi pyydettäessä osallistua tukihenkilönä myös työterveysneuvotteluihin ja tukea työhön palaavaa työntekijää poissaolon jälkeen.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö olisi hyvä synkronoida työterveysyhteistyössä toteutettavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman kanssa.

Yhteistyötä sekä toimintaa voidaan arvioida esimerkiksi osana työsuojelutoimikunnan työtä sekä muissa yhteistyöhön liittyvissä tapaamisissa, kuten ohjausryhmissä ja toimintasuunnitelmaneuvotteluissa.

Työterveyshuolto toimii usein työpaikkaselvitysten ja erilaisten yhteistyöhön liittyvien tapaamisten koollekutsujana ja voisi siten aktiivisesti pyrkiä lisäämään työsuojeluhenkilöstön roolia työterveysyhteistyössä ehdottamalla heidän osallistumistaan yhteistyöhön. 

Työpaikka voi myös itse tukea työsuojeluhenkilöstön osallisuutta työterveysyhteistyössä ottamalla työsuojelupäällikön ja -valtuutettuja mukaan työterveysyhteistyöhön liittyviin tapaamisiin sekä toimintoihin työpaikan arjessa. Tiedon välittäminen työterveysyhteistyön tapaamisista työsuojeluorganisaation omiin tapaamisiin ja toisinpäin, on myös tärkeää.

Lisätietoa: Pienen työpaikan työsuojelun toimintaohjelma - Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)   

Katso esimerkki, miten voit selkeyttää rooleja ja vastuita: ”Yhteistyön roolien selkeyttäminen” Suunnittele ja koordinoi! | Työterveyslaitos (ttl.fi)