Roolit ja vastuut työterveysyhteistyössä

Ingressitekstiä
Sisällysluettelo

Yhteistyön johtaminen

Työterveysyhteistyön onnistuminen kannalta on tärkeää, että yhteistyötä johdetaan. Johtamisesta vastaa usein työpaikka, mutta yhteistyötä aloitettaessa yhteistyön johtamiseen liittyvät roolit ja vastuut on hyvä tapauskohtaisesti sopia. Yhteistyötä johdetaan myös sisäisesti, sekä työpaikalla että työterveyshuollossa. Työpaikan ja työterveyshuollon sisäisen yhteistyön johtamisen on oltava toimivaa, jotta työpaikan ja työterveyshuollon välisellä yhteistyöllä on mahdollisuudet onnistua.

Yhteistyön johtaminen ei ole pelkästään johtajan tehtävä, vaan se on tärkeä työmuoto kaikilla organisaation tasoilla. Yhteistyön johtaminen ei ole erillistä toimintaa, vaan se on osa muuta johtamista. Johtajan tehtävänä on mahdollistaa tiimin toiminta, delegoida päätöksentekoa ja tarjota tukea. Yhteistyön johtamisella fokusoidaan toimintaa kohti tavoitetta, varmistetaan yhteistyön ilmapiiri ja rakennetaan luottamusta. Johtamisella mahdollisestaan itseohjautuva yhteistyö ja luodaan mahdollisuudet yhteistyön tekemiseen huolehtimalla, että rakenteet ja käytännöt tukevat yhteistyötä. Käytännössä yhteistyötä toteuttavilla toimijoilla tulee olla mahdollisuus yhteistyön toteuttamiseen ja asioista päättämiseen, soveltuvin osin, jolloin hekin osallistuvat omalta osaltaan yhteistyön johtamiseen.

Työterveysyhteistyöhön osallistujat

Työterveysyhteistyöhön on tärkeää osallistua niiden henkilöiden, jotka tuntevat käytännön työn ja olosuhteet, työntekijöiden työkyvyn ja -hyvinvoinnin tilan sekä työpaikan kokonaistilanteen. Työpaikan organisaatio- ja vastuurakenne määrittelee, keiden on hyvä osallistua ja olla aktiivisina toimijoina työterveysyhteistyössä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tyypillisesti työterveysyhteistyön eri toimintoihin osallistuvat vaihtelevasti johdon ja henkilöstöhallinnon edustajat, työntekijöiden edustus, lähiesihenkilöt, työsuojelu ja mahdollinen työhyvinvoinnin vastuuhenkilö.

 

Työterveysyhteistyötä toteuttamiseen osallistuvat kaikki työpaikan toimijat.

Työterveyshuollosta työterveysyhteistyöhön osallistuvat tyypillisesti asiakastyötä työpaikan kanssa tekevä työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja, tarvittaessa myös työterveyshuollon muut ammattilaiset ja asiantuntijat (työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi) sekä mahdollinen asiakkuuspäällikkö tms. vastuullinen henkilö.

Työterveysyhteistyön jatkuvuus ja tiedonkulku tulee varmistaa myös työpaikan tai työterveyshuollon avainhenkilöiden vaihtuessa. Siksi on tärkeää kuvata eri prosessit (yhteistyö, työpaikkakäynti, toimintasuunnitelma, työkyvyn tuki yms.) yhteistyötä ja vastuita kuvaavien roolien kautta sekä kirjata riittävän konkreettisesti, mitä yhteisyöstä ja toiminnasta sekä seurannasta on sovittu. Näistä lähtökohdista on mahdollisen seuraavan toimijan helppo jatkaa.

 

Työpaikalta työterveysyhteistyön eri toimintoihin osallistuu vaihtelevasti johdon ja henkilöstöhallinnon edustajat, työntekijöiden edustus, lähiesihenkilöt, työsuojelu ja mahdollinen työhyvinvoinnin vastuuhenkilö. Osallistujien kokoonpano vaihtelee työpaikan organisaatio- ja vastuurakenteen mukaan sekä yhteistyön tarpeiden pohjalta.

Työterveyshuollosta työterveysyhteistyöhön osallistuvat asiakastyötä työpaikan kanssa tekevä työterveyslääkäri sekä työterveyshoitaja, tarvittaessa myös työterveyshuollon muut ammattihenkilöt (työfysioterapeutti) ja asiantuntija (työterveyspsykologi) sekä mahdollinen asiakkuuspäällikkö tms. vastuullinen henkilö. Parhaiten yhteistyössä onnistutaan, jos pystytään hyödyntämään moniammatillista yhteistyötä eli työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan lisäksi tarvittaessa työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin osaamista sekä ammattitaitoa

Työsuojelun rooli yhteistyössä

Työsuojelulla on paljon tietoa, osaamista ja annettavaa työterveysyhteistyöhön. Työsuojelun roolin tunnistamisesta ja sen hyödyntämisestä laajemmin yhteistyössä olisi hyötyä sekä työpaikalle, työntekijöille että työterveyshuolloille. Työsuojelun edustaja olisi hyvä ottaa aktiivisesti mukaan mm. toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, yhteistyön seurantaan ja arviointiin sekä työkykyjohtamiseen.

Työsuojelulla on keskeinen rooli työympäristön turvallisuuden varmistamisessa. Työsuojelu osallistuu työterveysyhteistyöhön mm. työpaikkaselvityksien, riskinarviointien, suojainten oikean käytön opastuksen, ergonomian ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvän työn kautta. Työsuojelu toimii usein myös monisuuntaisena tiedonvälittäjänä ja viestijänä työntekijöiden, työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Työsuojeluvaltuutettu voi edustaa työntekijöitä eri foorumeissa ja toimia myös työntekijöiden äänenä esihenkilöihin, työnantajaan tai työterveyshuoltoon päin. Työsuojelun edustaja voi pyydettäessä osallistua tukihenkilönä myös työterveysneuvotteluihin ja tukea työhön palaavaa poissaolon jälkeen. 

Työsuojelun olisi hyvä olla mukana työterveysyhteistyössä ja työsuojelun toimintaohjelman sisältö olisi myös hyvä synkronoida työterveysyhteistyössä toteutettavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman kanssa. Yhteistyötä sekä toimintaa voidaan arvioida esimerkiksi osana työsuojelutoimikunnan työtä sekä muissa yhteistyöhön liittyvissä tapaamisissa, kuten ohjausryhmissä ja toimintasuunnitelmaneuvotteluissa. 
Työterveyshuolto toimii usein työpaikkaselvitysten ja erilaisten yhteistyöhön liittyvien tapaamisten koollekutsujana ja voisi siten aktiivisesti pyrkiä lisäämään työsuojelun roolia työterveysyhteistyössä ehdottamalla myös työsuojelun osallistumista yhteistyöhön.  

Työpaikka voi myös itse tukea työsuojelun osallisuutta työterveysyhteistyössä ottamalla työsuojeluvaltuutettuja mukaan työterveysyhteistyöhön liittyviin tapaamisiin sekä toimintoihin työpaikan arjessa. Tiedon välittäminen työterveysyhteistyön tapaamisista työsuojeluorganisaation omiin tapaamisiin ja toisinpäin, on myös tärkeää.
 

Roolit ja vastuut pientyöpaikkojen kanssa tehtävässä yhteistyössä

Pienellä työpaikalla edustajana yhteistyössä on yleensä vain yrittäjä tai toimitusjohtaja itse. Olisi kuitenkin hyvä pyrkiä siihen, että yhteistyössä mukana on myös työntekijöiden edustaja. Tämä olisi tärkeää siksi, että työntekijöillä on yleensä paras tietämys käytännön työstä koskien esimerkiksi suojautumista, työn kuormitustekijöitä sekä työtapoja. Heillä voi olla myös tärkeää tietoa koskien työntekijöiden hyvinvointia, toiveita yhteistyölle sekä kokemusta aikaisemmasta yhteistyöstä sekä sen hyviksi koetuista toimintatavoista. Työntekijöillä on myös tärkeä rooli tiedon viejänä yhteistyössä sovituista asioista työntekijätasolle, sekä toisinpäin.  

Vinkki: Ota työntekijät mukaan yhteistyöhön. Näin voit jakaa vastuuta työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Työpaikan osallistujien ohella yhteistyössä kannattaa pohtia, myös keiden on tarpeenmukaista osallistua yhteistyöhön työterveyshuollosta. Tämän pohtimisessa auttaa tietoisuus työpaikan tarpeista ja erityispiirteistä: esimerkiksi, kun kyseessä on altisteinen, erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ (esimerkiksi runsaasti kemikaaleja käyttävä työpaikka), on työterveyslääkärin perusteltua olla mukana yhteistyössä ja sen suunnittelussa. Työpsykologin tai työfysioterapeutin mukanaolo taas on perusteltua silloin, kun työn erityispiirteissä esille nousevat esimerkiksi työn psykososiaaliset tai ergonomiset kuormitustekijät, ja tarvitaan erityisosaamista näiden kuormitustekijöiden hallinnassa työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Osallistujista kannattaa käydä avointa keskustelua, ja perustella osallistujien tarve ja rooli yhteistyössä.