Hanke

FireFit-menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen – FireFit5

Tässä hankkeessa kehitämme ja päivitämme FireFit-menetelmää, joka on pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä. Toteutamme hankkeen yhteistyössä pelastusalan toimijoiden kanssa.
-

Aikataulu

3/2020–11/2022

Tavoitteet

Työterveyslaitoksen noin kymmenen vuotta sitten kehittämä Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä (FireFit-menetelmä) on käytössä Suomen pelastuslaitoksissa.

Tämä hanke vastaa pelastuslaitosten esiin nostamaan tarpeeseen kehittää ja päivittää menetelmää. Esimerkiksi viitearvoaineistot kaipaavat täydennystä ja työtä simuloivalla testiradalla käytettävät varusteet ja välineet ovat muuttuneet.

Aikaisemmin ei myöskään ole ollut saatavilla seuranta-asetelmaan perustuvaa tietoa siitä, ennustavatko FireFit-menetelmän motoriikka- ja liikkuvuustestien tulokset tuki- ja liikuntaelinoireiden ja tapaturmien ilmaantumista tai työkyvyn muutosta.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus käsittää viisi osaa: 

  1. Viitearvoaineiston täydentäminen kaikkien ikäryhmien ja erityisesti ≥60-vuotiaiden ikäryhmän osalta. 
  2. Tarvittaessa FireFit-menetelmän tarkentaminen pelastusalalta tulleiden toiveiden mukaisesti. 
  3. Motoriikka- ja liikkuvuustestitulosten ennustearvon tutkiminen suhteessa tuki- ja liikuntaelinten tapaturmiin ja -oireisiin sekä työkykyyn. 
  4. FireFit-motoriikka- ja liikkuvuusharjoitteluohjeistuksen sekä -testien hyödyntämisen, kokemusten ja jatkokehittämistarpeiden sekä niiden tärkeyden ymmärtämisen selvittäminen. Lisäksi selvitetään, miten muulla tavoin motoriikkaa ja liikkuvuutta pelastuslaitoksissa harjoitetaan.
  5. Oulun mallin savusukellustestiradan sisällön, suorittamisen ja tulkinnan kehittäminen muun muassa nykyisiä varusteita vastaavaksi. Kehittämiseen liittyvistä pilotoinneista sovitaan alan toimijoiden kanssa yhteisissä työpajoissa. 

Hankkeen toteuttavat Työterveyslaitoksen tutkijat ja asiantuntijat kiinteässä yhteistyössä pelastusalan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Aino Health Managementin edustajan sekä UKK-instituutista menetelmän aikaisempaan kehittämiseen osallistuneiden Ari Mänttärin ja Juha Koskelan kanssa.

Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon tulee pelastusalan toimijoiden lisäksi myös työterveyshuollon edustajat.  

Kysy hankkeesta

Rahoittajat

Palosuojelurahasto ja Työterveyslaitos