Hanke

FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa

FirstFit-hankkeessa paneudutaan ensihoitoyksiköissä toimivien ensihoitajien fyysiseen toimintakykyyn ja työssä kuormittumiseen. Hankkeessa määritellään ensihoitajan fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perusteet, joihin sisältyy työterveysyhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä.
Ensihoitajien FirstFit-hanke

Aikataulu

2019–2021

Tavoitteet

Ensihoitotyö on monin tavoin fyysisesti kuormittavaa. Eniten ensihoitajia kuormittavat työssä usein toistuvat nostaminen, kantaminen ja siirtäminen. Nämä tehtävät vaativat sekä lihasvoimaa että hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä ja hyvää motoriikan hallintaa. Mitä enemmän ja useammin työvuoron aikana näitä työvaiheita ja kuormitustekijöitä tulee eteen, sitä suuremmaksi muodostuu työn fyysinen kokonaiskuormittavuus. Keskimäärin nämä työvaiheet toistuvat 4–7 kertaa työvuoron aikana. Työtehtävien kuormittavuutta lisäävät työympäristön usein haastavat ja vaihtelevat olosuhteet.

Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei ole olemassa työn vaatimuksiin perustuvaa työkyvyn säilymistä tukevaa yhtenäistä käytäntöä. Tässä hankkeessa syntyy perusta ensihoitajien työlähtöiselle fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmälle huomioiden työterveysyhteistyön.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa kootaan yhteen olemassa oleva tieto ensihoitotyössä korostuvista fyysisistä kuormitustekijöistä, ensihoitajien kuormittuneisuudesta, fyysisestä toimintakyvystä sekä menetelmistä ja käytännöistä sen seuraamiseen ja edistämiseen. Tämän jälkeen mittauksilla selvitetään ensihoitajien fyysinen kuormittuneisuus ja palautuminen työssä. Erityisesti tarkastellaan fyysisesti kuormittavimpia työvaiheita. Mittausten avulla arvioidaan sekä testattavien ensihoitajien lihaksiston ja verenkiertoelimistön kuormittumista ja palautumista että tasapainon ja kehonhallinnan muutoksia työvuoron aikana. Taustamateriaalia täydennetään myös ensihoitoalan ja työterveyshuoltojen toimijoiden haastatteluilla.

Hanke toteutetaan yhteiskehittämällä ensihoito-, liikunta- ja työterveysalan toimijoiden kanssa. Hankkeessa laaditaan suositukset testeistä ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn seurantaan sekä perusteet arviointikriteereistä ja testipalautteesta. Lisäksi pilotoidaan kehitettävää testistöä palautteenantoperusteineen.

Tulokset ja vaikuttavuus

Aloite tähän tutkimukseen tuli pelastuslaitosten ensihoidon toimijoilta, jotka ovat havainneet tarvetta edistää ensihoitajien fyysistä toimintakykyä erityisesti nostotehtävissä selviytymisen tukemiseksi. Työssään paljon fyysisesti kuormittavaa nostotyötä tekeville ei kuitenkaan ole työn vaatimuksista johdettua menetelmää arvioida, seurata ja erityisesti edistää fyysistä toimintakykyä niin kuin on esimerkiksi palo- ja pelastusalan henkilöstöllä. Jos pelastaja työskentelee sekä palo- ja pelastus- että ensihoitotehtävissä, hänen fyysinen toimintakykynsä arvioidaan yleisimmin palo- ja pelastustyön vaatimuksista johdetulla FireFit-indeksillä. Osassa alueellisia pelastuslaitoksia on otettu käyttöön omia, laitoksittain erilaisia fyysisen toimintakyvyn seurantamenetelmiä ensihoitajille. Ensihoitajia työskentelee myös sairaanhoitopiireissä ja yksityisillä palveluntuottajilla. Alalla on tunnistettu tarve valtakunnallisesti yhteneväiselle, työn vaatimuksista johdetulle menetelmälle, jonka ensisijaisena tarkoituksena on motivoida ensihoitajaa huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään.

Kehitettävää menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää ennakoimaan toimintakyvyn muutoksia. Jatkossa yhtenäinen menetelmä mahdollistaa myös erilaisten ryhmätason vertailujen tekemisen esimerkiksi ikäryhmittäin, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös ensihoitohenkilöstön työkyvyn johtamisessa ja urasuunnittelussa.

Tulevaisuudessakin, ensihoitoalan lisäksi, useilla muillakin aloilla tulee säilymään nostamista ja kantamista sisältäviä tehtäviä.

Hankkeen loppuraportti Julkarissa: 

FirstFit: Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa

Kysy hankkeesta

Anne Punakallio

Anne Punakallio

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
anne.punakallio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2648

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, pelastuslaitokset, Työterveyslaitos