Hanke

FirstFit-menetelmän testiohjeistuksen, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden kehittäminen

FirstFit-menetelmä on ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä. Hankkeessa kehitetään menetelmän testiohjeistusta, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden sisältöä ja koko menetelmän toimintamallia. Lisäksi hankkeessa tuetaan testistön käyttöönottoa. Aloite FirstFit-menetelmän kehittämiseen tuli alalta erityisesti ensihoitajia fyysisesti kuormittavissa nostotehtävissä selviytymisen tukemiseksi.
Ensihoitajien FirstFit-hanke

Aikataulu

2/2023–3/2025

Ensihoitotyö edellyttää soveltavaa osaamista käytännön hoitotyössä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä päätöksenteko- ja stressinsietokykyä. 

Ensihoitotyö on fyysisesti kuormittavaa ja edellyttää hyviä fyysisiä valmiuksia. Eniten ensihoitajia kuormittavat työssä usein toistuvat nostaminen, kantaminen ja siirtäminen. Nämä tehtävät vaativat sekä lihasvoimaa että hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä ja hyvää motoriikan hallintaa.

Työssään paljon fyysisesti kuormittavaa nostotyötä tekeville ensihoitajille ei ole aikaisemmin ollut työn vaatimuksista johdettua valtakunnallisesti yhtenäistä menetelmää arvioida, seurata ja erityisesti edistää fyysistä toimintakykyä. Tämä hanke pyrkii osaltaan edistämään menetelmän valtakunnallista jalkautumista.

Hanke on jatkoa 2019–2021 toteutetulle FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa -kehittämistutkimukselle (FirstFit1), jossa määritettiin FirstFit-menetelmän perusta. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää ensihoitajien FirstFit-menetelmän testiohjeistusta, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden sisältöä
  • tukea testistön käyttöönottoa ja muodostaa toimialakohtaiset viitearvot
  • määrittää ensihoitajien FirstFit-testitulosten yhteyksiä TULE-oireisiin ja -sairauspoissaoloihin, koettuun terveyteen ja työkykyyn
  • kehittää FirstFit-menetelmän kokonaismallia

Hankkeen kohderyhmä on ensihoitoyksiköissä toimivat ensihoitajat. 

Hankkeen osavaiheet ja toimenpiteet

  • Kehitämme FirstFit-testistön sanallista ja kuvallista testiohjeistusta mahdollisimman käytettäväksi ja toimialakohtaiseksi. 
  • Tuemme testistön jalkautumista ja muodostamme ensimmäiset toimialakohtaiset viitearvot ensihoitajien kertyvistä FirstFit-testituloksista. 
  • Osana testistön luotettavuuden ja vaikuttavuuden arviointia tarkastelemme ensihoitajien FirstFit-testitulosten yhteyksiä TULE-oireisiin ja -sairauspoissaoloihin, koettuun terveyteen ja työkykyyn. Käynnistämme testistön tulosten ennustearvon määrittämisen suhteessa niihin.
  • Kehitämme FirstFit-menetelmän testitulosten palauteosiota, tulosten seurantaosioita ja harjoitteluliikkeitä ja -ohjelmia ensihoitajien terveyden ja työkyvyn edistämisen näkökulmasta. 
  • Kehitämme FirstFit-menetelmän kokonaismallia eli prosessia testaamisen terveydellisten riskien arvioinnista testipalautteen antoon saakka. 

Aineistot ja menetelmät

Hanke toteutetaan ensihoitoalan toimijoiden kanssa yhteiskehittämällä. Hankkeen kehittämistyössä hyödynnetään FirstFit1-hankkeessa määritettyä arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perustaa, testistöä sekä hankkeen tuloksia ja aineistoja. Erityisesti testipalautteen ja harjoitteluliikkeiden kehittämisessä aineistona toimivat myös muiden aikaisempien ensihoito- ja pelastusalaa koskevien hankkeidemme tulokset ja tuotokset. Kaikkiin osavaiheisiin kuuluu työpajatyöskentelyä.

Aineistoa kerätään muun muassa kohdentamalla FirstFit-testistöä jo käyttäville testaajille verkkokysely sekä kohdentamalla ensihoitajille FirstFit-testien yhteyteen kysely muun muassa TULE-oireista ja koetusta työkyvystä.

Ensihoitajien omien toimialakohtaisten viitearvojen määrittämiseksi kerätään testistöä käyttävistä ensihoidon organisaatioista FirstFit-testituloksia mahdollisimman laajasti.

Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan FirstFit-testistön käyttöönottoa viestimällä muun muassa webinaarissa.

Toimintakykytestiliikesuoritukset ja harjoitteluliikkeet kuvataan. Kerättyä aineistoa ja kuvamateriaalia hyödynnetään FirstFit-menetelmän kehittämisessä. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Ensihoitajat saavat  työn vaatimuksista johdetun FirstFit-menetelmän, jonka avulla voidaan arvioida, seurata ja erityisesti edistää fyysistä toimintakykyä. Tämä näkyy parempana työkykynä ja pidempinä työurina. Tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäinen menetelmä.

Kysy hankkeesta

Anne Punakallio

Anne Punakallio

projektipäällikkö, johtava tutkija

Sähköpostiosoite
anne.punakallio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2648

Tutkimusryhmä

Janne Halonen

Aki Vuokko

Pihla Säynäjäkangas

Kristian Lukander

Jouko Remes

Matias Höglund

Liisi Räikkönen 

Yhteistyötahot

Ensihoitopalveluita tuottavat pelastuslaitokset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS Ensihoito

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS Akuutti

Rahoittajat

Työsuojelurahasto

Ensihoitopalveluita tuottavat pelastuslaitokset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS Ensihoito

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS Akuutti

Työterveyslaitos