Hanke

Johda palautumista kriisissä

Ulkoiset kriisit haastavat sote-alan työhyvinvoinnin johtamista, koska ne lisäävät työntekijöiden kuormitusta ilman nopeita vähennyskeinoja. Hyvällä työstä palautumisella voidaan kuitenkin tukea työssä jaksamista. Tutkimme hankkeessa sote-työntekijöiden ja hyvinvointialuevalmistelijoiden työstä palautumista – erityisesti työn psykososiaalisesta kuormituksesta palautumista ja sen keinoja. Hankkeessa tuotetaan sote-alalle konkreettisia ohjeita ja suosituksia, miten hyvää palautumista voidaan edistää kriisitilanteessa.
-

Aikataulu

3/2023–7/2024

Tavoitteet

Sote-alan työntekijöiden  kuormitus on kasvanut viimeaikaisten kriisien, kuten koronapandemia, ja muutosten, kuten siirtymä hyvinvointialueelle, myötä. Koska kuormitusta ei voida täysin poistaa, hanke tuottaa tutkimukseen perustuvia, konkreettisia keinoja tukea sote-työntekijöiden ja hyvinvointialuevalmistelijoiden työstä palautumista.

Tarkastelemme erityisesti johtamisen ja työyhteisön keinoja tukea työstä palautumista, sillä aiempi palautumisen tutkimus on keskittynyt vahvasti yksilön käytössä oleviin keinoihin.

Hankkeen tavoitteena on:

 1. Tunnistaa kriisiaikana tehtävän haastavan työn kuormitus- ja voimavaratekijät
 2. Tuottaa tietoa, miten sote-työntekijät voivat tukea omaa ja työyhteisön palautumista kriisitilanteessa
 3. Tuottaa tietoa, miten työstä palautumista kriisiaikana voidaan tukea
  • johtamisen keinoin
  • yhteisöllisin keinoin

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksessa hyödynnetään jo kerättyjä aineistoja.

Laadullinen aineisto koostuu kahdesta Mitä kuuluu? -tutkimukseen osallistuneen organisaation ja Mitä kuuluu hyvinvointialuevalmistelijoille? -seurantakyselyyn osallistuneiden avovastauksia. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään perinteistä sisällönanalyysiä, minkä lisäksi kehitämme hankkeen aikana automatisoitua sisällönanalyysiä hyödyntäen koneoppimisen menetelmiä.

Määrällinen aineisto sisältää Mitä kuuluu hyvinvointialuevalmistelijoille? -seurantakyselyn tulokset helmikuulta marraskuuhun vuonna 2022. Kyselyyn osallistui valmistelijoita hyvinvointialueilta. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään tilastollisia monimuuttujamenetelmiä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Sote-alalla työn kuormitusta ei voida poistaa kokonaan, mutta työkykyhaittoja voidaan pyrkiä vähentämään huolehtimalla palautumisesta. Paremmalla palautumisella voidaan edistää työhyvinvointia, tuottavuutta ja terveyttä sekä vähentää sairauslomia ja alalta poishakeutumista. Hanke tuottaakin siis osaltaan tietoa, jota voidaan hyödyntää sote-alan pito- ja vetovoiman edistämisessä.

Työn tuottavuuden ylläpitäminen kriiseissä ja niistä toivuttaessa on tärkeää yhteiskunnallisesti. Hankkeessa tuotettavat tutkimukseen perustuvat konkreettiset suositukset ja opas kertovat, mihin on tärkeää panostaa työstä palautumisen tukemiseksi etenkin johtamisessa ja työyhteisön toimissa kuormituksen lisääntyessä äkillisesti kriisien tai muutostilanteiden yhteydessä. Suositukset suunnataan paitsi työntekijöille ja työyksiköille, myös johdon ja HR:n käyttöön. Ohjeita voidaan hyödyntää hyvinvointialueilla ja muissa sote-organisaatioissa sekä laajemmin työelämän nopeissa muutostilanteissa, joissa työkuormitus on runsasta. 

Kysy hankkeesta

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006

Yhteistyötahot

Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat hyvinvointialueet:

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Työsuojelurahaston logo