Hanke

Tiedonkäsittelyn heikentymät ja työkyky

Työn kognitiiviset vaatimukset ovat kasvaneet lähes kaikissa ammateissa, minkä vuoksi tiedonkäsittelyn heikentymillä on entistä suurempi vaikutus työkykyyn ja työurien jatkumiseen. Tässä hankkeessa tutkimme Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden kautta kerättävällä aineistolla työikäisten kognitiivisten heikentymien taustasyitä ja vaikutuksia työkykyyn. Hankkeen tulosten avulla voidaan edesauttaa kognitiivisten oireiden tunnistamista ja hoitoa, sekä tukea työssä pärjäämistä.

Aikataulu

2019-2022

Tavoitteet

Kognitiiviset oireet ovat työikäisillä hyvin yleisiä, mutta valtaosa niiden taustalla olevista tekijöistä on hoidettavissa työterveyshuollossa. Yleisimpiä taustasyitä ovat mielialan alavireisyys tai ahdistuneisuus, unihäiriöt, sekä stressi- ja uupumustilat. Toisaalta myös vakavammat aivoihin vaikuttavat sairaudet voivat alkuvaiheessa aiheuttaa samankaltaisia kognitiivisia oireita, eikä näiden tunnistaminen nykyisillä menetelmillä ole helppoa. Työurien pidentymisen seurauksena kognitiivisten oireiden taustalla on työelämässä yhä useammin alkava muistisairaus tai aivoverenkiertohäiriö, jotka yleistyvät 60 ikävuoden jälkeen. Uusia arviointimenetelmiä tarvitaan, sillä ikäihmisillä käytetyt kognitiiviset seulontatestit eivät ole herkkiä työikäisten lievempien tiedonkäsittelyn muutosten ja varhain alkavien muistisairauksien tunnistamisessa.

Työssä pärjäämisen ja työuran jatkumisen tukemisen kannalta on ensiarvoista, että kognitiivisten oireiden taustasyyt osataan tunnistaa ja hoitaa. Lisäksi tarvitaan parempia menetelmiä työn kognitiivisten vaatimusten arviointiin, jotta työn muokkauksia voidaan kohdentaa oikein.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työterveyshuollossa sovellettavissa olevia menetelmiä kognitiivisten oireiden ja niiden taustalla olevien syiden varhaisen tunnistamisen ja osuvamman hoidon avuksi. Lisäksi tavoitteena on tukea tiedonkäsittelyn oireista kärsivien työntekijöiden työkykyä kehittämällä työn kognitiivisten vaatimusten ja työntekijöiden kognition arvioinnin menetelmiä. Tämä on tärkeää, koska työn kognitiiviset vaatimukset vaihtelevat eri ammateissa, eikä työterveyshuolloissa ei ole nykyisin käytössä menetelmiä, jolla työn kognitiivisia vaatimuksia voitaisiin yksilötasolla arvioida systemaattisesti.

Aineistot ja menetelmät

Kohdejoukkona ovat kahden yliopistosairaalan muistipoliklinikoille 24 kk aikana ohjautuvat työikäiset (alle 65-vuotiaat) henkilöt. Tutkimusjoukon suuruuden tavoite on 150-200 henkilöä. Oireiden varhaisessa tunnistamisessa ja työkyvyn arvioinnissa käytetään rinnakkain vakiintuneita kliinisiä ja kognitiivisia arviointimenetelmiä, aiemmassa tutkimuksessamme normitettuja kyselyjä, sekä uusia tietokonepohjaisia testejä ja mittauksia. Seurantamittaukset tehdään 6 ja 12 kk kohdalla.

Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden kautta kerättävä aineisto tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden tarkastella kognitiivisesta toimintakyvyn heikentymisestä kärsiviä työntekijöitä, sekä heidän työkykyynsä vaikuttavia tekijöitä.

Yhteistyötahot

Oulun yliopistollinen sairaala/Neurologia

Kuopion yliopistollinen sairaala/Neurologia

Kysy hankkeesta

Teemu Paajanen

Teemu Paajanen

Projektipäällikkö, johtava psykologi

Sähköpostiosoite
teemu.paajanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2427

Tutkijaryhmä

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos