Organisaatiorajat ylittävä yhteiskehittäminen – näin se onnistuu

Nykytyöelämä on kuin dynaaminen, alati muuttuva pelikenttä. Yritysten ja organisaatioiden on pystyttävä reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Parhaiten menestyvät ne, jotka ovat innokkaita kehittymään ja oppimaan muilta.
-
Anu Perälä
Anu Perälä
erityisasiantuntija
Antti Soikkanen
Antti Soikkanen
vanhempi konsultti

Yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävä kehittäminen on koettu haastavaksi. Kukaan ei kuitenkaan pärjää yksin. Yhdessä tekeminen avaa uusia mahdollisuuksia. 

Yhteistyö auttaa päivittäisessä työssä, mutta parhaimmillaan siitä on apua myös strategiatyöskentelyssä ja pitkän aikavälin suunnitelmien laadinnassa. Resursseja pystytään hyödyntämään järkevästi, kun päällekkäinen työ jää pois. 

Organisaation on kehitettävä toimintaansa uudistuakseen. Kehittämistä kannattaa tehdä myös yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Resurssien ja erilaisten osaamisten yhdistäminen yli organisaatiorajojen auttaa saavuttamaan sellaista, jota ei yksin voi saavuttaa.

Myös asiakas voi antaa arvokasta tietoa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kun avuksi otetaan vielä virtuaaliset työskentelytavat, voidaan työskennellä eripaikkaisesti ja -aikaisesti. Se on kustannustehokasta ja nopeaa.

Kuinka valitsemme kumppanin ja yhteisen kehittämisen kohteen? 

Ajatus yhteiskehittämisestä voi herätä, kun asiakkaan havaitaan tarvitsevan uudenlaista tuotetta tai palvelua. Pyytävätkö asiakkaat teiltä jotain sellaista, mitä te ette yksin pysty tarjoamaan?

Havaitsetteko toimintaympäristössänne tai yhteiskunnallisessa tilanteessa jonkin ongelman, johon haluatte tarjota ratkaisua, mutta ette kykene siihen yksin? Löytyykö verkostostanne kumppania, jonka osaaminen ja ratkaisut täydentävät teidän osaamistanne?

Kun oikea kumppani on löytynyt, yhteisen kehittämisen kohteen kirkastaminen on kaiken A ja O. Tunnistakaa keskustellen, mitä kehittämisen tarpeita ja muutoksessa olevia asioita haluatte viedä yhdessä eteenpäin.

Kirjatkaa ajatuksianne sähköiselle alustalle ja yhdistelkää niitä muutaman kokonaisuuden alle. Tutkikaa valittua teemaa tarkemmin ja konkretisoikaa ydinviesti selkeäksi. Voitte käyttää tässä apunanne Kehityskarttaa.

Miten onnistumme virtuaalisessa yhteiskehittämisessä?

Kaikki lähtee liikkeelle uskalluksesta ja uteliaasta suhtautumistavasta. Kuulkaa ja nähkää, millaisia ajatuksia, tietoja, taitoja ja toimintatapoja toisillanne on. Keskustelkaa yhdessä, mitä näistä voisitte hyödyntää yhteisessä tekemisessä.

Valitkaa kehittämisprosessiin mukaan sellaiset henkilöt, jotka voivat sitoutua toimintaan ja joilla on oikeaa osaamista sekä tahtoa uudistaa. Jakakaa roolit osaamisten mukaan ja varautukaa muutoksiin esimerkiksi varahenkilömenettelyin.

Valitkaa sopiva sähköinen viestintäalusta, joka osallistaa yhteiseen kehittämiseen ja sujuvoittaa verkoston toimintaa. Suosikaa helppokäyttöisiä alustoja, joihin kaikilla on vapaa pääsy. Varmistakaa, että jokainen osaa käyttää valittua alustaa. Opetelkaa hyödyntämään sen toiminnallisuuksia yhdessä.

Jakakaa tietoa ja käykää keskusteluja alustalla. Kannustakaa alustan aktiiviseen käyttöön myös tapaamisten välillä. Näin vuorovaikutus ja ideointi eivät rajoitu pelkästään tapaamisiin.

Kuinka luomme luottamuksellisen ilmapiirin kehittämisen tueksi?

Luottamuksen nopea syntyminen on tärkeää, jotta yhteiskehittäminen on hedelmällistä. Tuttuus lisää luottamusta, mutta uudenkin kumppanin kanssa on mahdollista synnyttää luottamusta nopeasti.

Jokainen voi osaltaan rakentaa luottamusta kohtaamalla toiset avoimesti, kannustavasti ja optimistisesti sekä toimimalla aktiivisesti, ennakoivasti ja vastuullisesti. Virheetkin ovat sallittuja. Älä siis pelkää näyttää haavoittuvuuttasi.

Tutuksi tuleminen on tärkeää. Pitäkää tapaamisissa kamerat päällä, tervehtikää, hymyilkää, kuunnelkaa ja osallistukaa. Sähköiselle alustalle voi lisätä oman valokuvan tuomaan inhimillisempää otetta ja tuttuuden tunnetta. Yhdessä tekeminen yhteisen asian hyväksi rakentaa luottamusta.

Mitä muuta meidän tulee ottaa huomioon?

Suunnitelkaa kehittämistä pitkällä aikavälillä ja tavoitteellisesti. Laatikaa etenemisellenne konkreettiset askelmerkit. Seuratkaa tilanteen etenemistä ja tehkää tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.

Kannustakaa keskusteluissa rohkeasti moniäänisyyteen. Useat näkemykset eri tulokulmista rikastavat ideointia. Vanhan ja tutun tavan kyseenalaistaminen on toivottavaa. Myötäily vain kaventaa keskustelua.

Varmistakaa, että kehittäminen ei pysähdy avainhenkilön sairastumiseen tai työpaikan vaihtoon. Luokaa toimiva varahenkilöjärjestely ja jakakaa tarvittavaa informaatiota avoimesti sähköisellä alustalla. 

 

Lisätietoja:

Virtuaalinen kehittäminen vaatii erilaista ennakkosuunnittelua kuin kasvokkain tapahtuva kehittäminen. Huolehtikaa, että vastuuhenkilöllä on riittävät taidot sähköisten alustojen käyttöön. Tutustukaa esimerkiksi Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennukseen.

Työpaikkojen virtuaalinen yhteiskehittäminen (VIRTUOOSIT-hankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!