Hanke

Työpaikkojen virtuaalinen yhteiskehittäminen (VIRTUOOSIT)

VIRTUOOSIT-hankkeessa työpaikkakumppanit muotoilevat ja toteuttavat virtuaalisen yhteiskehittämisprosessin. Tavoitteena on ratkoa koronan tuomia ja muita toiminnan haasteita sekä luoda uusia toimintatapoja. Hankkeessa luodaan yhteiskehittämismalli, jonka avulla työpaikat voivat tehostaa virtuaalista yhteiskehittämistään, parantaa kehittämistaitoja, ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä rakentaa hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta.
Tutkimme yhteiskehittämisprosessia, siinä syntyviä ratkaisupolkuja ja yhteistyötä.
Hymyilevä joukko ihmisiä tekee ryhmätyötä

Aikataulu

1/2022–2/2024

Tavoitteet

Taustalla digitalisaatio, korona ja kehittämisvaje

VIRTUOOSIT-hankkeen taustalla on digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja muutospaineet organisaatioiden toimintatavoille ja kehittämiselle sekä koronan aiheuttamat ja esiin nostamat muutostarpeet. Muutokset heijastuvat myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Normaalioloissa työpaikat toimivat yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Korona on rajoittanut kasvokkaista yhteistyötä dramaattisesti, mutta avannut myös mahdollisuuksia uusille toimintatavoille. Nimenomaan verkossa tapahtuva yhteiskehittäminen on vielä uutta ja vähän tutkittua. VIRTUOOSIT -hanke tukee työpaikkojen virtuaalista kehittämisosaamista ja uusien toimintatapojen  luomista.

Aineistot ja menetelmät

Osallistuvat organisaatiot toteuttavat kehittämiskumppaninsa kanssa virtuaalisen yhteiskehittämisprosessin, jossa he luovat näkymää toimintansa muutoksesta ja kehittämistarpeista sekä ideoivat ja toteuttavat yhteisiä kehittämiskokeiluja. Jokainen osallistuja pääsee tuomaan esille ideoitaan ja puntaroimaan myös omia kiinnostuksen kohteitaan ja osaamisen tarpeitaan yhteistä muutoskuvaa vasten. Tuloksena syntyy uusia ratkaisuja, jotka voivat olla esimerkiksi uusia yhteistyön toimintatapoja tai parannuksia palveluihin.  

Organisaatioiden edustajien haastatteluilla ja kehittämisprosessia tutkimalla tuotamme uutta ymmärrystä ja ajankohtaisia avauksia virtuaalisten välineiden, työtapojen ja alustojen hyödyntämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Virtuaalisessa yhteiskehittämisessä tarvitaan rajanylityksiä, jotta osapuolet voivat yhdessä luoda uutta. Tutkimme näitä rajanylityksiä ja prosessissa syntyvän yhteistyön laatua.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa uutta tietoa työpaikkojen kohtaamista haasteista, virtuaalisesta yhteiskehittämisestä sekä ratkaisuista korona-aikana ja siirryttäessä ns. uuteen normaaliaikaan. Tutkimuksessa saadaan esille myös työpaikkojen näkemykset kehittämisestä ja kehittämisen tavasta.

Hankkeen loppuraportti: Virtuoosit : organisaatioiden välinen yhteiskehittäminen virtuaalisilla alustoilla

Virtuaalisella yhteiskehittämisellä ratkaisuja käytäntöön ja kehittämisosaamista

Työpaikat saavat käytännöllistä tietoa ja osaamista virtuaalisen yhteiskehittämisen onnistumisen edellytyksistä: millaisia ovat toimivat kehittämistyökalut; kuinka tukea osallistumista, vuoropuhelua ja yhteistyötä; kuinka organisoida onnistunut virtuaalinen kehittämisprosessi.

Kehittämisosaamisen parantuminen ja henkilöstön kyvykkyys toimia digitalisoituvassa ympäristössä tukee myös työhyvinvointia.

VIRTUOOSIT-hankkeessa muotoillaan uusi virtuaalisen yhteiskehittämisen malli

Hankkeessa tuotetaan työpaikkojen käyttöön uusi, digitaalisia alustoja hyödyntävän virtuaalisen yhteiskehittämisen malli. Mallin lähtökohtana on vuosina 2019-2021 Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa Työsuojelurahaston rahoittamana luotu Muutosvuoropuhelu-menetelmä, joka tukee osallistujien kehittämisaktiivisuutta ja tuottaa uusia ratkaisuja työhön.  Virtuoosit-hankkeessa mallista rakennetaan uusi sovellus, jonka avulla yhteistä rajapintaa omaavat tai etsivät organisaatiot voivat yhdessä kehittää toimintaansa virtuaalisessa ympäristössä. Malli työkaluineen tuodaan internetiin vapaasti saataville.

Kysy hankkeesta

Heli Clottes Heikkilä

Heli Clottes Heikkilä

projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
heli.clottes.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2706

Tutkimusryhmä

Anu Perälä, Fysioterapeutti (Ylempi AMK), erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
Antti Soikkanen, PsM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
Anna-Leena Kurki, KM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
(Hilkka Ylisassi, projektipäällikkö 30.11.2022 saakka)

Rahoittajat

Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisää aiheesta

Hankkeessa sovellettava kehittämismalli perustuu Muutosvuoropuhelu-menetelmään, joka on kehitetty Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamassa hankkeessa 2019–2021.