Kvartsi- ja dieselnokianalyysit tukevat työympäristön riskien arviointia

Työterveyslaitoksen yhtenä tehtävänä on varmistaa, että Työympäristölaissa työnantajille säädetty velvoite arvioida kaikkiin työtehtäviin liittyvät riskit voidaan toteuttaa maassamme kattavasti. Tätä tarkoitusta varten tuotamme analyyseja ja mittausmenetelmiä mm. pöly- ja kemikaalihaittojen arviointiin riskien arvioinnin tueksi. Esimerkkejä näistä ovat kvartsi- ja dieselnokianalyysit.
Kvartsi ja dieselnoki
Henkilökuva: Tapani Tuomi
Tapani Tuomi
johtava asiantuntija
Jussi Lyyränen
vanhempi asiantuntija

Tavoitteena hyvä työilma

Työperäisen altistumisen torjunta vakavaa haittaa aiheuttaville altisteille on sekä taloudelliselta että inhimilliseltä näkökannalta tavoiteltavaa. Haittojen ennakoiva torjunta tulee yleensä aina edullisemmaksi kuin sairauden hoito.

Nykyään työympäristön haittojen minimointi ja hyvän työilman varmistaminen on arkipäivää monissa yrityksissä, ja tavoitetaso raskaassakin teollisuudessa on kemikaalihaittojen torjunnassa usein lainsäädännöllistä tasoa alhaisempi. Kehittämisen lähtökohtana tulisi altistumisen torjunnan osalta olla lakisääteinen riskinarviointi, jonka avulla haitallisimmat altistumiset pidetään mahdollisimman alhaisena.

Kvartsin ja dieselnoen lakisääteinen taso altistumisessa

EU-direktiivin (EU 2019/130) päivityksen myötä alveolijakeiselle kvartsille ja dieselnoelle asetettiin raja-arvot, jotka sittemmin vahvistettiin Suomessa valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (Vna 1267/2019). Raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, mutta ne eivät työpäivän mittaisena altistumisena saa lain mukaan ylittyä.

Kvartsin raja-arvo on 0,1 mg/m3 ja dieselnoen vastaavasti 0,05 mg/m3. Kvartsille on myös säädetty työhygieeninen enimmäispitoisuus eli HTP-arvo, joka on niin ikään 0,05 mg/m3.

Kvartsin kohdalla terveyshaitta liittyy mitattavaan altisteeseen. Dieselnoki sen sijaan osoittaa pakokaasun kaikkien haitallisten ainesosien aiheuttamaa haittaa. Molempien osalta altistumisen torjunta ja työpaikkojen yleisilman pitoisuuksien vähentäminen on tärkeää, koska pitkäaikaisesta altistumisesta niin kvartsille kuin dieselpakokaasuillekin voi seurauksena olla elinikää lyhentäviä sairauksia, kuten silikoosia/keuhkofibroosia ja keuhkosyöpää.

Alveolijakeiselle kvartsille ja myös dieselnoelle altistutaan mm. kaivannaisteollisuudessa, valimoissa, metallien jalostuksessa, lasi- ja mineraalikuitujen valmistuksessa, kivenveistämöissä ja rakennusteollisuudessa.

Analyysipalveluja altistumisriskin arvioinnin tueksi

Kvartsi- ja dieselpakokaasualtistumisen arviointiin Työterveyslaitos on kehittänyt analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa, että raja-arvot ja/tai HTP-arvo eivät ylity, mutta jotka myös mahdollistavat altistumisen vertaamisen ns. ympäristön taustapitoisuuteen. Taustapitoisuuden ylittymisen arviointi on tarpeen, kun arvioidaan, ketkä työntekijät on ilmoitettava työssään syöpävaarallisille tekijöille altistuvien rekisteriin, eli ns. ASA-rekisteriin.

Kun analysoidaan vakavaa terveyshaittaa aiheuttavia altisteita riskien arvioinnin tueksi, on erityisen tärkeää varmistaa, että käytetyt menetelmät ovat viranomaisten hyväksymiä ja nykystandardit täyttäviä. Altistumista alveolijakeiselle kvartsille tai dieselnoelle ei esimerkiksi voida suoraan osoittavasti ja luotettavasti määrittää riittävän luotettavasti, eli spesifisesti ja käyttötarkoitusta vastaavalla pitoisuusalueella.

Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratoriot

Tarjoamme korkeatasoista osaamista ja monipuolisia työhygieenisiä analyysipalveluja. Palvelumme kattaa ilma-, materiaali- ja pyyhintänäytteet. Asiakaslähtöiseen palveluumme sisältyy työperäisen altistumisen arvioinnin analyysit sekä näytteenottoon ja tulosten tulkintaan liittyvä tuki. Kvartsin ja dieselnoen lisäksi analysoimme myös muut työympäristön pölyt ja kemikaalit, kuten kuidut ja biologiset altisteet.

Tutustu työhygieniisiin analyysipalveluihin

Tutustu myös

Tilaa maksuton webinaaritallenne Kvartsi ja dieselnoki: Mittaus, altistuminen ja raja-arvot

 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!