Turvallisuutta pystytään parantamaan, kun huomioidaan ihmisten toiminnassa piilevät onnistumistekijät

Kemianteollisuuden työpaikoilla lisätään valmiuksia uuden turvallisuusajattelun toteuttamiseen käytännössä. Työterveyslaitos julkaisi maksuttoman oppimateriaalin, joka tarjoaa työpaikoille työkaluja ennakoivaan työturvallisuuden hallintaan.
Sinitakkiset mies ja nainen keskustelevat tehtaan laboratoriossa
Anna-Maria Teperi
Anna-Maria Teperi
tutkimusprofessori

Työturvallisuuden hallinnassa on tärkeää ottaa huomioon ihmisten toiminta osana systeemiä – erityisesti aloilla, joilla toiminta on monimutkaista ja teknologiapainotteista, kuten kemianteollisuudessa. Turvallisuuden edistämisessä tähän tarkoitukseen on pitkään käytetty inhimillisten tekijöiden näkökulmaa, työn ja työympäristön kehittämiseksi ihmisen toimintaa tukevaksi.

Kemianteollisuus on vahvasti säädelty toimiala, jossa on pitkään panostettu turvallisuuden hallintaan myös omaehtoisen vastuullisuustyön avulla. Inhimillisten tekijöiden näkökulmaa ei kuitenkaan ole systemaattisesti otettu huomioon. Alan työpaikat tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä aiheesta, käytännön keinoja sekä yhteistä oppimista sen toteuttamiseksi.  
 
Perinteisten reaktiivisten mittareiden rinnalla olisi hyödyllistä käyttää enemmän ennakoivia mittareita, joiden avulla voidaan saada tietoa tulevasta turvallisuusriskistä riittävän ajoissa. 
 
Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen, Riscon Oy:n ja Aalto-yliopiston yhdessä toteuttamasta tuoreesta tutkimuksesta Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä. Tutkimuksessa kerättiin tutkimusaineistoa neljästä kemianteollisuuden yrityksestä.  

Ihmislähtöinen ajattelu parantaa työturvallisuutta 

Inhimillisillä tekijöillä (human factors, HF) tarkoitetaan ympäristöön, organisaatioon, työhön ja tiimeihin sekä yksilöihin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan. Nämä tekijät kytkeytyvät toisiinsa ja joko vahvistavat tai heikentävät turvallisuutta työpaikoilla. 

– Yksilön jaksaminen, työn piirteet ja tiimissä vallitseva ilmapiiri sekä esihenkilön tuki ja kannustava organisaatiokulttuuri ovat esimerkkejä inhimillisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat turvallisuuden toteutumiseen, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi

Perinteisten johtamisjärjestelmien rinnalle turvallisuusjohtamiseen tarvitaan ihmislähtöistä näkökulmaa. Turvallisuus tulisi nähdä kokonaisvaltaisena ihmisten, työn ja organisaation vuorovaikutuksessa syntyvänä tuotoksena alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimushankkeessa systeemiälyn näkökulma syventää ymmärrystä niistä tavoista, joilla ihmiset osana työyhteisöjä ja toimintaympäristöjä rakentavat turvallisuutta.

Inhimillisiin tekijöihin kiinnitetään huomiota ongelmatilanteissa 

Työpaikkojen turvallisuuspuheessa inhimilliset tekijät liitetään usein inhimillisiin virheisiin, vaikka ihmisen toiminta pitäisi nähdä myönteisenä, turvallisuutta lisäävänä tekijänä. 

– On valitettavan yleistä, että inhimilliset tekijät saavat huomiota vasta onnettomuus- tai läheltä piti -tilanteissa, vaikka turvallisuutta tulisi lähestyä ennakoivasti, ei pelkästään virheistä oppimalla, Teperi sanoo. 

Ennakoiva turvallisuuden kehittäminen edellyttää, että työpaikoilla tunnistetaan, miten monen tasoiset taustatekijät vaikuttavat ihmisen toiminnan onnistumiseen. Tutkimuksen mukaan turvallisuutta edistäisi myös, jos työpaikoilla huomioitaisiin paremmin työntekijöiden oma kokemus työstä ja työympäristöstä. Tästä tunnistettiin hyviä esimerkkejä, kuten ihmisten kokema yhteys työkavereihin, yhteishengen merkitys sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen ja oman toimintaan liittyvä pohdinta. Johtajat ja esihenkilöt ovat avainasemassa toimintakulttuurin uudistamisessa.

– Kemianteollisuus on jatkuvasti muuttuva, dynaaminen ala, jonka tuotantotapaan kohdistuu monenlaisia paineita muun muassa bio- ja vetytalouden, vihreän siirtymän ja digitalisaation vuoksi. Ihmisen toiminnan ja sisäisen kokemuksen huomioiminen alan työpaikoilla ei ainoastaan edistäisi turvallisuutta, vaan myös tukisi kestävää työelämää ja auttaisi sopeutumaan paremmin näihin muutoksiin, Anna-Maria Teperi toteaa. 

– Meidän tulee huolehtia siitä, että teknistaloudellinen ja ohjesääntöihin pohjaava ajattelu ei sivuuta ihmisen ääntä ja inhimillisiä näkökulmia, Teperi jatkaa. 

Uusi oppimateriaali tarjoaa työkaluja turvallisuuden ennakoivaan kehittämiseen

Tutkimushankkeessa kehitettiin yhteistyössä osallistujayritysten kanssa käytännön työkaluja inhimillisten tekijöiden tunnistamiseen ja systeemiälyn huomiointiin. Tuloksena syntyi maksuton ja kaikille avoin "Onnistu turvallisuudessa" -verkko-oppimateriaali, joka tarjoaa paitsi kemianalalle myös muille työpaikoille välineitä työturvallisuuden ennakoivaan kehittämiseen.  

Tietoa hankkeesta 

Lisätiedot

  • Anna-Maria Teperi, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, Anna-Maria.Teperi [at] ttl.fi (Anna-Maria.Teperi[at]ttl.fi), p. +358304742371 

Jaa sisältö somessa!