Onnistu turvallisuudessa

Tervetuloa Onnistu turvallisuudessa -oppimateriaalin pariin. Sivuston avulla opitte työpaikallanne tunnistamaan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja saatte keinoja kehittää työpaikan turvallisuutta yhdessä. Materiaali on suunnattu erityisesti kemianteollisuuden työpaikoille, mutta soveltuu erinomaisesti myös muiden alojen käyttöön.
Kuvituskuva

Opas työpaikan turvallisuuden kehittämisen tueksi

Onnistu turvallisuudessa -oppimateriaalin tavoitteena on auttaa työpaikkoja toimimaan turvallisemmin niin, että mahdollisimman moni asiaa sujuu hyvin.  Turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työympäristö, työvälineet, osaaminen ja työn hallinta sekä johtaminen. Materiaali sopii itseopiskeluun ja aihealueeseen perehtymiseen. 

Tässä materiaalissa käytämme käsitteitä turvallisuus ja työturvallisuus. Ymmärrämme työturvallisuuden laajasti. Se sisältää työhön liittyviä eri turvallisuuksia, kuten työprosessien, työympäristön ja henkilöiden turvallisuus.

Painopiste turvallisuuden edistämisessä on siirtymässä perinteisestä onnettomuuksien ja virheiden analysoinnista (niin sanottu Safety-I) ottamaan huomioon myös onnistumista edistävät tekijät ennakoivasti (niin sanottu Safety-II).

Ennakoiva turvallisuuden hallinta pyrkii siihen, että vahinkoja tai tapaturmia ei tapahdu. Se edellyttää, että ihmisen toimintaa osataan ymmärtää, tukea ja kehittää työn arjessa. Sivuston mallien ja välineiden avulla opit tunnistamaan ja vahvistamaan työssä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja välttämään riskitekijöitä. Työstä keskustelu helpottuu ja tilanteita opitaan ennakoimaan. Myös työn poikkeamien analysointi ja niistä oppiminen tehostuu. Työpaikkanne oppii kehittämään turvallisuutta yhteisesti sekä edistämään avointa ja oikeudenmukaista kulttuuria.

Voit käyttää materiaalia työpaikallasi nykyisten käytäntöjen, kuten perehdytyksen ja työnopastuksen syventämiseen, turvallisuuden vahvistamiseen, yhteisten keskusteluiden virittämiseen, työssä jaksamisen arviointiin, kehityskeskusteluihin, ennakoivaan riskinarviointiin, turvallisuuspoikkeamien analysointiin ja niistä oppimiseen. Oppimateriaalia voi käyttää koko työpaikan henkilöstö, mutta erityisesti työturvallisuuden kehittäjät, työpaikan linjajohto, HR, työsuojelu, työterveyshuolto ja muut asiantuntijat hyötyvät materiaalista.

Pohdittavaksi

Ennen oppimateriaaliin syventymistä pohdi tiimisi kanssa seuraavia kysymyksiä. Tehtävä auttaa teitä hahmottamaan työpaikanne turvallisuuden nykytilannetta ja orientoitumaan aiheeseen.  

  1. Miten olette kehittäneet turvallisuutta tähän mennessä? 
  2. Missä asioissa olette onnistuneet työpaikkanne turvallisuuden kehittämisessä?
  3. Miten henkilöstönne osallistuu turvallisuuden kehittämiseen?
  4. Miten haluatte vahvistaa arjen työssä onnistumista? Mihin ryhdytte, miten tartutte aiheeseen?

Oppimateriaalin tausta

Ihmisen toiminnan näkökulmaa on pitkään käytetty työmenetelmien, työympäristöjen ja turvallisuuden kehittämisessä erityisesti turvallisuuskriittisillä aloilla. Alueesta on yleisesti käytetty nimitystä inhimilliset tekijät. Inhimillisillä tekijöillä viitataan yksilön, ryhmän ja organisaatioon sekä työn piirteisiin, kuten teknologiaan liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työn sujumiseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Kemianteollisuudessa näkökulma ei ole vielä vakiintunut, mutta tarve ihmisen toiminnan ymmärtämiseen ja näkökulman hyödyntämiseen tunnistetaan laajasti.

Tämän oppimateriaalin pohjana on käytetty Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen ja kemianalan yritysten rahoittamaa hanketta “Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF)”. Kemianteollisuuden työpaikoilla ihmisen toiminta, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Poikkeamien ja riskien hallinta jälkijättöisesti ei riitä, vaan turvallisen toiminnan edellytyksiä on tunnistettava ennakoivasti. CHEF-hankkeessa ihmisen toimintaa tarkastellaan inhimillisten tekijöiden sekä systeemiälyn näkökulmista. Aihepiirin tietotaidon kehittämiseen tarvitaan tutkimukseen perustuvia, riittävän kokonaisvaltaisia ja käytännönläheisiä välineitä. 

Logot

Tutustu CHEF-hankkeeseen: Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF) | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Työryhmä

Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos

Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos

Mikko Halinen, Työterveyslaitos

Henriikka Kannisto, Työterveyslaitos

Riitta Juvonen, Riscon oy

Pekka Oinas, Aalto-yliopisto

Golam Sarwar, Aalto-yliopisto
 

Avainsanat

Työturvallisuus