Työntekijänä: osaamisen kehittäminen ja urapolun rakentaminen

Kaikkea ei tarvitse osata ennalta – osaaminen karttuu työssä. Ymmärrys työn kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä prosesseista, eli käsitys mm. siitä, mistä työ koostuu ja mitkä ovat sen tavoitteet, on myös keskeinen työelämätaito. Sitä on myös ymmärrys työpaikan rooleista, osallistumisen tavoista ja kyky jäsentää henkilöiden väliset tehtäväjaot. Nämä, kuten monet muutkin työssä onnistumista edistävät taidot, omaksutaan useimmiten työn lomassa. Kaikkea ei siis tarvitse osata ennen työssä aloittamista. Hanki kuitenkin tietoa organisaatioista, joihin haet ja pyri saamaan käsitys niissä tehtävän työn kokonaisuudesta ja työn laajemmista tavoitteista.
Sisällysluettelo

Osaamisen kehittäminen ja mielekäs työpolku

Omien lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden pohtiminen on tärkeä osa osaamisen kehittämistä, myös jos olet jo töissä. 
Aikahorisonttinäkökulma auttaa tarkastelemaan omaa osaamistaan ja sen kehittämisen tavoitteita. Pohdi siis: 
•    Mikä on oman osaamisesi ydin? Mitä pitäisi huomioida nyt ja lähiaikoina (1-3 kk) 
•    Millaisia uudistumis- ja kehittämistarpeita sinulla on? Mitä osaamista tulisi vahvistaa lähitulevaisuudessa, mitä tulisi oppia (4-6 kk)
•    Kehittymisen päämäärä? Mitä kohti haluat kulkea, mihin suuntaat? Mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää sinulta (1-2 v)

On hyvä muistaa, että osaaminen kehittyy usein vuorovaikutuksessa ja se kasaantuu vähitellen. Osaajaksi kehitytään tietoisesti omaa osaamista kehittämällä sekä vähitellen työtä tehdessä, uusia tilanteita kohdattaessa ja kollegoilta opittaessa. 
•    Keskustele siis tavoitteistasi esihenkilösi kanssa ja tuo aktiivisesti esiin omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteitasi. 
•    Ole aktiivinen myös työtovereidesi suuntaan ja tuo omia ideoitasi ja osaamistasi esille sekä pyri yhteistyöhön kokeneempien kollegoiden kanssa. Kun tuot oman osaamisesi selkeästi esille, se auttaa kollegoitasi ja työnantajaasi näkemään kykysi ja osoittamaan sinulle uusia mahdollisuuksia.
•    Kartoita organisaation tarjoamia mahdollisuuksia kehittyä haluamaasi suuntaan. Pyri tavoittelemaan ratkaisuja, joissa organisaation ja omat tarpeesi kohtaavat. 
•    Uralla eteneminen ei ole ainoa vaihtoehto asiantuntijuuden syventämiselle.  Omia asiantuntemusalueita voi syventää ja laventaa myös esimerkiksi tehtävien vaihdon kautta. Pohdi ja kartoita mahdollisuuksia niihin.  
•    Jotkin työpaikat järjestävät mentorointiohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea työntekijöiden urakehitystä ja ammatillista kehittymistä. Näissä ohjelmissa työntekijä pääsee verkostoitumaan useimmiten jo urallaan edenneen henkilön kanssa, johon ei ehkä muuten tutustuisi. Mentorilta voi saada hyviä vinkkejä omaan työhön ja ammattialaa koskevaan verkostoitutumiseen.  Tutustu siis mentorointimahdollisuuksiin organisaatiossasi. Voit myös itse etsiä mentorin.  
•    Pidä silmällä mahdollisuuksia myös organisaatiosi ulkopuolella.  
•    Tavoitteiden konkretisoitumista saattaa auttaa, jos kirjaat ne ja toimet niiden saavuttamiseen. Ylöskirjattuna tavoitteiden saavuttamista on myös helpompi tarkastella. Dokumentoituna ne myös muistuttavat sinua valitsemastasi suunnasta, jota voi toki tarvittaessa vaihtaa!
Ihmiset oppivat, kun he ovat tekemisessä keskenään. Verkostoitumalla  työpaikalla ja ammatillisesti voit syventää asiantuntemustasi. Se voi myös avata uusia mahdollisuuksia organisaatiossasi ja sen ulkopuolella. Ota osaa erilaisiin keskusteluihin, mene mukaan työpaikkasi tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja tutustu kollegoihisi. Työ on iso osa elämää  – ammatillisen hyödyn lisäksi työhön liittyvät sosiaaliset suhteet voivat tuoda paljon muuta merkitystä elämään. 
Oman asiantuntijuuden kehittäminen kannattaa nähdä pitkän tähtäimen projektina. Osaaminen kehittyy vähitellen eikä täydellisyyttä ole missään vaiheessa tarve tavoitella. Palautumisesta, levosta ja työn ulkouolisesta elämästä ei kannata tinkiä. Armollisuus ja itsestä huolehtiminen auttavat jaksamaan ja pitävät huolta siitä, että työllä on elämän kokonaisuudessa oikean kokoinen rooli. 
 

Apua urajumiin

Joskus työssä voi tuntua, että ei pääse etenemään tai syventämään asiantuntemustaan, on ikään kuin juuttunut paikoilleen. Silloin voidaan puhua urajumista. Urajumi on tilanne, jossa ihminen ei ole pitkään aikaan ollut tyytyväinen työhönsä tai uratilanteeseensa, mutta kokee että ei pysty pääsemään tilanteesta pois.

Jos uskot kokevasi urajumia, sen purkamisessa voi auttaa esimerkiksi seuraavat keinot:

  • Keskustele työhön liittyvistä toiveistasi esihenkilön (esim. kehitys- tai tavoitekeskustelun yhteydessä) tai kollegoiden kanssa (työuran eri vaiheissa olevilta saa tukea ja tietoa vaikkapa työ- ja opiskelumahdollisuuksista). Tuo selkeästi esiin, että olet motivoitunut laajentamaan, syventämään tai vaihtamaan tehtävänkuvaasi.
  • Mieti avoimesti eri mahdollisuuksia organisaatiosi sisällä sen perustella, mihin suuntaan haluaisit kehittyä. Mitkä tehtävät kiinnostavat sinua, mikä sinua motivoi? Uralla eteneminen lisää työn mielekkyyttä joillekin, mutta myös tehtävien vaihto voi tuoda uutta mielekästä sisältöä työhön.
  • Työkierto organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä (erityisesti julkisella puolella) on eräs tapa saada kokemusta uusista tehtävistä. Selvitä, onko työkierto mahdollista organisaatiossasi. 
  • Erilaiset uravalmennukset voivat auttaa urajumin tilanteeseen. Selvitä mahdollisuuksia uravalmennukseen organisaatiosi sisällä. Jos kuulut ammattiliittoon, selvitä tarjoaako se uraneuvontaa. Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja® -valmennus tarjoaa tukea urajumin kaltaisissa tilanteissa.
  • Jos työpaikkasi työterveyshuoltosopimus sisältää työterveyspsykologin palvelut, hänen kanssa voi käydä läpi työn mielekkyyteen, omiin kiinnostuksen kohteisiin ja uratoiveisiin liittyviä asioita, ja selvittää missä määrin jaksamiseen tai uupumukseen liittyvät asiat ovat tyytymättömyyden taustalla.
  • Joskus työn ulkopuolinen opiskelu voi tuoda kaivattua uutta suuntaa elämään. Selvitä mahdollisuutesi erilaisiin työajan joustoihin ja järjestelyihin (esimerkiksi opintovapaa koulutusta tai opiskelua varten, palkaton vapaa). Organisaatiosi HR-asiantuntijat osaavat antaa tietoa työpaikkasi tarjoamista joustoista.
  • Jos päädyt harkitsemaan alan vaihtamista, voit pyytää apua esimerkiksi TE-toimiston ammatinvalinnanohjauksesta.

Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Työnantajalla on myös velvollisuus tarjota osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia tasapuolisesti kaikille työntekijöille. Jos epäilet joutuneesi syrjinnän kohteeksi työssä, tutustu Työsuojeluhallinnon ohjeisiin syrjintätilanteessa.