Mitä on hyvä ohjaus?

Hyvällä ohjauksella tuet yhteistä oppimisen ja kehittämisen prosessia: autat osallistujia pohtimaan, ottamaan kantaa, tuottamaan uusia näkökulmia ja yhteisiä ratkaisuja.

Mitä ovat ohjauksen sisäiset ja ulkoiset tekijät?

Hyvä ohjaaja näkee oppimisen ja kehittämisen osallistujien tietoisena aktiivisena toimintana. Tärkeintä on se, millaisia havaintoja ja oivalluksia tapahtuu osallistujien mielissä työskentelyn aikana.

Huomioi ohjauksen sisäiset tekijät: rakenna osallistujien kanssa yhteistä tilannekuvaa siitä, mihin kehittämisellä pyritään ja mihin käytännön tarpeeseen sillä vastataan. Tue osallistujien yhteistä oppimista ja ponnistelua, jotta kehitettävässä asiassa saataisiin aikaan muutosta.

Lisäksi ohjaajana sinun on tärkeä hallita alustan työkalut, havainnollistaa opittavaa, rakentaa innostavaa ilmapiiriä ja tukea osallistujien vuorovaikutusta. Myös tekemisen ja osallistumisen rytmittäminen ja aikatauluttaminen on keskeistä. Nämä ovat ohjauksen ulkoisia tekijöitä.

Laadukkaassa ohjauksessa sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat tasapainossa.

Alustalla tapahtuvassa kehittämisessä on riski, että ohjaaja lumoutuu alustan erilaisista työkaluista ja mahdollisuuksista ja unohtaa ohjauksen sisäiset tekijät.   

Vinkkejä vuorovaikutteiseen kehittämiseen

Osallistujat vastaavat tehtäviin, mutta prosessia eteenpäin vievää keskustelua ei synny.

Tunnista kehittämisprosessin kokonaistavoite ja suunnittele tehtävät tavoitteen pohjalta. 

 • Tarkenna tavoitetta osallistujien kanssa prosessin alussa. Pelkkä ulkoapäin asetettu kehittämisen tavoite ei riitä. 
 •  Vaiheista kehittäminen tehtäviksi; muokkaa tehtäviä tarvittaessa niin, että ne tukevat yhdessä tunnistettua tavoitetta. 
 • Aikatauluta kehittämisen eteneminen. Huolehdi, että kehittämiselle on aikaa työn lomassa, mutta älä venytä prosessia liian pitkäksi. 
 • Laadi itsellesi ohjausprosessin käsikirjoitus, joka toimii oman työskentelysi tukena kehittämisprosessin ajan.
 • Mukauta suunnitelmaa ryhmän kanssa ja työskentelyn edetessä. 

Osallistujat eivät käy alustalla riittävästi.

Varmista, että kehittäminen lähtee osallistujien tarpeista ja on heille merkityksellistä. Tärkeää on myös organisaation sitoutuminen kehittämiseen. 

 • Tunnistakaa yhdessä, mitä kehittämisellä halutaan muuttaa tai ratkaista. 
 • Varmista, että kehittäminen tukee tätä päämäärää. 
 • Sisäinen motivaatio vahvistuu, kun osallistujat kokevat prosessin aidosti hyödylliseksi. 

Vuorovaikutus alustalla jää vähäiseksi tai pinnalliseksi.

Huomioi, että motivaation ja sitoutumisen lisäksi vuorovaikutusta tukee luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri.

 • Muistuta, että kaikkien näkökulma on tärkeä. 
 • Kannusta ilmaisemaan myös eriäviä mielipiteitä, ne saattavat tuoda esille jotakin oleellista kehitettävästä asiasta. 
 • Hyödynnä ensisijaisesti tehtäviä, joissa yksilöt tai ryhmät ovat esillä omalla nimellään. Arkaluonteisissa tai vaikeissa asioissa voit myös käyttää alustan tarjoamaa mahdollisuutta nimettömään vastaamisen. 

Kehittäminen jää alustalle eikä muutoksia käytännön työssä tapahdu.

Rakenna uusien ideoiden käytäntöön vieminen osaksi kehittämisprosessia. Tärkeää on, että osallistujilla on organisaation ”lupa” uudistaa työtään.

 • Suunnittele tehtäviä, joiden avulla ideat muokataan käytännön kokeiluiksi.
 • Sovi ryhmän kanssa kokeilun vastuuhenkilöt.
 • Varaa aikaa kokeilujen käytännön toteuttamiselle.
 • Suunnittele myös, miten kokeiluja arvioidaan ja sovitaan jatkoaskeleista. 

On epäselvää, miten minun kannattaisi osallistua ryhmän työskentelyyn.

Muista, että ohjaajan rooli on herätellä keskustelua ja auttaa osallistujia löytämään uusia ajattelumalleja.  

 • Tue kehittämistä kysymyksin.
 • Vastaa ja reagoi osallistujien kommentteihin systemaattisesti ja tasapuolisesti.
 • Hyödynnä alustan eri mahdollisuuksia aktivoida osallistujia (esimerkiksi kohdennetut sähköpostit).
 • Laadukas ohjaus on onnistumisen edellytys myös digitaalisilla alustoilla tapahtuvassa kehittämisessä – lisäarvo ei ole teknologiassa itsessään.