Miten muokata työtä?

Muokkauksen tarve vaihtelee yksilöittäin, mutta toimintamalli muokkauksen toteuttamiseksi tulee olla sama työntekijöiden välillä. Tavoitteena joka tilanteessa on sovittaa työtehtävät työntekijälle ja mahdollistaa työn jatkaminen terveydellisistä tai muista rajoitteista huolimatta.

Työn muokkauksen jatkumo

Työn muokkausta voidaan kuvata jatkumona. Jatkumon toisessa reunassa ovat koko työpaikkaa koskeva työssä suoriutumista tukevien toimintatapojen kehittäminen sekä arkiset päivittäiset toimenpiteet, kuten ajan varaaminen keskittymistä vaativaan työhön tai työtehtävien pilkkominen osiin. Toisessa reunassa taas ovat konkreettiset muutokset yksilön työtehtäviin, kuten osa-aikatyö tukemaan sairauspoissaolon jälkeistä työhön palaamista.

Kuva: Työn muokkauksen jatkumo.

Tilanteita, joissa työn muokkausta voidaan hyödyntää työkyvyn tukena

  • Liiallinen kuormittuminen: Työn muokkauksella voidaan puuttua liialliseen kuormittumiseen varhaisessa vaiheessa, kun havaitaan ensimmäisiä merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä, sen uhasta tai ylikuormittumisesta. Tässä auttaa organisaatiossa käytössä oleva varhaisen tuen toimintamalli, johon on koottu hälytysmerkit ja toimenpiteet työkykyä uhkaavissa tilanteissa.
  • Paluu työhön sairauspoissaolon jälkeen: Tällöin arvioidaan, mitä työtehtäviä työntekijä ajankohtaisella työkyvyllään voi tehdä tai onko jotain tarpeen muokata. Myös perehdyttämisestä on hyvä huolehtia erityisesti poissaolon ollessa pitkä. Ovatko työtehtävät edelleen samassa vaiheessa kuin työntekijän jäädessä pois töistä?
  • Siirtyminen osasairauspäivärahalle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle: Työntekijän tehtävien räätälöinti suhteessa pienenevään työaikaan ja sen varmistaminen, että työprosessin kaikki vaiheet toteutuvat edelleen sujuvasti, kun tehtäviä yhdistellään ja muutetaan.
  • Työn vaihtuminen kokonaan entisen työn käytyä terveydellisistä syistä mahdottomaksi
  • Työkokeilun, työhönvalmennuksen tai työharjoittelun aloittaminen osana ammatillista kuntoutusta