Lagstiftning om personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som personen bär (klär på sig) eller håller (håller i handen) till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet. Det kan vara fråga om till exempel en komponent i skyddsutrustningen som är väsentlig för dess skyddande funktion.

Arbetsgivarens ansvar för användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska förbättra arbetsförhållandena och förhindra uppkomsten av risker och olägenheter genom att antingen undanröja riskerna och olägenheterna eller ersätta dem med metoder som är mindre farliga eller skadliga. Gemensamma arbetarskyddsåtgärder prioriteras i allmänhet framför användningen av skydd. Arbetsgivaren ska skaffa och till arbetstagarens förfogande ställa ändamålsenlig personlig skyddsutrustning som uppfyller lagstadgade krav.

Arbetsgivarens skyldigheter vid användning av personlig skyddsutrustning

Arbetstagarna ska omsorgsfullt och i enlighet med anvisningarna använda och sköta den personliga skyddsutrustning och utrustning av annat slag som arbetsgivaren gett dem i enlighet med 15 §. Arbetstagarna ska i sitt arbete använda sådana ändamålsenliga kläder som inte medför någon fara för olycksfall.

Förordningar och lagar för personlig skyddsutrustning främjar säkerhet

Genom förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 upphävdes direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG från och med den 21 april 2018. I förordningen om personlig skyddsutrustning definieras till exempel de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning, de ekonomiska aktörernas skyldigheter, överensstämmelse med EU-krav och bedömningen av överensstämmelse samt förfarandena för att släppa ut den på marknaden. 

  • Ny personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden måste uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning. För att specificera kraven har harmoniserade standarder för olika skydd utarbetats för frivilligt bruk.
  • Endast skyddsutrustning som uppfyller kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG får finnas till försäljning. 
  • EG-typkontrollintyg i enlighet med direktivet, dvs. certifikat, är giltiga till och med den 21 april 2023, såvida de inte löper ut före den dagen.