Val och användning av skyddsutrustning

Val och användning av skyddsutrustningKorrekt användning av personlig skyddsutrustning i arbetet minskar exponeringen för agenser som medför olägenheter eller risker och förhindrar att nya fall av yrkessjukdomar inträffar. Med hjälp av ett lyckat val, en användarplan och utbildning gör du att skydden används på rätt sätt. Använd alltid personlig skyddsutrustning när du utför uppgifter som medför risk för olycksfall eller exponering för skadliga ämnen.

Anvisningar för val och användning av skyddsutrustning

 • Välj skyddsutrustning utifrån riskbedömningen på arbetsplatsen.  
 • Säkerställ att skyddsutrustningen har korrekt skyddsnivå.  
 • Kontrollera skyddsutrustningens användbarhet och funktion i arbetsuppgiften tillsammans med annan skyddsutrustning.  
 • Välj CE-märkt och typgodkänd personlig skyddsutrustning.  
 • Instruera i hur man använder och underhåller skyddsutrustningen på arbetsplatsen och de olika arbetsställena.  
 • Utse en person som ansvarar för skyddsutrustningen på arbetsplatsen.

Riskbedömning på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning på arbetsplatsen i samarbete med arbetstagarna, experter, arbetarskyddspersonalen och personalen inom företagshälsovården. Om riskerna i arbetet inte kan avlägsnas på annat sätt, ska arbetstagarna använda skyddsutrustning. De nödvändiga skydden väljs utgående från riskbedömningen. Riskbedömningen görs för varje arbetsuppgift. I valet av skyddsutrustning är det viktigt att beakta arbetets, arbetsmiljöns och arbetstagarnas krav. 

Typer av skyddsutrustning

 • andningsskydd  
 • skor  
 • hörselskydd  
 • halkskydd  
 • utrustning för motorcykelförare  
 • ögon- och ansiktsskydd  
 • dykardräkter  
 • skyddshandskar  
 • skyddskläder  
 • räddningsvästar och flytvästar  
 • fallskydd  
 • huvudskydd   

Användning av skyddsutrustning och utbildning

Det är viktigt att planera och ge anvisningar i hur skydden ska användas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att ordna skyddsutbildning för arbetstagarna. Användningen av skyddsutrustning ska kontrolleras för att minska exponeringen i arbetet och därigenom förebygga att yrkessjukdomar uppstår.

Underhåll och förvaring av skyddsutrustning

Men hjälp av effektivt underhåll av skyddsutrustningen säkerställer du korrekt förvaring av den. Följ tillverkarens anvisningar gällande underhåll och förvaring.  

Företagshälsovården ska ge information om användningen av skyddsutrustning i samband med arbetsplatsutredningarna och hälsoundersökningarna. Endast personlig skyddsutrustning som lämpar sig för arbetet och som används korrekt skyddar mot olägenheter och risker i arbetet. För att minska exponeringen på arbetsplatserna måste skyddsutrustning användas. Korrekt val och användning av skyddsutrustning förutsätter säkerställande av skyddens lämplighet samt anvisningar och utbildning till arbetstagarna. Det är viktigt att följa upp skyddsutrustningens effektivitet och eventuella olägenheter som den orsakar.

Endast personlig skyddsutrustning som lämpar sig för arbetet och som används korrekt skyddar mot olägenheter och risker i arbetet.

Statsrådets beslut Srb 427/2021 om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet fastställer att valet av skyddsutrustning ska grunda sig på riskkartläggning och riskbedömning på arbetsplatsen. Personerna som ansvarar för skyddsutrustningsärenden på arbetsplatserna och leverantörerna av skyddsutrustning ska ha goda kunskaper om skyddsutrustning. EU:s ramdirektiv om arbetarskydd förutsätter att tjänsterna i anslutning till skyddsutrustning som arbetsplatserna skaffar är behöriga. Valet, användningen och underhållet av skyddsutrustning ska ske utan svårighet och på ett korrekt sätt.  

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Om riskerna eller olägenheterna i arbetet inte kan elimineras med tekniska lösningar ska mindre skadliga arbetsmetoder tas i bruk eller så ska arbetsgivaren skaffa och tillhandahålla personlig skyddsutrustning för arbetstagarna för att minska exponeringen.