Arbetarskyddssamarbete

Ett smidigt arbetarskyddssamarbete handlar om att arbeta tillsammans. Arbetarskyddssamarbete främjar kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt gör det lättare för arbetstagarna att delta i och påverka frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
-

Ett effektivt arbetarskyddssamarbete förutsätter en insats av alla på arbetsplatsen. Det räcket inte med att ledningen har frågor och dokument i ordning eller att arbetarskyddskommissionen är aktiv. Det är viktigt att var och en vet att det är fråga om i arbetarskydd och vilken koppling det har till det egna arbetet.

Samverkan för arbetarskyddet på arbetsplatsen kan beskrivas med den vidstående bilden. En smidig samverkan uppstår när olika aktörer har tydliga uppgifter och roller (lådorna) och fungerande praxis för samarbetet (pilarna). Genom att klicka på plustecknen på bilden kan du se exempel på smidig samverkan inom arbetarskyddet.

Representativt samarbete är expertstöd

Med representativt arbetsskyddssamarbete avses arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges och arbetarskyddskommissionens planerings-, organisations- och expertuppgifter som gäller säkerhet, hälsa och arbetsförmåga.

I stora organisationer är det representativa arbetarskyddssamarbetet en central aktör i samspelet och informationsutbytet mellan beslutsfattare och personal. I små organisationer där enligt lagstiftningen ingen arbetarskyddsfullmäktig (färre än 10 personer) eller arbetarskyddskommission (färre än 20 personer) krävs sker samspelet mellan ledningen och personalen direkt utan representativt samarbete.

Ledningen definierar målen för arbetarskyddet

Ledningen har en nyckelroll som beslutsfattare och i att fastställa målen för arbetarskyddet. I fråga om samarbete är det också centralt hur ledningen får information om utförande av arbetet och de faktorer som påverkar arbetarskyddet och arbetsförmågan som stöd för beslutsfattandet.

Det är viktigt att arbetstagarna har möjligheten att lyfta fram nackdelar i arbetet samt föreslå förbättringar. Dessutom är det viktigt att arbetstagarna informeras om orsakerna till ledningens beslut så att de anvisningar, föreskrifter och tillvägagångssätt som ges upplevs bidra till ett säkert och hälsosamt utförande av arbetet. Cheferna har en ansvarsfull uppgift när det gäller att genomföra arbetet på ett sunt och säkert sätt och övervaka det.

Arbetarskyddslagen samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen utgör den rättsliga grunden för arbetarskyddssamarbetet.

Genomförandet av arbetarskyddssamarbetet bör utvärderas regelbundet och vid behov bör praxisen och tillvägagångssätten utvecklas. Det är lätt att engagera sig i arbetarskyddet när man ser att ens egna handlingar har betydelse och att man ingriper i saker. Som ett resultat av ett smidigt arbetarskyddssamarbete uppstår på arbetsplatsen en konfidentiell och samtalsinriktad atmosfär och känslan av att saker och ting genomförs.

Denna webbplats har tagits fram inom TyhyverkostoX-projektets samarbetstema och allt material och alla exempel baserar sig på det arbete som utförts i projektet under 2015–2018. Syftet med projektet var att utveckla samarbetet i fråga om arbetshälsa, arbetarskydd och välbefinnande mellan olika aktörer på arbetsplatsen och att förbättra arbetsplatsernas färdigheter att bygga upp ett samarbete med experter, tjänsteleverantörer och myndigheter för att främja arbetarskyddet och arbetshälsan.

Vipuvimaa EU:ltä logo
Euroopan sosiaalirahaston logo

Våra experter

Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

E-post
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8666
Pia Perttula

Pia Perttula

E-post
pia.perttula [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2684
Maija-Leena Merivirta

Maija-Leena Merivirta

E-post
maija-leena.merivirta [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8677

Mikko Halinen

E-post
mikko.halinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3169

Nyckelord