Henkilönsuojaimiin liittyvä lainsäädäntö

Henkilönsuojain on väline tai varuste jota henkilö käyttää (pukee päälleen) tai pitää (pitelee kädessä) ja joka suojaa yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä. Se voi olla esimerkiksi myös suojaimen vaihdettava osa, joka on olennainen, sen suojaavan vaikutuksen kannalta. Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työssä perustuu Työturvallisuuslakiin 738/2002 ja valtioneuvoston asetukseen 427/2021. Henkilönsuojainasetuksessa (EU) 2016/425 säädetään henkilönsuojainten suunnittelua ja valmistusta koskevista vaatimuksista.

Työantajan vastuu henkilönsuojainten käytössä

Työnantajan on parannettava työolosuhteita ja estettävä vaara- ja haittatekijöiden syntyminen joko poistamalla vaara- ja haittatekijät tai korvattava ne vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla menetelmillä. Yleisesti työturvallisuuteen vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen suojainten käyttöönottoa. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet.
 

Työntekijän velvollisuudet henkilönsuojainten käytössä

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa.

Henkilönsuojainasetukset ja lait turvallisuutta edistämässä

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 on kumonnut henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY 21.4.2018 alkaen. Henkilönsuojainasetus määrittelee mm. henkilönsuojaimen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, talouden toimijoiden velvollisuudet, EU-vaatimustenmukaisuuden ja sen arvioinnin sekä markkinoillesaattamismenettelyt. 

  • Uusien, markkinoille saatettavien henkilönsuojainten tulee täyttää suojainasetuksen vaatimukset. Vaatimusten yksilöimiseksi on laadittu vapaaehtoisesti noudatettavia harmonisoituja standardeja eri suojaimista.
  • Myynnissä saa olla vain suojaimia, jotka täyttävät henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimukset. 
  • Direktiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset eli sertifikaatit ovat voimassa 21.4.2023 asti, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä.